Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 56

Tera Raoi ae e Kamwaraea te Aomata?

Tera Raoi ae e Kamwaraea te Aomata?

MATAIO 15:1-20 MAREKO 7:1-23 IOANE 7:1

  • E KAOTARAEI IESU AIA KATEI AOMATA

Ngke e a uakaan te Toa ae te Riao n 32 C.E. ao e a tabetabe Iesu n angareirei i Kariraia. E bae naba ni kaea Ierutarem imwina ibukin te Toa ae te Riao, ae riai ni karaoaki ni kaineti ma ana Tua te Atua. Ma e taratara raoi Iesu kioina ngke a ukoukoria I-Iutaia bwa a na kamatea. (Ioane 7:1) Imwin anne ao e a okira Kariraia.

E bae ni mena Iesu i Kaberenaum ngke a kawaria Baritaio ma taani koroboki mai Ierutarem. Tera bukini mwanangaia? A ukoukora te anga are a na kabuakakaa iai ibukin uruakan tuan te Aro. A titiraki ni kangai: “A aera taan rimwim ngkai a riaon aia katei mwaane ake ngkoangkoa, n aron ae a aki teboki baia imwain amwarakeia?” (Mataio 15:2) E bon aki tuangia ana aomata te Atua bwa a na taua te katei aei ae a na “tebokirake baia nakoni bubuanibaia.” (Mareko 7:3) Ma a iangoia Baritaio bwa bon te bure ae kakaiaki aki karaoan aei.

N oneani mwin are e na kaekaa aia bukibuki Iesu, e taekina aroia n urua ana Tua te Atua n oin nanoia. E titirakinia ni kangai: “Ao ngkami, kam aera ngkai kam riaon naba ana tua te Atua ibukin ami katei? N te katoto, e kangai te Atua, ‘Karinea tamam ma tinam’ ao ‘Ke e kamateaki ane e kabuakakaa tamana ke tinana.’ Ma kam kangai, ‘Ane e taku nakon tamana ke tinana: “Au bwai ae I kona ni buokiko iai e a riki bwa te karea nakon te Atua,” ao e aki riai ngkanne ni karinea tamana.’ ”​—Mataio 15:3-6; Te Otinako 20:12; 21:17.

A taekinna Baritaio bwa te mwane, ke bwaai tabeua aika kaokoroaki bwa te bwaintangira nakon te Atua, a a riki bwa bwain te tembora, ngaia are a aki kona ni kabonganaaki n te itera teuana. Ma ni koauana, e kona te aomata n teimatoa ni bwaibwai n te bwaintangira ane kaokoroaki anne. N te katoto, e kona n taekinna te nati bwa bon te “koreban” ana mwane ke ana bwai nako, ae te bwaintangira are kaokoroaki nakon te Atua ke te tembora ae aki kona ni kabonganaaki ibukin te bwai teuana. E tiku taekan te mwane ke bwaai i nanoni bain te nati, ma e bukinna bwa e a aikoa kona ni kabongana ni buokiia iai ana karo aika kara ao ni kainnano. Ao anne are e a kakeaa iai oin tabena ibukia.​—Mareko 7:11.

E bon eti unin Iesu n aroia Baritaio ni kabwaoua ana Tua te Atua, ao e taku: “Kam kakeaa bongan ana taeka te Atua ibukin ami katei nikawai. Taani mwamwanaa te aba ngkami, e eti ana taeka Itaia ngke e taetae ni burabetina taekami ni kangai: ‘A karineai aomata aikai n riaia, ma e rangi n raroa nanoia mairou. Akea bongan taromauriau irouia, bwa a tataekin aia tua aomata bwa aia taeka n reirei.’ ” A aki kona Baritaio ni kaekaa ana taeka Iesu are rangi ni kabuakakaia iai. Ngaia are e a weteiia te koraki nako rarikina ao e taku: “Ongora, ao karekea otami n ae nanonaki ikai: E aki kamwaraeaki te aomata ni baike e kang, ma e kamwaraeaki ni baike a nako mai wina.”​—Mataio 15:6-11; Itaia 29:13.

Imwina riki ngke a mena taan rimwina n te auti ao a titirakinna ni kangai: “Ko ataia ae a maraki nanoia Baritaio ngke a ongo am taeka?” E kaekaia ni kangai: “A na koutaki aroka nako aika aki unikaki iroun Tamau are i karawa. Tai tabe irouia. Boni ngaiia taani kairiri aika mataki, ao ngkana e kaira te mataki te aomata ae mataki, ao a na uaia ni bwaka n te mwarua.”​—Mataio 15:12-14.

E taraa ni mimi Iesu ngke e taetae Betero ibukia taan rimwina, ni kan ota bwa tera ae e kamwaraea te aomata. E kaeka Iesu ni kangai: “Kam aki ataia bwa baike a kanaki a ruo rikaaki n te biroto ao imwina a otinako man te rabwata? Ma baike a nako man te wi a bon nako man te nano, ao a kamwaraea te aomata baikanne. N te katoto, a nako man te nano iango aika bubuaka, te tiritiri, te wene ni kimoa, te wene ni bure, te iraa, te buki­buki ni kewe, ao te taetae ni kabuakaka. A kamwaraea te aomata baikai, ma e aki kamwaraeaki te aomata ngkana e amwarake ao e tuai n teboki baina.”​—Mataio 15:17-20.

E aki kabuakakaa te kakaitiaki Iesu ao e aki naba kauntaekaa bwa e aki riai n teboka baina te aomata imwaini katauraoan te amwarake ke amwarakena. Ma e kabuakakai aroia mataniwin te Aro ake a baka n raoiroi ao ni kataia n urua ana tua te Atua aika raoiroi, n aroia ni kairoroa irakin oin aia katei. Ni koauana, a kamwaraea te aomata aroaro aika bubuaka aika nako man te nano.