Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 60

Onikakin Iesu​—Boni Miitaraeani Mimitongini Kristo

Onikakin Iesu​—Boni Miitaraeani Mimitongini Kristo

MATAIO 16:28–17:13 MAREKO 9:1-​13 RUKA 9:27-36

  • MIITARAEAN ONIKAKIN IESU

  • A ONGO BWANAAN TE ATUA ABOTORO

Ngke e tabe Iesu n reireinia aomata n aononi Kaitareia Biribi, ae tao 15 te maire raroana man te Maunga ae Oman, e a katanoataa te rongorongo ae kamimi nakoia ana abotoro ni kangai: “I tuangingkami te koaua, bwa iai tabeman i buakoia aika tei ikai aika a na aki mate ni karokoa ae a nora moa Natin te aomata n roko n ana Tautaeka n Uea.”​—Mataio 16:28.

A bae ni mimi taan rimwina bwa tera ae e nanonna Iesu. Tao teuana te wiki imwina, e a kairiia abotoro ake teniman aika Betero, Iakobo, ao Ioane nakon te maunga ae rangi n rietata. Tao te tairiki te tai aei bwa a nimatutu mwaane aika teniman aikai. Ngke e tabe n tataro Iesu ao e a onikaki naba i mataia. A a nora ubuna abotoro aikai bwa e raneanea n aron taai, ao kunnikaina bwa a oota n aron te ngaina ao n takiakia mainainaia.

Ao a kaoti uoman aomata ake a kinaaki bwa “Mote ao Eria.” A a moana maroroia ma Iesu ni kaineti ma “nakona are e nang kakoroa bukina i Ierutarem.” (Ruka 9:30, 31) Aei nakona are e nanonaki iai matena ao mangautina are e a tibwa taekinna. (Mataio 16:21) E kateretereaki n te maroro aei kaitaraan te baere kaumakia Betero ibukin Iesu bwa bon akea te bwai teuana ae e na totokoa matena ae kamaamaa aei.

Ngkai a a uti mataia abotoro aika teniman aikai, ao a a boni mataku ma n ongora ma te miroaroa. Bon te miitara te baei ma e taraa n ae e boni koaua, ngaia are e a karina naba ana taeka Betero ao e taku: “Rabi, e raoiroi ngkai ti mena ikai. Mangaia ae kariaia bwa ti na katei umwan­rianna aika tenua, bwa teuana ibukim, teuana ibukini Mote, ao teuana ibukin Eria.” (Mareko 9:5) E koaua bwa e kani katei umwanrianna aika tenua Betero bwa e aonga ni maan riki te miitara?

Ma ngke e taetae Betero ao a a rabunaki naba n te nang ae oota ao e taku te bwaana man te nang arei: “Natiu ae I tangiria teuaei, ae I kakatonga irouna, kam na ongo irouna.” Ngke a ongo bwanaan te Atua abotoro aika maaku aikai ao a katorobubua ni bobaraaki nako aontano, ma e kaumakiia Iesu ni kangai: “Teirake ao tai maaku.” (Mataio 17:5-7) Ngke a a teirake ao ai akea riki ae a noria bwa tii Iesu. E a toki te miitara. Ngke e a ngaina ao a a ruo rikaaki man te maunga ao e tua Iesu ni kangai: “Tai tuanga temanna taekan te miitara ni karokoa kautakin Natin te aomata mai buakoia maate.”​—Mataio 17:9.

E kauekea te titiraki kaotin Eria n te miitara. A titiraki abotoro ni kangai: “E aera ngkai a taku taani koroboki bwa e riai n roko moa Eria?” E kaeka Iesu ni kangai: “E a tia n roko Eria ao a aki kinaa.” (Mataio 17:10-12) E taekina Iesu taekan Ioane te tia Bwabetito, are e kakororaoa mwiokoana ae titeboo ma Eria. E katauraoa te kawai Eria ibukin Eritai ao e katauraoa te kawai Ioane ibukini Kristo.

Ai kaungaakira nanon Iesu ma ana abotoro n te miitara aei! Aio boni bannani mimitongini Kristo n te Tautaeka n Uea. N aron are e beritanna Iesu, a a bon nora “Natin te aomata n roko n ana Tautaeka n Uea” taan rimwin Iesu aikai. (Mataio 16:28) A bon nora ‘mimitongina ni mataia’ ngke a mena i aon te maunga. E ngae ngke a tangira te kanikina Baritaio bwa a na kakoauaa raoi ae bon te Uea Iesu are rineaki iroun te Atua, ma e aki angania. Ma a kariaiakaki taan rimwin Iesu ake e kaan riki ma ngaiia bwa a na nora onikakina, are e a kakoauaaki raoi iai taian taetae ni burabeti ibukin te Tautaeka n Uea. Mangaia are e korea ae kangai Betero imwina riki: “E a kakorakoraaki riki ngkai onimakinan taian taetae ni burabeti iroura.”​—2 Betero 1:16-19.