Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 70

E Kamarurunga Teuae Bungiaki ni Mataki Iesu

E Kamarurunga Teuae Bungiaki ni Mataki Iesu

IOANE 9:1-18

  • E KAMARURUNGAKI TE TIA BUBUTII AE BUNGIAKI NI MATAKI

E teimatoa ni mena i Ierutarem Iesu n te bongi n Taabati. Ngke e tabe ni mwananga ma taan rimwina n te kaawa ao a a nora te tia bubutii are bungiaki ni mataki. A titirakina Iesu taan rimwina ni kangai: “Rabi, antai ae bure, teuaei ke ana karo, ngkai e a bungiaki ni mataki?”​—Ioane 9:2.

A ataia taan rimwina bwa akea te aomata ae e a kamani maiu bwa te taamnei imwaini bungiakina, ma a kona n iangoia bwa tao e reke te bure irouna mai nanoni biroton tinana. E kaeka Iesu ni kangai: “E aki bure teuaei ke ana karo, ma e riki aei bwa a aonga ni kaotiotaki ana mwakuri te Atua irouna.” (Ioane 9:3) Ngaia are tiaki teuaei ke ana karo aika riai ni bukinaki ibukin te bure teuana ke te bure ae karika matakina. Ma e riki anne ibukin ana bure Atam, bwa a bane ni bungiaki aomata n aki kororaoi ao a a rotaki ni mwin te bure n aron te mataki. Ma ni matakin teuaei, e a karekea te anga ibukin Iesu bwa e na kaotiotii ana mwakuri te Atua n aron are e a tia ni karaoi ngke e kamarurungia aomata man aorakia.

E katereterea Iesu bwa a riai ni waekoa ni karaoaki mwakuri aikai. E taku: “Ti riai ni mwakuria ana mwakuri Teuare kanakomaiai ngkai e ngaina, bwa e a kaan te tairiki are akea te aomata ae kona ni mwakuri iai. Ngkai I mena i buakon te botannaomata, ao bon te oota ngai ibukia kaain te aonnaba.” (Ioane 9:4, 5) Eng, e a kaan te tai are e nangi nako n rotongitongin te ruanimate Iesu ni matena ae akea te bwai ae e kona ni karaoia iai. N te tai anne e riki Iesu bwa nibwan ootan te aba.

Ma e na kamarurunga teuaei Iesu? Ngkana eng, e na kangaa ni karaoia? E bawarea aontano Iesu ao e karaoa te bokaboka iai. E anaa teutana mai iai ao ni kabiri matan teuae mataki aei ao e taku: “Naako kabururu n te nei are Tiroam.” (Ioane 9:7) E ongeaba teuaei, ao ngke e a tia ni karaoa are e tuangaki ao e a noraaba naba! Iangoa aroni kukureina ngke e a tibwa noraaba!

A rangi ni mimi kaain rarikina ao tabeman riki ake a kinaa ae te mataki. A titiraki ni kangai: “Tiaki teuaei are e tetekateka ma ni bububutii?” A kaeka temwangina ni kangai: “Boni ngaia.” Ma a aki kona ni kakoauaa tabemwaang ao a taku: “Tiaki, ma bon aekakina.” E a kaekaia teuaei ao e taku: “Boni ngai.”​—Ioane 9:​8, 9.

Ngaia are a titirakinna ni kangai: “Ma a a kangaa naba n ure matam?” E kaeka ni kangai: “E karaoa te bokaboka te aomata ae arana Iesu, ao e kabiri matau iai ao e taku nakoiu, ‘Naako Tiroam ao kabururu.’ Mangaia are I nako ao I kabururu ao I a noraaba naba.” A titiraki ngkanne ni kangai: “E nga teuanne?” E kaeka te tia bubutii ni kangai: “I aki ataia.”​—Ioane 9:​10-​12.

A a kaira teuaei aomata nakoia Baritaio ake a kan ataia naba bwa e kangaa n noraaba. E tuangia ni kangai: “E kabiri matau n te bokaboka, ao I nako ni kabururu ao I a noraaba naba.” E taraa n ae a kani kukurei Baritaio ma te tia bubutii are kamarurungaki arei. Ma iai tabeman i buakoia aika kabuakakaa Iesu ao a taku: “Tiaki mairoun te Atua teuaei, bwa e aki kawakina te bongi n Taabati.” Ma a taku ake temwangina: “Ma e na kangaa te aomata ae te tia bure ni karaoi mwakuri aika kamimi n aekan anne?” (Ioane 9:​15, 16) Ngaia are a a bwenaua.

Ngke a a bobuaka n iango iai, ao a a rairaki nakon te mwaane are e a noraaba ngkai ao n titiraki ni kangai: “Tera am taeka ibukina, ngkai e kaurei matam?” Akea ana nanououa ibukin Iesu ao e kaeka ni kangai: “Bon te burabeti.”​—Ioane 9:​17.

A rawa ni kakoauaa aei I-Iutaia. Tao a iangoia bwa iai te boraraoi i marenan Iesu ao te mwaane aei ae a kababaia iai aomata. A a motikia bwa te anga teuana ibukini kaetan te kangaanga, bon titirakinaia ana karo te tia bubutii bwa e boni mataki ngkoa teuaei ke e aki.