Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 3

E a Bungiaki te Tia Katauraoa te Kawai

E a Bungiaki te Tia Katauraoa te Kawai

RUKA 1:57-79

  • E A BUNGIAKI AO N ARANAKI IOANE TE TIA BWABETITO

  • E A KAMAN TAEKINA TABEN IOANE N TE TAI AE E NA ROKO TEKARIA

E a kaan ana tai ni bung Eritabeta. E tiku i rarikina ana koraki ae Maria i nanon tenua namwakaina. E a roko te tai are e nangi mwananga iai Maria nako meang n te kawai ae abwabwaki nakoni mwengana i Natareta. Tao i nanon onoua riki namwakaina ao e nangi bungia naba natina.

E aki maan imwin nakoni Maria ao e a bung Eritabeta. Ai kakimwareireira ngkai e nakoraoi bungin Eritabeta bwa e marurung raoi ma natina! E rangi ni kukurei Eritabeta ma kaain rarikina ao ana koraki ngke e kaota natina nakoia.

E taekinaki n ana Tua te Atua nakoia tibun Iteraera bwa e riai ni korotobibiaki te nati te mwaane ao n aranaki n te kawanibong imwini bungiakina. (Nakoaia Ibonga 12:2, 3) A iangoia tabeman bwa e riai n ingoanaki te teei n aran tamana. Ma e taku Eritabeta: “E aki! bwa e na aranaki bwa Ioane.” (Ruka 1:60) Uringnga ngkoa are e taekinna te anera are Kabiriera bwa e riai n aranaki te teei bwa Ioane.

A un kaain rarikina ma ana koraki ao a taku: “Akea ae arana anne i buakoia am koraki.” (Ruka 1:61) A taetae ni baia n titirakina Tekaria bwa antai aran natina ae e tangiria. E tuatua te baba ni koroboki Tekaria ao e korea iai ae kangai: “Ioane arana.”​—Ruka 1:63.

Imwin anne e a okira arona ni kona n taetae Tekaria n te aro ni kakai. Ko bae n uringnga are e aki kona n taetae ngke e aki kakoauaa te baere e taekinna te anera are e na riki natin Eritabeta ae te mwaane. Ngaia are a mimi kaain rarikina ngke e a manga taetae Tekaria ao a a taetae i bon irouia ni kangai: “E na riki bwa antai te teei aei?” (Ruka 1:66) A a nora mwaakan te Atua n aroni katokaan aran Ioane.

E taekina ae kangai Tekaria imwina ngke e kaonaki n te taamnei ae raoiroi: “E na karaoiroaki Iehova ae Atuan Iteraera bwa e nanoangaiia ana aomata ma ni kamaiuia. E karikirakea te koro ni kamaiu ibukira n ana utu Tawita are ana toro.”  (Ruka 1:68, 69) “Te koro ni kamaiu” are e taekinna bon taekan te Uea are Iesu are e nangi bungiaki. E taekinna Tekaria bwa rinanon Teuanne ao E na ‘akoira te Atua imwini kamaiuara mai nanoni baia akana kairiribai nakoira, ao ni kariaia bwa ti na ninikoria n taromauria, ao ni kaota te kakaonimaki ni koaua ma ni bwabwaina te eti i matana n ara bong ni kabane.’​—Ruka 1:74, 75.

E taetae ni burabeti Tekaria ibukin natina ni kangai: “Ngkoe ae te teei, ko na aranaki bwa ana burabeti Teuare Moan te Rietata, bwa ko na rimoan Iehova ni katauraoi kawaina, ma n angania ana aomata te atatai ae e na kamaiuia rinanoni kabwaraan aia bure, ibukin ana atataiaomata ae bati Atuara. Ao ibukin te atataiaomata aei, ti na nora te oota mai karawa ae raneanea n ai aron tabwenani mainiku, bwa e na anga te oota nakoia akana tekateka n te rotongitong ao n nuun te mate, ao ni kairi waera i nanoni kawain te raoi.” (Ruka 1:76-79) Ai kaungaakira nanora n te taetae ni burabeti anne!

N te tai aei ao e a roko ni mwengana i Natareta Maria are akea buuna. Tera ae e na riki nakoina ngkana e a ataaki bwa e bikoukou?