Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 80

Te Tia Kawakintiibu ae Raoiroi ao Taiani Nne n Tiibu

Te Tia Kawakintiibu ae Raoiroi ao Taiani Nne n Tiibu

IOANE 10:1-21

  • E TAEKINA IESU TE TIA KAWAKINTIIBU AE RAOIROI AO TAIANI NNE N TIIBU

E a taekina ngkai Iesu te bwai ae kai reke taamneina irouia taan ongora ae taekaia tiibu ao taiani nne n tiibu ngke e reitaanako ana angareirei i I-Iutaia. Ma e taetae n te aro ni kaikonaki. A bae I-Iutaia n uring ana taeka Tawita aika kangai: “Bon Iehova te tia Kawakinai, bwa ana tiibu ngai. Akea te bwai ae e na kai nanou iai. E kakaweneai n tawaana n uteute.” (Taian Areru 23:1, 2) N te areru riki teuana ao e kaoa te natannaomata Tawita ni kangai: “Ti na katorobubua i matan Iehova ae te tia Karaoira. Bwa boni ngaia Atuara, ao boni ngaira aomatan ana tawaana.” (Taian Areru 95:6, 7) Eng, i aan te Tua ao a a kamani kabotauaki tibun Iteraera ma te nanai n tiibu.

A a tia “tiibu” aikai ni mena i nanon te “nne n tiibu” n te aro are a bungiaki i aan te berita n Tua Rinanoni Mote. E riki te Tua bwa te oo ae kaokoroia I-Iutaia man aroaroia aomata aika buakaka ake tiaki kaain te berita aei. Ma a bwainikirina ana nanai te Atua tibun Iteraera tabeman. E taku Iesu: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane e aki rin n te nne n tiibu rinanon te mataroa, ma e tamwarake man te tabo teuana, ao bon te tia iraa ao te tia kuribwai. Ma ane e rin rinanon te mataroa, ao bon te tia kawakintiibu.”​—Ioane 10:1, 2.

A bae aomata n iangoiia mwaane ake a atongia i bon irouia bwa te Mesia, ke Kristo. Titeboo aomata aikai ma taan iraa ao taani kuribwai. A aki riai aomata n iriia taani mwamwanaa te aba aikai. Ma a riai n ira “te tia kawakintiibu,” are e taekinna Iesu ni kangai:

“E kaukia nakoina te tia tantani n te mataroa, ao a ongo ni bwanaana tiibu. E wetei araia ake oin ana tiibu ao e kairiia n otinako. Ngke e a bane ni kaotinakoia oin ana tiibu, ao e a ririmoaia ao a ririmwina ana tiibu, ibukina bwa a kinaa bwanaana. A na bon aki rimwin te ianena ma a na birinako mairouna, ibukina bwa a aki kinai bwanaaia ianena.”​—Ioane 10:3-5.

E kaotia ngkoa Ioane te tia Bwabetito n aron te tia tantani n te mataroa, bwa Iesu boni ngaia are a riai n iria naake a kaikonakaki bwa tiibu i aan te Tua. Ao a a tia ni kinaa bwanaan Iesu tabeman tiibu i Kariraia ao ikai i Iutaia. E na ‘kaotinakoia’ nakea? Ao tera ae e na riki ngkana a ririmwina? A bae ni mimi tabeman ake a ongora te kaikonaki aei ibukina bwa “a aki ota ni baike e taekin nakoia.”​—Ioane 10:6.

E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa boni ngai te mataroa ibukia tiibu. Te koraki nako ake a roko ni baka n riki bwa ngai, bon taan iraa ao taani kuribwai, ma a aki ongo tiibu irouia. Boni ngai te mataroa, ane e rin rinanou ao e na kamaiuaki, ao e na rin te aomata anne ao e na otinako, ao e na kunea te tawaana n uteute.”​—Ioane 10:7-9.

E teretere raoi bwa e kaota te bwai ae boou Iesu. A ataia taan ongora bwa tiaki te mataroa Iesu nakon te berita n Tua, are e a kamani waaki i nanon tienture aika nako. Ngaia are e bae n taekinna bwa tiibu ake e ‘kaotinakoia’ a na rin n te nne n tiibu riki teuana. Ao tera mwina?

E kabwarabwaraa riki nakoana Iesu ni kangai: “I roko ngai bwa e aonga n reke te maiu irouia tiibu ao a na maiu n aki toki. Boni ngai te tia kawakintiibu ae raoiroi. E anga maiuna te tia kawakintiibu ae raoiroi ibukia tiibu.” (Ioane 10:10, 11) E a tia ngkoa Iesu ni kabebetei nanoia taan rimwina ni kangai: “Tai maaku ngkami ae te nanai ae uarereke, bwa e a tia ni kariaia Tamami bwa e na anganingkami te Tautaeka n Uea.” (Ruka 12:32) Ni koauana, te koraki ake kaain te “nanai ae uarereke” boni ngaiia ake e na kairiia Iesu nakon te nne n tiibu ae boou, bwa e aonga ‘n reke te maiu irouia ao a na maiu n aki toki.’ Ai kakabwaiara te riki bwa kaain te nanai anne!

Ma e aki motika ana taeka Iesu ikanne. E taku: “Iai riki au tiibu tabemwaang, aika tiaki kaain te nne aei, ao e riai bwa N na kairiia naba, ao a na ongo bwanaau, ao a na riki bwa tii tenanaina, ao tii temanna te tia kawakintiibu.” (Ioane 10:16) “Tiibu ta­be­mwaang” aikai bon “tiaki kaain te nne aei.” Ngaia are a na bae ni kaaina te nne riki teuana, ae kaokoro ma te “nanai ae uarereke” ake a na bwaibwai n te Tautaeka n Uea. E kakaokoro te babaire ibukia kaaini nne n tiibu aika uoua aikai ke te oo n tiibu. Ma a na kakabwaiaaki tiibu ni nne n tiibu aika uoua aikai man nakoan Iesu. E taku: “Aei bukina ae e tangirai iai te Tama, ibukina bwa I anga maiuu.”​—Ioane 10:17.

A a bati mai buakoia te koraki ake a kangai: “Iai te taimonio irouna ao e baba.” Ma a kaotia ake tabeman riki bwa a ongora ma kukurein nanoia ao a a kaungaaki bwa a na irira te tia Kawakintiibu ae Raoiroi. A taku: “Tiaki aikai ana taeka te aomata ae taniaki n te taimonio. E aki kona te taimonio ni kaurei matan te mataki, tiaki ngaia?” (Ioane 10:20, 21) A bon nanona Iesu ngke e kamarurunga ngkoa te mwaane ae bungiaki ni mataki.