Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 22

A na Riki Aman Bwa Taan Akawa Aika Konaia Aomata

A na Riki Aman Bwa Taan Akawa Aika Konaia Aomata

MATAIO 4:13-22 MAREKO 1:16-20 RUKA 5:1-11

  • E KAOIA TAAN RIMWINA IESU BWA A NA KABWANINA AIA TAI N IRIRIA

  • A A RIKI TAAN AKAWA BWA TAAN AKAWA AIKA KONAIA AOMATA

Imwin are a kataia n tiringa Iesu kaain Natareta, e a mwaing nakon te kaawa ae Kaberenaum i rarikin Namani Kariraia, are e aranaki naba bwa “te nama ae Kennetareta.” (Ruka 5:1) E a kakororaoaki iai te taetae ni burabeti n te boki ae Itaia are a nora te oota ae abwabwaki kaaini Kariraia ake a maeka i rarikin taari.​—Itaia 9:​1, 2.

Eng, ngke e mena i Kariraia, ao e teimatoa ni katanoataa bwa “e a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.” (Mataio 4:17) E a kaitiboo ikai ma aman taan rimwina. A a tia n iriria mai mwaina, ma n okia mai Iutaia ao a a manga okira aia bitineti n te akawa. (Ioane 1:35-42) E ngae n anne, aei te tai are a riai n teimatoa n irira Iesu bwa e na kataneiaia aron aia mwakuri ni minita ngkana e a kitania.

Mangaia are ngke e nakonako Iesu i mataniwin taari, ao e a nora Timon Betero, ao tarina are An­te­rea, ma raoia tabeman ni karaoa aia karaun. E toka Iesu i aon ana booti Betero ao e butiia bwa e na kokia nako taari ni kararoaa teutana ma te aba. Ngke a a raroa teutana ao e a tekateka i aon te booti ao ni moana ana angareirei ibukin te Tautaeka n Uea nakoia te koraki ake a ikotaki i mataniwin te aba.

Imwina ao e taku Iesu nakoni Betero: “Naako n are iabuti, ao kam a kabwakai naba ami karaun bwa kam aonga ni kona.” E kaeka Betero ni kangai: “Te tia Reirei, ti kangaina n akawa ma ti aki kona, ma N na kabwakai karaun n am taeka.”​—Ruka 5: 4, 5.

A kabwakai aia karaun ao a mwane iika aika rangi ni bati n te aro are a a moanna n raeuaaki karaun. A kaumakiia toaia ake n te booti are tewaana n anoanoiia bwa a na roko ni buokiia. N te tai ae waekoa, a a uaia n onrake booti akekei n iika aika rangi ni bati, ao a a moanna n iinako. Ngke e nora aei Betero, e katorobubua ni bobaraaki i matan Iesu ao e taku: “Kararoako mairou te Uea, bwa te tia bure ngai.” E kaeka Iesu ni kangai: “Tai manga maaku, bwa ni moa mangkai ao ai konam aomata aika maiu.”​—Ruka 5:8, 10.

E taku Iesu nakoni Betero ao Anterea: “Nakomai rimwiu, ao N na karaoingkami bwa taan akawa aika konami aomata.” (Mataio 4:19) E kairiia uoman riki taan akawa ake Iakobo ao Ioane ake natin Tebetaio. A aki tabwara naba ngke a kaoaki. Mangaia are a kitan aia bitineti ae te akawa mwaane aika aman aikai, ao a a riki bwa taani moan rimwin Iesu aika kabwanina aia tai n iriria.