MATAIO 25:1-​13

  • E TAEKINA TE KAIKONAKI IESU ARE TAEKAIA AINE AIKA TENGAUN AIKA TUAI NI BOO MA MWAANE

E tabe ngkai ni kaekaa aia titiraki ana abotoro Iesu ibukini kanikinaean okina ma tikuna ao tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba. N iangoan aei ao e a kaungaia ngkai ma te wanawana rinanon riki te kaikonaki teuana. E na noraki kakoroani bukina irouia ake a maiu n te tai are e a oki ma n tiku iai.

E moana te kaikonaki ni kangai: “Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, e kona ni kabotauaki ma aine aika tengaun aika tuai ni boo ma mwaane ake a anai aia taura ao a nako ni butimwaea te tia mare te mwaane. Niman i buakoia a nanobaba ao ake niman a wanawana.”​—Mataio 25:1, 2

E aki nanonna Iesu bwa a nanobaba iterani mwaitiia taan rimwina ake a karekea te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, ao iteraia a wanawana. Ma e taekina te bwai ae kakawaki ni kaineti ma te Tautaeka n Uea bwa a kona n rineia taan rimwina bwa a na teimatoa n tantani ke a na katabetabeaki. E aki nanououa Iesu bwa a kona ana toro n tatabemania nako n teimatoa ni kakaonimaki ao ni karekea ana kakabwaia Tamana.

N te kaikonaki ao a bane n otinako ataeinnaine ake tengaun ni butimwaea te tia mare te mwaane ao n raonna nakon te baka ni mare. Ngkana e roko ao a na kaurai aia taura ataeinnaine aikai ni kaotaa iai te kawai, ni karinea ngkai e a airi ma buuna nakon te auti are e katauraoaki ibukin neiei. Ma a kangaa n riki baikai?

E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Naake a nanobaba a uotii aia taura ma a aki uotii aia bwaa, ma naake a wanawana a uotii aia bwaa n aia atinibwa, ma aia taura. Ngke e a baenikai te tia mare te mwaane, ao a a bane n nimatutu ma ni matu.” (Mataio 25:3-5) E aki moantaai n roko te tia mare te mwaane n aron ae kantaningaaki. E taraa n rangi ni baenikai ao n te tai anne a a matu ataeinnaine. Tao a bae n uringa ana taeka Iesu abotoro ibukin te aomata temanna ae te bwaanuea are e nako ao “e a oki imwini karekeani mwaakana n uea.”​—Ruka 19:11-​15.

N te kaikonaki ae taekaia ataeinnaine ake tengaun, e kabwarabwaraa Iesu te bwai ae riki n te tai are e a roko iai te tia mare te mwaane ni kangai: “N te nukanibong ao e a takaruaeaki ae kangai, ‘Aio te tia mare te mwaane! Kam na otinako ni butimwaeia.’ ” (Mataio 25:6) Tera aroia ataeinnaine ake a tatauraoi ao n tantani?

E reitia Iesu ni kangai: “Ao a bane n teirake aine aikai ao a katauraoi aia taura. A taku naake a nanobaba nakoia naake a wanawana, ‘Anganira teutana ami bwaa bwa a a kaani mate ara taura.’ A kaeka naake a wanawana ao a kangai, ‘Tao e bae n aki tau ibukira ma ngkami. Naako nakoia taani kaboo bwaa, ao kabooi ami bwaa.’ ”​—Mataio 25:7-​9.

Mangaia are a aki tantani ao n tauraoi ataeinnaine ake a nanobaba ake niman imwain rokon te tia mare te mwaane. E aki tau aia bwaa ibukin aia taura ao a riai ni kakaaea. E taku Iesu: “Ngke a a nako ni kabooi, ao e a roko naba te tia mare te mwaane. A rin ma ngaia nakon te baka ni mare aine aika tuai ni boo ma mwaane ake a tauraoi, ao e kainaki te mataroa imwia. Imwina ao a a roko aine ake niman riki ao a taku, ‘Te toka, te toka, kaukia nakoira!’ E kaekaia ni kangai, ‘I tuangingkami te koaua, bwa I aki kinaingkami.’ ” (Mataio 25:10-​12) Ai kananokawakira mwin te aki tatauraoi ao te aki tantani!

A ataia abotoro bwa te tia mare te mwaane are e taekinna Iesu bon taekana. Mai mwaina ao e kabotaua naba ma te tia mare te mwaane. (Ruka 5:34, 35) Ao antai aine aika wanawana aika tuai ni boo ma mwaane? Ngke e taekina te “nanai ae uarereke” Iesu ake a na anganaki te Tautaeka n Uea, ao e kabonganai taeka aikai: “Karin ami kunnikai ao kam na tauraoi, ao kaurai ami taura.” (Ruka 12:32, 35) Ngaia are n te kaikonaki ae taekaia aine ake a tuai ni boo ma mwaane, a kona n ataia abotoro ae Iesu e bon taekinia te koraki ake ai aroia. Ma tera raoi te rongorongo ae e katereterea Iesu n te kaikonaki aei?

E aki kananokokoraka te aba Iesu n anne. E motika ana kaikonaki ni kangai: “Mangaia ae teimatoa n tantani, bwa kam bon aki ataa te bong ma te aoa.”​—Mataio 25:13.

E teretere bwa e kaungaia taan rimwina aika kakaonimaki Iesu n te bwai ae irekereke ma okina ao tikuna, bwa a bon riai n “teimatoa n tantani.” E na bon roko ao a riai n tauraoi ao n tantani n aroia aine aika niman aika tuai ni boo ma mwaane bwa a aonga n aki mwaninga taekan aia kantaninga ae tamaroa, ao ni kabuaa kaniwangaia are e na reke irouia.