Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 54

“Te Amwarake ni Kamaiu” Iesu

“Te Amwarake ni Kamaiu” Iesu

IOANE 6:25-48

  • IESU BON “TE AMWARAKE MAI KARAWA”

E kaamwarakeia nga ma nga aomata Iesu n te aro ni kakai ngke e mena i mainikun Namani Kariraia ao imwina e a rabanako mai ikanne ngke a kani kaueaa. N te tairiki anne ao e a nakonako i aon te ran ae rangi ni buaka ao e kamaiua Betero are nakonako naba i aon te ran ngke e a tabe n iinako mani kerikaakin ana onimaki. E katoka naba te angibuaka tao ibukini kamanoaia taan rimwina bwa e na aki urubekebeke te booti.

E a oki ngkai Iesu nakon iteran te nama are mai maeao n aononi Kaberenaum. A a kunea naake e kaamwarakeia n te aro ni kakai ao a titirakinna ni kangai: “Ko roko n ningai ikai?” E boaiia Iesu n taekinna bwa a ukoukoria ibukini kaamwarakeaia riki. E a kaumakiia bwa a “na aki mwakuri ibukin te amwarake ae kai buakaka, ma ibukin te amwarake ae teimatoa, ae kairiri nakon te maiu are aki toki.” Ngaia are a titiraki ni kangai: “Tera ae ti riai ni karaoia bwa ti aonga ni mwakuria ana mwakuri te Atua?”​—Ioane 6:25-28.

A bae n iangoi mwakuri aika riai ni karaoaki i aan te Tua, ma e taekina te mwakuri ae kakawaki riki Iesu ni kangai: “Aio ana mwakuri te Atua, bwa kam na onimakina teuare e kanakomaia.” Ma a bon aki onimakina Iesu te koraki aei, e ngae ngke e a tia ni karaoi baika bati. A kairoroa bwa e na kaota te kanikina teuana bwa a aonga ni kakoauaa. A titirakinna ni kangai: “Tera te mwakuri ae ko na karaoia? A kang manna ara bakatibu n te rereua, n aron are koreaki ni kangai: ‘E angania te amwarake mai karawa bwa kanaia.’”​—Ioane 6:29-31; Taian Areru 78:24.

Ni kaineti ma aia bubutii ibukin te kanikina, e a kairi aia iango aomata Iesu nakon teuare Nibwan raoi baika kamimi, ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa e aki anganingkami ngkoa Mote te amwarake mai karawa, ma e anganingkami Tamau te amwarake ni koaua mai karawa. Bwa te amwarake mairoun te Atua, bon teuae ruo mai karawa ma n anga te maiu nakoia kaain te aonnaba.” A aki ota n nanon are e taekinna ao a bubutii ni kangai: “Te Uea, ko na anganira n taai nako te amwarake anne.” (Ioane 6:32-34) Ma tera te “amwarake” are e nanonna Iesu?

E kabwarabwaraa ni kangai: “Boni ngai te amwarake ni kamaiu. Ane e nakoiu ao e na bon aki manga baki, ao ane e onimakinai ao e na aki manga taka. Ma I a tia n tuangingkami bwa e ngae ngke kam norai, ma kam tuai ni kakoauaai. . . . I ruo mai karawa tiaki ibukini karaoan oin nanou, ma ibukini karaoan nanon teuare kanakomaiai. Aio nanon teuare kanakomaiai, bwa I riai n aki kabuaa temanna mai buakoia aomata nako ake e anganai, ma I riai ni kautiia n te kabanea ni bong. Bwa aio nanon Tamau, bwa aomata nako ake a ataa te Nati ma n onimakinna, e na reke irouia te maiu are aki toki.”​—Ioane 6:35-40.

Aei are e a karika unia aomata ao a a ngurengure I-Iutaia ibukina. E na kangaa n taekinna bwa ngaia “te amwarake ae ruo mai karawa”? (Ioane 6:41) A iangoia naakai bwa akea okorona ma aomata nako ake a bungiaki irouia aomata ake kaaini kaawani Kariraia ae Natareta. A titiraki aomata ni kangai: “Tiaki bon Iesu teuaei ae natin Ioteba, ae ti boni kinaia tamana ma tinana?”​—Ioane 6:42.

E kaeka Iesu ni kangai: “Katoka ngurenguremi. Akea te aomata ae kona n nakoiu ngkana e aki katikia te Tama are kanakomaiai, ao N na kautia n te kabanea ni bong. E koreaki ae kangai irouia Burabeti: ‘A na bane n reireinaki iroun Iehova.’ A na bane n roko irou aomata ake a ongo iroun te Tama ma ni butimwaea ana reirei. Akea ae e a tia n nora te Tama, ma tii teuare nako mairoun te Atua. E a tia teuaei n nora te Tama. I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane e kakoauaai ao e a reke irouna te maiu are aki toki.”​—Ioane 6:43-47; Itaia 54:13.

Mai mwaina riki ngke e taetae ma Nikotemo ao e mwanewea taekan te maiu are aki toki ao e kairekerekea ma onimakinan Natin te aomata, ni kangai: ‘E na aki kamaunaaki ane e onimakina Natin te Atua ae ana rikitemanna, ma e na reke irouna te maiu are aki toki.’ (Ioane 3:15, 16) E a taetae ngkai nakoia aomata aika rangi ni bati bwa iai mwiokoana ni kaineti ma aroia ni karekea te maiu are aki toki, are aki kona n reke man te manna ke man te amwarake are a taneiai iai i Kariraia. Ma e na kangaa n reke te maiu are aki toki? E okioki Iesu n taekina aei: “Boni ngai te amwarake ni kamaiu.”​—Ioane 6:48.

E reitinako te maroro ibukin te amwarake mai karawa ao e a roko riki ni kakaongoraana ngke e a angareirei n te tinakoka i Kaberenaum.