Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 135

E Kaoti Nakoia Aika Bati Iesu Are Kautaki Man te Mate

E Kaoti Nakoia Aika Bati Iesu Are Kautaki Man te Mate

RUKA 24:13-49 IOANE 20:19-29

  • E KAOTI IESU N TE KAWAI NAKO EMMAUTI

  • E OKIOKI N TAEKINA KANOAN TE KOROBOKI AE TABU NAKOIA TAAN RIMWINA

  • E TOKI NANOUOUAN TOMA

N te Taabati ae Nitian 16, ao a bon rangi ni bwara nanoia taan rimwin Iesu. A aki ota raoi n nanon ae ai akea kaain te ruanimate. (Mataio 28:9, 10; Ruka 24:11) Ni bwakantaain te bong anne, ao a kitana Ierutarem Kireoba ao temanna te tia rimwin Iesu bwa a na nako Emmauti, ae tao itiua te maire raroana.

A maroroakina te baere e a tia n riki ngke a rianna. E a iriia ngkanne temanna te iruwa. E titiraki ni kangai: “Baikara baikana kam a boni kaborabakau iai i marenami ngkai kam rianna?” E kaeka Kireoba ni kangai: “Te iruwa ngkoe ae ko maeka i Ierutarem n tii ngkoe, ao ko aki atai baika riki iai ni boong aikai?” E titiraki te iruwa ni kangai: “Ae baikara?”​—Ruka 24:17-19.

A taku: “Ae baika a kaineti ma Iesu are te I-Natareta. . . . Ti kantaningaia ngaira bwa bon teuaei ae e na kamaiuia tibun Iteraera.”​—Ruka 24:19-21.

E waakinako Kireoba ma raona n taekini bwaai ake a riki n te bong naba anne. A taekinna bwa aine tabeman ake a nako n te ruanimate are kaiiaki iai Iesu, a noria bwa akea i nanona ao a nora naba te kakai ae boni kaotiia anera ake a taekinna bwa e maiu Iesu. A taekinna naba tabeman ake a nako n te ruanimate bwa a “bon nori baike a taku aine akekei.”​—Ruka 24:24.

E teretere bwa a mino aia iango taan rimwin Iesu ake uoman n ae nanonaki n te baere riki. E kaeta aia iango ae kairua te iruwa n te mwaaka are mwiokoaki iai ike e a rotaki iai nanoia ni kangai: “Ai nanoroora ao ai waeremwera ngkami ni kakoauai bwaai ni kabane ake a taekini burabeti! Tiaki e riai iroun te Kristo bwa e na karawawataaki ni baikai bwa e aonga n roko ni mimitongina?” (Ruka 24:25, 26) E reitia ni kabwarai nanoni kiibu aika bati man te Koroboki ae Tabu ake a taekinaki iai rongorongon te Kristo.

N tokina ao a a roko i rarikin Emmauti naaka teniman aikai. A kan ongora riki taan rimwin Iesu aika uoman aikai, ngaia are a a kaumaka te iruwa aei ni kangai: “Tiiku i rarikira, bwa e a kaani bong.” E kariaia bwa e na tiku, ao a uaia n amwarake ma ngaia. Ngke e tataro te iruwa aei, ao e otea te bwerena, ao e angania, ao a a kinaa ma e a bua naba. (Ruka 24:29-31) A ataia raoi ngkai bwa e a maiu Iesu!

A ingainga taan rimwin Iesu aika uoman aikai n taekini baike a riki nakoia ao a kangai: “Tiaki a teke nanora ngke e taetae nakoira i aoni kawaira, ngke e kabwarabwaraa raoi nanon te Koroboki ae Tabu nakoira?” (Ruka 24:32) A kawaekoaia n okira Ierutarem, ike a a noriia iai abotoro ma raoia riki tabeman. Imwain ae e nang karaki Kireoba ma raona ni mwananga, ao a a ongo naba aia taeka tabemwaang ae kangai: “Bon te koaua bwa e a boni kautaki te Uea, ao e kaoti nakon Timon!” (Ruka 24:34) A a taekina aron Iesu ni kaoti nakoia naaka uoman aikai. Eng, a noria naba naaka uoman aikai.

A a bane ngkai ni miroaroa bwa e a kaoti Iesu i nanon te ruu! E taraa n aki kona ni kakoauaaki aei ibukina bwa a rokani mataroa ibukini maakakia I-Iutaia. Ma e a bon tei Iesu i buakoia. E taku ma te nimamannei: “Te raoi nakoimi.” Ma a a maaku. N aron are a iangoia ngkoa, a a manga “taku [naba] n aia iango bwa a nora te taamnei.”​—Ruka 24:36, 37; Mataio 14:25-27.

E kani kakoauaa nakoia Iesu bwa bon tiaki te taamnei ngaia ke te bwai ae a karioa n aia iango, ngaia are e a kaotii baina ma waena nakoia ao e taku: “E aera ngkai kam maaku, ao e aera ngkai kam nanououa? Nori baiu ma waeu, bwa boni ngai, ringai ao noria bwa akea irikon te taamnei ma riina, ma n aron ae kam noria, iai irikou ao riiu.” (Ruka 24:36-39) A a taonaki­nako n te kimwareirei ao te miroaroa ma a bon teimatoa naba n aki kakoauaa.

E kataia riki ni buokiia bwa a na ataia ae boni ngaia arei, ngaia are e a titirakinia ni kangai: “Iai kanami ikai?” E butimwaea te mwakoro n ika ae tinimaki ao e kanna. E a taku ngkanne: “Aikai au taeka ake I tuangingkami ngke I mena ngkoa ma ngkami, bwa a riai ni kakoroaki bukini bwaai ni kabane aika koreaki bwa taekau n te Tua Rinanoni Mote ao n aia koroboki Burabeti ao n Taian Areru.”​—Ruka 24:41-44.

E a tia Iesu ni buoka Kireoba ma raona bwa a na ota n te Koroboki ae Tabu, ao e a manga karaoia ngkai nakoia aika ikotaki ikai ni kabane ngke e kangai: “Aio ae koreaki: e na karawawataaki te Kristo ma e na mangauti mai buakoia maate n te katenua ni bong, ao e na tataekinaki te rairannano ibukini kabwaraani buure n arana, nakoia botannaomata ni kabane​—ni moa mai Ierutarem. Kam na riki bwa taani kakoaua ibukini baikai.”​—Ruka 24:46-48.

Akea te abotoro Toma n te tai aei. A kimwareirei ake tabeman riki ni kangai nakoina ni boong ake imwina: “Ti a tia n nora te Uea!” E kaeka Toma ni kangai: “Ngkana I aki nori mwin neera i baina ao ngkana I aki karina tabonibaiu i mwin neera ao ni karina baiu i rarikina, ao N na bon aki kakoauaa.”​—Ioane 20:25.

Wanibong imwina ao a a manga ikotaki naba taan rimwina ao a roka mataroa, ma n te tai aei ao ai raoia Toma. E kaoti Iesu i buakoia n te rabwata n aomata ao e kamauriia ni kangai: “Te raoi nakoimi.” E rairaki Iesu nakon Toma ao e taku: “Karina tabonibaim ikai, ao nori baiu, ao kaamai baim ao karinna i rarikiu, ao katoka am nanououa ma kakoauaa.” E a bon takarua naba Toma ni kangai: “Au Uea ao Atuau!” (Ioane 20:26-28) Eng, e a aki nanououa ngkai bwa e boni maiu Iesu bwa te taamnei ae mwaaka ae te tia tei ibukin Iehova ae te Atua.

E taku Iesu: “Ko a kakoauaa ibukina bwa ko norai? A a kukurei akana kakoauaa e ngae ngke a aki norai.”​—Ioane 20:29.