Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 121

“Kaninikoriaingkami! I a Tia n Tokanikai i Aoia Kaain te Aonnaba”

“Kaninikoriaingkami! I a Tia n Tokanikai i Aoia Kaain te Aonnaba”

IOANE 16:1-33

  • A NANG AKI MANGA NORA IESU ABOTORO

  • E NA BITAKI NANOKAWAKIA ABOTORO NAKON TE KIMWAREIREI

A a tauraoi Iesu ma abotoro ni kitana te ruu are i eta are a karaoa iai te amwarake ibukin te Toa ae te Riao. Ngke e a tia Iesu n angania te kaungaunga ae bati, e a reitia ni kangai: “I atongi baikai nakoimi bwa kam aonga n aki bwaka.” E aera ngkai e riai te kauring aei? E tuangia ni kangai: “Ane a na kabaneingkami man te tinakoka. Ni koauana, e a kaan te tai are a nang iangoia iai te koraki ake a kamateingkami bwa a karaoa iai te beku ibukin te Atua.”​—Ioane 16:1, 2.

E bae ni kararaoma te rongorongo anne irouia abotoro. E ngae ngke e a kaman taekinna Iesu ae a na ribaaki irouia kaain te aonnaba, ma e aki tuangia bwa a na kamateaki. Bukin tera? E taku: “I aki moantaai n tuangingkami baikai ibukina bwa I mena i rarikimi.” (Ioane 16:4) Ngkai e a anga te kauring nakoia imwain nakona. A bae ni buokaki iai bwa a na rarawa nakoni baika a na bwaka iai imwina riki.

E reitianako Iesu ni kangai: “N nangi nakon Teuare kanakomaiai, ao akea temanna iroumi ae titirakinai ni kangai, ‘Ko na nakea?’” Ngke e moantairiki ao a titirakinna bwa e na nakea. (Ioane 13:36; 14:5; 16:5) Ma ngkai a a rurubenebene n te baere e taekinna ibukin te bwainikirinaki, ao a a rawawata iai. Mangaia are a kabwaka n titirakinna riki ibukin neboakina ae mena imwaina ke ae nanonaki iai ibukia taan taromauri ni koaua. E ataa anne Iesu ao e taku: “Ibukina bwa I tuangingkami baikai, ao a kororake nanomi n rawawata iai.”​—Ioane 16:6.

E a kabwarabwaraa ngkanne Iesu ni kangai: “Boni kabwaiami ngkai I nako. Bwa ngkana I aki nako ao e na aki roko iroumi te tia ibuobuoki, ma ngkana I nako ao N na kaokia nakoimi.” (Ioane 16:7) Tii mani maten Iesu ao nakona nako karawa ae a kona iai abotoro n anganaki te taamnei ae raoiroi are e kona ni kanakoa bwa te tia ibuobuoki nakoia ana aomata n taabo nako ni kabutaa te aonnaba.

Te taamnei ae raoiroi “e na anga bwaai ni kakoaua nakoia kaain te aonnaba ni kaineti ma tera ae bure ao tera ae eti ao tera te motikitaeka.” (Ioane 16:8) Eng, e nang kaotaraeaki aroia kaain te aonnaba ake a kabwaka ni kaotiota onimakinan Natin te Atua. Waeraken Iesu nako karawa e na kakoauaaki iai raoiroina ao e na kaota bukina ngkai e na motikaki taekan Tatan ae “te tia tautaekania kaain te aonnaba” n te motikitaeka ae ribuaka.​—Ioane 16:11.

E reitia Iesu ni kangai: “A bati riki baika I kan tuangingkami, ma kam aki kona n ota moa iai ngkai.” Ngkana e a kabwaroa te taamnei ae raoiroi, ao e na kairiia nakon ataakin raoi “te koaua” ao a na kona ni maiuakina te koaua anne.​—Ioane 16:12, 13.

A minotaki aia iango abotoro n ana taeka Iesu ake e a manga taekin ni kangai: “Ai tii teutana riki ao kam a aki naba norai, ma ai manga tii teutana riki ao kam na norai.” A titiraki i marenaia bwa tera ae e nanonna. E ataia Iesu ae a kan titirakinna ibukin te baei, ngaia are e a kabwarabwaraa ni kangai: “I tuangingkami raoi te koaua, bwa ane kam na tang ma n tanginiwenei, ma a na kimwareirei kaain te aonnaba. Ane kam na rawawata ma e na bitaki rawawatami nakon te kimwareirei.” (Ioane 16:16, 20) Ngke e a tiringaki Iesu ni bwakantaain te bong are imwina, ao a kimwareirei mataniwin te Aro, ma a nanokawaki taan rimwina. E a bitaki ngkanne nanokawakia nakon te kimwareirei ngke e a mangauti Iesu! Ao e rei­tinako kimwareireia ngke e a kabwaroa Iesu i aoia te taamnei ae raoiroi mairoun te Atua.

E taku Iesu ni kabotaua te baere riki nakoia abotoro ma aron te aine imwain rokon aririna: “Ngkana e nangi bung te aine ao e rawawata ibukina bwa e a roko ana aoa, ma ngkana e a tia ni bungia te teei, ao ai akea uringan rawawatana ibukini kimwareireina ngkai e a bungiaki te aomata nakon te aonnaba.” E kaungaia ana abotoro Iesu ni kangai: “Kam rawawata naba ngkami n te tai aei. Ma N na manga bon noringkami ao ane a na kimwareirei nanomi, ao akea ae e na anaa kimwareireimi.”​—Ioane 16:21, 22.

Ni karokoa ngkai ao a bon tuai mani bubutii abotoro n aran Iesu. E a taku ngkai: “N te bong anne ao kam na bubutiia te Tama n arau.” E aera ngkai a riai ni karaoa anne? A karaoia tiaki ibukina bwa e rawa ni kaeka te Tama. E bon taekinna Iesu ni kangai: “E bon tangiringkami te Tama, ibukina bwa kam tangirai . . . bwa te tia tei ibukin te Atua.”​—Ioane 16:26, 27.

A bae ni kairaki abotoro ao ni kamatoaaki nanoia n ana taeka ni kaungaunga Iesu ae kangai: “Ti kakoauaa man aei bwa ko bon nako mairoun te Atua.” E na noraki koauan anne n te tai ae waekoa. E boni kabwarabwaraa Iesu te bae mena imwaia ni kangai: “Noria! E a kan roko te aoa ae ni koauana e a bon roko, ae kam nangi maenako iai n tatabemaningkami nako nakon oin ami auti ao kam nang katukai n tii ngai.” Ma e karaui nanoia Iesu ni kangai: “I taekini baikai nakoimi bwa e aonga n reke te raoi iroumi rinanou. Kam na rawawata ngkai i buakoia kaain te aonnaba, ma kaninikoriaingkami! I a tia n tokanikai i aoia kaain te aonnaba.” (Ioane 16:30-​33) E bon aki kitania Iesu. E kakoauaa bwa ngaiia naba, a kona n riki bwa taan tokanikai i aoia kaain te aonnaba, n aron are e karaoia, ngkana a kakaonimaki ni kakororaoa nanon te Atua, n aki ongei ana kakorakora Tatan ao ana waaki n uruana kakaonimakia.