Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 71

A Titirakina Teuae Mataki Baritaio

A Titirakina Teuae Mataki Baritaio

IOANE 9:19-41

  • A TITIRAKINA TEUAE MATAKI BARITAIO

  • A “MATAKI” MATANIWIN TE ARO

A rawa Baritaio ni kakoauaa ae e kanorabaa teuae bungiaki ni mataki Iesu, ngaia are a weteiia ana karo teuaei. A ataia kaaro bwa a na kona ni “kabaneaki . . . man te tinakoka.” (Ioane 9:22) Katokan te iraorao anne mairouia I-Iutaia ake tabeman, e kona n rotakibuaka iai te reitaki n te utu ao kaubwaina.

A tabeki titiraki aika uoua Baritaio ni kangai: “Aei natimi are kam taku bwa e bungiaki ni mataki? Ma e a kangaa n noraaba ngkai?” A kaeka ana karo ni kangai: “Ti ataia bwa bon natira aei, ao e bungiaki ni mataki. Ma ti aki ataia bwa e a kangaa n noraaba ngkai, ao ti aki ataia naba bwa antai ae kaurei matana.” E ngae ngkana e a tia teuaei n tuangia te bwai are riki, ma a kawanawanaia kaaro aikai ni kaineti ma aroia ni kaeka ao a taku: “Titirakinna bwa e a bon ikawai. E riai n taetae i bon ibukina.”​—Ioane 9:19-21.

Ngaia are a a manga wetea teuaei Baritaio ao ni kakamaakua n tuangnga ae e a reke aia bwai ni kakoaua ibukini kaitaraan Iesu. A taku: “Taekina te koaua bwa ko aonga n neboa te Atua. Ti ataia bwa te tia bure te aomata anne.” E aki kakewei aia taeka teuae mataki ngkoa aei ao e taku “I aki ataia bwa te tia bure ke tiaki. E taku riki: “Ma I tii ataia ae I mataki ngkoa ma I a noraaba ngkai.”​—Ioane 9:24, 25.

A aki kani katokia ikanne Baritaio, ao a reitaanako aia titiraki ni kangai: “Tera ae e karaoia nakoim? E kangaa ni kaurei matam?” E kaota te ninikoria teuaei n ana kaeka ae kangai: “I a tia n tuangingkami, ao kam aki kan ongo. E aera ngkai kam kani manga ongora riki? Kam kan riki naba bwa taan rimwina?” A rangi n un iai Baritaio ao a bukinna ni kangai: “Te tia rimwin te aomata arei ngkoe, ma ngaira taan rimwini Mote. Ti ataia bwa e a tia te Atua n taetae ma Mote, ma te aomata anne ti aki ataia bwa e nako mai ia.”​—Ioane 9:26-29.

E kaota mimina ae korakora te tia bubutii aei ao e kangai: “Ai kamira anne, ae kam aki ataa ike e nako mai iai, ma e kaurei matau.” E taekina ngkanne te bwai ae e ota raoi iai teuaei bwa antai ae ongo te Atua irouna ao ni kukurei irouna ngke e kangai: “Ti ataia bwa e aki ongo te Atua irouia taani bure, ma e ongo iroun ane e maakua ma ni karaoa nanona. E tuai man ongo te aba mangkoa bwa iai ae e a tia ni kaurei matan ane e bungiaki ni mataki.” Aio are e a motikaki n ae kangai: “Ngkana tiaki mairoun te Atua teuaei, ao akea te bwai ae e kona ni karaoia.”​—Ioane 9:30-33.

A aki kona ni kaekaa te tia bubutii aei Baritaio ao a kabuakakaa ni kangai: “Ko bungiaki i buakon te bure, ao ngaia ko reireinira?” Ao a kabanea teu­aei.​—Ioane 9:34.

Ngke e ongo Iesu te baere riki ao e a kakaaea teuaei ao n titirakinna ni kangai: “Ko onimakina Natin te aomata?” E kaeka teuare kamarurungaki ni kangai: “Nao, antai teuanne bwa I aonga n onimakinna?” E taetae ma te aki nanououa Iesu ni kangai: “Ko a tia n noria, ao ni koauana, boni ngaia ae taetae ngkai nakoim.”​—Ioane 9:35-37.

E kaeka teuaei ni kangai: “I onimakinna, te Uea.” Ni kaotan te onimaki ao te karinerine iroun teuaei, e a bobaraaki i matan Iesu are taekina ae kangai: “I roko i buakoia kaain te aonnaba ibukin te motikitaeka aei, bwa a aonga n noraaba te koraki ake a mataki, ao a na mataki te koraki ake a noraaba.”​—Ioane 9:38, 39.

A ataia Baritaio ake a kaoti ikanne bwa a aki mataki. Ma tao tera mwiokoaia n te kairiri ni kaineti ma te onimaki? A titiraki ni kangai: “Ti mataki naba ngaira?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ngkana kam mataki ao e na akea ami bure. Ma ngkai kam kangai, ‘Ti noraaba,’ ao e teimatoa n iai ami bure.” (Ioane 9:40, 41) E bae n ota te aba ngkai a aki butimwaea Iesu bwa te Mesia kioina ngkai tiaki ngaiia taan angareirei i Iteraera. Ma bon te bure ae kakaiaki aki butimwaean Iesu irouia kioina ngkai a rabakau n te Tua.