Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 75

E Kaota Iesu Nibwan te Kukurei

E Kaota Iesu Nibwan te Kukurei

RUKA 11:14-36

  • KANAKOAIA TAIMONIO N “TABONIBAIN TE ATUA”

  • NIBWAN TE KUKUREI NI KOAUA

E a tibwa tia Iesu ni manga taekina ana kaetieti ibukin te tataro, ma tiaki tii anne te maroro ae bati n okioki n tain ana mwakuri ni minita. E aitara ma bukibuki ni kewe ngke e karaoi kakai i Kariraia, bwa aongkoa e karaoi baikanne ni mwaakan aia tia tautaeka taimonio. E a manga ueke naba ngkai te bukibuki ni kewe aei i Iutaia.

A mimi te koraki iroun Iesu ngke e kaotinakoa te taimonio are e karaoa te aomata bwa e na kabi n taetae. Ma tiaki anne aroia taani kabuakakaa. A a manga bukinna naba n aron are mai mwaina ni kangai: “E kanakoia taimonio teuaei ni mwaakani Beretebuba ae aia tia tautaeka taimonio.” (Ruka 11:15) Iai tabemwaang ake a ukoukori riki bwaai ni kakoaua ibukin Iesu bwa antai ngaia, ao a butiia ibukin te kanikina mai karawa.

N ataakin are a kani kataia, e a kaekaia Iesu n aron naba are e kaekaia iai taani kabuakaka ake i Kariraia. E taku bwa a na bwaka tautaeka nako ake a kaaitara i bon irouia, ao e iangoia bwa: “Ngkana e kaitaraa i bon irouna Tatan, ao e na kangaa ngkanne n teimatoa ueana?” Imwina e a bon tuangia ni kangai: “Ngkana I kanakoia taimonio n tabonibain te Atua, ao e a bon tia n roko ana Tautaeka n Uea te Atua, ma kam aki ataia.”​—Ruka 11:​18-​20.

A riai taan ongora iroun Iesu n uringa te baere riki n rongorongon Iteraera rimoa ngke e taekina “tabonibain te Atua.” A taetae kaain ana auti Barao ake a nora Mote ni karaoa te kakai ni kangai: “Boni mwaakan te Atua ae karaoaki iai aei!” A koreaki naba n “tabonibain te Atua” Tuua ake Tebwina i aoni baaba aika atibu aika uoua. (Te Otinako 8:19; 31:18) N aron naba anne bon “tabonibain te Atua” ae taamneina ae raoiroi ke mwaakana ae mwamwakuri are e a kona iai Iesu ni kanakoia taimonio ao ni kamarurungia aoraki. Ngaia are e a bon tia n roko ana Tautaeka n Uea te Atua i buakoia taani kakaaitara aikai, ibukina bwa e a mena i buakoia Iesu ae te Uea n te Tautaeka n Uea anne ni karaoi mwakuri aikai.

E kakoauaaki mwaakan Iesu i aon Tatan man arona ni kona ni kanakoia taimonio n aron te aomata ae aintoa riki are e tokanikai i aon te aomata are a toamau ana bwai ni buaka are e tararuaa ana auti. E kaokioka naba ana kaikonaki Iesu ae taekan te taimonio ae kitana te mwaane. Ngkana e aki kaona nanona te aomata anne ni bwaai aika raraoi, e na manga oki te taimonio anne ma itiman riki raona, ao e na buakaka riki aron teuanne nakon are n te moantai. (Mataio 12:22, 25-29, 43-45) Bon anne are e riki nakon te natannaomata ae Iteraera.

E ringaki nanon temanna te aine are ongora iroun Iesu ao e taku: “E a kukurei neiere uouotiko i nanoni birotona ma ni kammammako!” A tangiria ainen Iutaia n riki bwa tinan te burabeti, ao riki te Mesia. Ngaia are e bae n iangoia te aine aio bwa e boni kukurei Maria n rikina bwa tinan te tia reirei ae aron teuaei. Ma e kaeta neiei Iesu ni kaineti ma nibwan te kukurei ni koaua ni kangai: “Tiaki, bwa a a kukurei riki te koraki ake a ongo ana taeka te Atua ma n toua mwina!” (Ruka 11:27, 28) E tuai man taekinna Iesu bwa e riai n anganaki Maria karineana ae okoro. Ma e kona n reke te kukurei ni koaua iroun te mwaane ke te aine ae kakaonimaki ae ana toro te Atua, ao tiaki ibukina bwa iai irekerekena ma temanna ke te bwai ae karekea ni maiuna.

N aron are e karaoia Iesu i Kariraia, e boaiia aomata n aia bubutii ibukin te kanikina mai karawa. E taku bwa akea te kanikina ae a na anganaki bwa tii “ana kanikina Iona.” E riki Iona bwa te kanikina ni menana i nanoni biroton te ika i nanon tenua te bong ao ibukin ninikoriana n uarongorongo, are a kairaki iai kaain Ninewe bwa a na raraoma. E taku Iesu: “Ma noria! iai ikai temanna ae kakannato riki nakon Iona.” (Ruka 11:29-32) E kakannato riki Iesu nakon Toromon, are e roko iai ueannainen Tieba n ongora n rabakauna.

E reitia Iesu ni kangai: “Ngkana e kauraa te taura te aomata, ao e aki katikua n te ruu ae raba i aantano ke i aan te bwaene, ma e katokaa i aon te kain­taura.” (Ruka 11:33) E bae n nanona ae te angareirei ao karaoani kakai i mataia aomata aikai, ai aron ae e karabaaki iai ootan te taura. Kioina ngkai a aki kaatuua raoi aia taratara, a bon aki atai nanon ana mwakuri ake e karaoi.

E a tibwa tia Iesu ni kanakoa te taimonio ao e a tia ni kaoka taetaen teuare babanga n taetae. A riai n anaaki nanoia aomata bwa a na neboa te Atua mani baikai ao ni kaongoia aomata tabeman baike e a tia ni kakoroi bukia Iehova. Ngaia are e a anga ana kauring Iesu nakoia taani kabuakaka ni kangai: “Mangaia ae tarataraiko raoi, bwa te oota ane i nanom bon te oota ao tiaki te rotongitong. Mangaia ae ngkana e oota rabwatam ni kabane ao akea ae roo naba teutana iai, ao e na ootanako n aron uran te taura ae anganiko ootana.”​—Ruka 11:35, 36.