Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 48

E Karaoi Kakai ao e Aki Kakoauaaki Naba i Natareta

E Karaoi Kakai ao e Aki Kakoauaaki Naba i Natareta

MATAIO 9:27-34; 13:54-58 MAREKO 6:1-6

  • E KAMARURUNGIA IESU MWAANE AIKA MATAKI AO TEUAE BAENNEWE

  • A AKI KAKOAUAA KAAIN NATARETA

E rangi ni bati ana mwakuri Iesu n te bong aei. Imwini borauna i taari n aonon Tekabori, e a kamarurunga te aine ae nraraa, ao e kauta natin Iairo. Ma e tuai naba n toki tabena n te bong aei. Ni kitanani mwengan Iairo iroun Iesu, a a tatakarua n rimwina mwaane aika uoman aika mataki ni kangai: “Natin Tawita, ko na nanoangaira.”​—Mataio 9:27.

Ngke a arana Iesu bwa “Natin Tawita,” a kaotia iai mwaane aikai bwa a kakoauaa bwa e na tekateka Iesu n ana kaintokanuea Tawita, mangaia are bon te Mesia ngaia. Ma e baka n aki ongo tangia Iesu bwa tao e kan noria bwa a nanomwaaka ke a aki, ma a bon nanomwaaka. Ngke e rinnako n te auti Iesu, a bon rimwina naba mwaane aika uoman aikai. E titirakinia Iesu ni kangai: “Kam onimakinna bwa I kona ni karaoa aei?” A kaekaa ni kangai: “Eng, te Uea.” E a ringi mataia ma n taku: “E na riki nakoimi n ai aron ami onimaki.”​—Mataio 9:28, 29.

A a tii rina naba n noraaba! N aron naba are e a tia n tua nakoia tabemwaang, e tuangia naakai bwa a na aki kaokaota te baere e karaoia. Ma ibukini kimwareireia, a a taekina taekana imwina riki ni kabutaa te aba arei.

Ngke a kitanna mwaane aika uoman aikai, ao e a manga kairaki nakoina te mwaane ae aki kona n taetae ibukina bwa e taniaki n te taimonio. E kanakoa te taimonio Iesu mairoun teuaei ao e a taetae. A mimi iai te koraki ao a taku: “E tuai man noraki te aekaki aei i Iteraera.” Ma a mena naba ikanne Baritaio. A aki kona ni kakewea te kakai, ngaia are a kaokioka aia bukibuki ni kaineti ma nibwan ana mwakuri Iesu ni kangai: “E kanakoia taimonio ni mwaakan aia tia tautaeka taimonio.”​—Mataio 9:33, 34.

N te tai ae waekoa imwini baikai, ao e a okira ana kaawa Iesu ae Natareta, ao a a iria ngkai taan rimwina. Tao teuana te ririki n nako, e kawara ngkoa te tinakoka n reirei iai. A mimi aomata n ana taeka ma imwina riki, a a manga kaitaraa n ana reirei ao a kataia n tiringnga. E a manga kataia ngkai Iesu ni buokiia kaain ana kaawa.

N te bongi n Taabati ao e a okira te tinakoka Iesu bwa e na angareirei. A bati ake a mimi ao a titiraki naba ni kangai: “E reke mai ia wanawanan teuaei, ao e kangaa ni karaoi kakai aikai? Tiaki ngaia natin te kabentaa? Tiaki Maria aran tinana, ao tarina Iakobo, Ioteba, Timon, ao Iuta? Ao tiaki a bane naba ni mena mwaanena i buakora? A bane n reke mai ia baikai iroun teuaei?”​—Mataio 13:54-56.

A iangoia aomata aikai bwa bon titeboo aroia ma Iesu. A iango ni kangai, ‘Ti nora rikirakena ao e na kangaa n riki bwa te Mesia?’ A aki kakoauaa Iesu aomata ao ana utu naba ibukina bwa a rangi ni kinaa, n te aro are e a kangai Iesu: “E karineaki te burabeti n taabo nako, ma e aki karineaki i abana ao n ana utu.”​—Mataio 13:57.

E boni mimi Iesu n akean aia onimaki. Mangaia are e aki karaoi kakai ikai Iesu “ma e tii kaaki baina i aoia tabeman aoraki ao e kamarurungia.”​—Mareko 6:5, 6.