IOANE 2:12-22

  • E KAITIAKA TE TEMBORA IESU

Imwin te mare i Kana ao e a mwananga Iesu nako Kaberenaum ma tinana ao tarina mairoun tinana aika Iakobo, Ioteba, Timon, ao Iuta.

Ma bukin tera ngkai e nako Kaberenaum Iesu? E rangi n ataaki riki te kaawa aei nakon Natareta ke Kana ao e rangi ni bubura naba. A mwaiti naba taan rimwin Iesu aika boou ake a maeka i Kaberenaum ke n uakaan. Ngaia are e a kona Iesu ni kataneiaia ni bon oin aia kaawa.

E bae naba ni karaoi mwakuri aika kamimi Iesu i nanon tikuna i Kaberenaum. Ngaia are a mwaiti aomata n te kaawa ao n taabo ake i rarikina aika ongo taekani baike e karaoi ikanne. Ma e na waekoa ni mwananga Iesu ma raona aika mwaane aika I-Iutaia ake a kakaonimaki nako Ierutarem ibukini kaean te Toa ae te Riao n 30 C.E.

Ngke a mena n te tembora taan rimwina ao a nora aron Iesu ae moan te kamimi, ae kaokoro ma are a nonoria mai mwaina.

A riai tibun Iteraera i aan ana Tua te Atua n anga te man bwa aia karea n te tembora, ao a kainnanoa naba kanaia iruwa ibukin tikuia ikanne. Ngaia are e a kariaiakaki i aan te Tua bwa a na uamwane te koraki ake a mwananga nako Ierutarem man taabo aika raroa ibukini boon “taiani kao, tiibu, kooti,” ao bwaai riki tabeua aika bongana i nanon tikuia n te kaawa. (Te Tua-Kaua 14:24-26) Ibukin anne ao a kaboonakoi maan ao mannikiba taani boobwai n te katawanang ae bubura n te tembora. Ao tabeman mai buakoia, a babakanikawaiia aomata n aroia ni kaboobuakai aia bwai.

E a korakora unin Iesu ngaia are e a kabwaroi aia mwane taan raimwane, e karangai aia taibora, ao e kaotinakoia aomata. E taku ngkanne Iesu: “Uotiinako baikai mai ikai! Katoka karaoan umwan Tamau bwa te auti ni boobwai!”​—Ioane 2:16.

Ngke a nora aei taan rimwina ao a uringa te taetae ni burabeti ibukin Natin te Atua ae kangai: “E kororake ingaingan nanou ibukin umwam.” Ma a titiraki I-Iutaia ni kangai: “Tera te mwakuri ae kamimi ae ko kona ni kaotia nakoira, ngkai ko a karaoi baikai?” E kaeka Iesu ni kangai: “Urua te tembora aei ni kabwakaa, ao N na manga kateia i nanon tenibong.”​—Ioane 2:17-19; Taian Areru 69:9.

A iangoia I-Iutaia bwa Iesu e nanona taekan te tembora ni koaua are i Ierutarem, ngaia are a a titirakinna ni kangai: “E karaoaki te tembora aei i nanon 46 te ririki, ao ngkoe, ko na kateia i nanon tenibong?” (Ioane 2:20) Ma e bon taekina taekan rabwatana Iesu bwa kaanga te tembora. Tenua te ririki imwina ao a uring taeka aikai taan rimwina ngke e a kautaki man te mate.