Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Tera Ana Tautaeka n Uea te Atua?

Tera Ana Tautaeka n Uea te Atua?

Ko na taekinna bwa . . .

 • te bwai teuana ae mena i nanom?

 • bon tii te kaikonaki?

 • te tautaeka ae mena i karawa?

 TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA

“E na kateirakea te tautaeka teuana Atuani karawa. E na bon aki uruaki te tautaeka anne.”—Taniera 2:44, Te Baibara ni Katorika.

“Ti anganaki te nati te mwane; ao e na mena te tautaeka i aon angana.”—Itaia 9:6, Te Baibara.

MANENANA IBUKIM

 • Te tautaeka ae raoiroi ae ko kona ni kakabwaiaaki iai.—Itaia 48:17, 18.

 • E nang reke te maiu ae kororaoi ao te kimwareirei ae bati n te waaki ae boou i aon te aba.—Te Kaotioti 21:3, 4.

 TI KONA N ONIMAKINA RAOI TE BAE E TAEKINAKI N TE BAIBARA?

Eng, bwa iai bukina aika uoua:

 • E kaota te bwai ae na kakororaoaki Iesu n Ana Tautaeka n Uea te Atua. E reireinia taan rimwina Iesu bwa a na tataroa rokon Ana Tautaeka n Uea te Atua ao karaoan nanona i aon te aba. (Mataio 6:9, 10) E kaota aroni kaekaan te tataro anne Iesu.

  Ni menan Iesu i aon te aba ao e kaamwarakeia aika baki, e kamarurungia aoraki ao e kautia maate! (Mataio 15:29-38; Ioane 11:38-44) Ngkai e nang riki bwa te tia tautaeka n Ana Tautaeka n Uea te Atua n te tai ae na roko, e a kaota te banna ae rangi n tamaroa n te bwai ae na karaoia te Tautaeka n Uea anne ibukia te botannaomata.—Te Kaotioti 11:15.

 • E na kateimatoaaki te aonnaba aei n Ana Tautaeka n Uea te Atua ae i aoni kawaina n roko. E taetae ni burabetinna Iesu bwa imwaini karokoan te rau n te aonnaba iroun te Tautaeka n Uea, ao a na karawawataaki moa aomata n te buaka, te rongo ao te mwaeiei.—Mataio 24:3, 7.

  Ni boong aikai ao ti a noria bwa a riki baikanne. Ngaia are ti aki nanououa bwa e a kaan rokon Ana Tautaeka n Uea te Atua ni kamaunai kangaanga aikai ni kabane.

 TE BAE E NA IANGOAKI

Tera aron te maiu i aan ana kairiri Ana Tautaeka n Uea te Atua?

E na kaekaaki te titiraki anne man te Baibara n TAIAN ARERU 37:29 ao ITAIA 65:21-23.