MATAIO 14:1-12 MAREKO 6:14-29 RUKA 9:7-9

  • E TUA EROTE KABAKUAN ROROAN IAONE TE TIA BWABETITO

Ngke a waakinaanako aia mwakuri ni minita i Kariraia ana abotoro Iesu, ao ai bon akea ngkai inaomatan teuare kaotiota taekan Iesu. E a kaania uoua te ririki maanin Ioane te tia Bwabetito n tiku n te matawariki.

E a tia Ioane n taekina kairuan te Uea are Erote Antibati n anaakin Eroria are buun ai tarina ae Biribo bwa buuna. E a tia ni buuraure teuaei ma moani buuna bwa e na manga mare ma Eroria. Ni kaineti ma te Tua Rinanoni Mote are aongkoa e toua mwina Erote, te mare aei bon te wene ni kimoa ao riaoakin te tua. Ni kaineti ma boaakina iroun Ioane, e a tua Erote bwa e na kamatawarikaki Ioane tao ni kaineti ma kaumakana iroun ­Eroria.

E a aki ataa te bwai ae e na karaoia Erote nakon Ioane kioina ngke a taku aomata “bwa te burabeti.” (Mataio 14:5) E ngae ngke akea te bwai ae e kona ni karaoia Eroria ibukin aei, ma e “kaikoa unna ni kaitaraa Ioane” ao e bon ukera angan tiringana. (Mareko 6:19) N tokina ao e a reke angana.

Imwain raoi te Toa ae te Riao n 32 C.E., e a bairea te bukamaru ae bubura Erote ibukin ana rekenibong. A roko ni kaea te botaki, ana tia mwakuri Erote nako aika bwakuaku ao mataniwi n te taanga ni buaka, ao ai kaaini Kariraia aika kakannato. E kamwaieaki n tain te botaki Tarome ae natin Eroria ma Biribo are buuna ngkoa, ni kamatakuia iruwa. A bwaka nanoia mwaanen te botaki n ana kamataku neiei.

Moan te kukurei Erote iroun Tarome are natini buuna, ngaia are e a taku nakoina: “Butiiai te bwai ae ko tangiria ao N na anganiko.” E bon tuea naba ni kangai: “Te bwai ane ko butiiai ao N na anganiko, e ngae ngkana tao iteran ueau.” Imwain ae e kaeka neiei ao e otinako moa n titirakina tinana ni kangai: “Tera ae N na butiia?”​—Mareko 6:22-​24.

Aio te tai are e a kaman ukeria Eroria! E waekoa ni kaeka ni kangai: “Atun Ioane are te tia Bwabetito.” E rin naba ngkekei Tarome ao e bubutii ni kangai: “I tangiria bwa ko na kaamai ngkai naba atun Ioane te tia Bwabetito i aon te raurau.”​—Mareko 6:24, 25.

Moan te rawawata Erote n te baei, ma a a tia n ongo ana iruwa ana taetae n tuea nakon Tarome. E a maamaa ngkana e nang aki kakoroa bukina, e ngae naba ngkai e nang tiringaki iai te aomata ae akea ana bure. Ngaia are e a kanakoa te tautia nakon te karabuuti ma te moti ni kaineti ma te tiritiri arei. N te tai ae waekoa ao e a oki teuanne ma atun Ioane n te raurau, ao e a angan Tarome, are e a nikiria iroun tinana.

Ngke a ongo taan rimwin Ioane te bwai ae riki, ao a roko n anaa rabwatana n taunna, ao a kaongoa Iesu.

Imwina riki ngke e a ongongo Erote taekan Iesu ni kamarurungia aoraki ao ni kanakoia taimonio mairouia aomata, ao e a maaku. E iangoia bwa tao Iesu are e karaoi baikai, bon Ioane te tia Bwabetito ae “e a kautaki mai buakoia maate.” (Ruka 9:7) Ngaia are e a korakora kan noran Iesu iroun Erote Antibati ma tiaki ibukini kan ongorana n ana uarongorongo, ma e kani kakoauaa raoi bwa a boni koaua baike e tabeaianga iai ke a aki.