Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 93

E na Kaotaki Natin te Aomata

E na Kaotaki Natin te Aomata

RUKA 17:20-37

  • E A MENA I BUAKOIA TE TAUTAEKA N UEA

  • TERA AE E NA RIKI NGKANA E A KAOTAKI IESU?

E boni mena naba Iesu i Tamaria ke i Kariraia. A a titirakinna ngkai Baritaio ibukin rokon te Tautaeka n Uea, are a kantaningaia bwa e na bubura bukamaruana. Ma e taku: “E na aki otara rokon ana Tautaeka n Uea te Atua, ao a na aki naba kangai aomata, ‘Noria, ao aei!’ ke ‘Ao arei!’ Bwa noria! e a mena i buakomi ana Tautaeka n Uea te Atua.”​—Ruka 17:20, 21.

Tao a iangoia tabemwaang bwa e taekinna Iesu ae e mena te Tautaeka n Uea i nanoia ana toro te Atua. Ma e aki kona n riki anne, bwa e aki mena te Tautaeka n Uea i nanoia Baritaio are e kataetaeia Iesu. Ma e boni mena i buakoia ibukina bwa e mena raoi i buakoia Iesu ae te Uea ae rineaki ibukin te Tautaeka n Uea.​—Mataio 21:5.

Imwini kitanan Iesu irouia Baritaio, ao e a angania taan rimwina rongorongo riki tabeua ibukin rokon te Tautaeka n Uea. E kauring moa ni kaineti ma menana ma aomata ni mwaakana n Tautaeka ni kangai: “Ane a na roko boong ake kam na kan nora iai tebongina mai buakon ana bong Natin te aomata, ma kam na aki noria.” (Ruka 17:22) E kaotia Iesu bwa e na tautaeka Natin te aomata n te Tautaeka n Uea n te tai ae e na roko. Imwain rokon te tai anne, tao a na ingainga taan rimwina tabeman n ukoukoria, ma a na bon teimatoa n tataninga ni karokoa te tai are e baireia te Atua ibukin rokon Natin te aomata.

E reitia ni kangai Iesu: “Ane a na kangai aomata nakoimi, ‘Noria, ao arei!’ ke ‘Noria, ao aei!’ Tai otinako ke n rimwia. Bwa n aron te itirua ae kia ni kaotaa iterani karawa are teuana nakon iterana are teuana, ao ai aron naba te bong are e na kaotaki iai Natin te aomata.” (Ruka 17:23, 24) A na kangaa ni kamanoaki taan rimwin Iesu man ukoukoraia taiani mesia ni kewe? E taekinna Iesu bwa rokon te Mesia ni koaua ai aron te itirua ae noraki n te tabo ae raababanako. E na teretere raoi kakoauaan okina ao tikuna ni mwaakana n Tautaeka nakoia taani mataku.

Ao e kabotaua Iesu baike a riki rimoa ni kaota iai aroaroia aomata n te tai ae e na roko ni kangai: “N aron are e riki n ana bong Noa, ao ai aron naba ae e na riki n ana bong Natin te aomata. . . . Ao ai aron naba are e riki n ana bong Rota, a amwamwarake, a momoi, a kakabooi aia bwai, a kakaboonakoi bwaai, a ununiki, ao a kateitei. Ma n te bong are e otinako iai Rota mai Totom, ao e a bwaka naba te karau ae te ai ma te burimton mai karawa ni kamaunaia ni kabane. Titeboo anne ma aron te bong arei, are e na kaotaki iai Natin te aomata.”​—Ruka 17:26-​30.

E aki taekinna Iesu bwa a kamaunaaki aomata ake n ana bong Noa ao Rota ibukina bwa a waakini maiuia ake a taneiai iai n amwamwarake, ni momoi, a kakabooi aia bwai, a kakaboonakoi bwaai, a ununiki, ao a kateitei. A boni karaoi mwakuri tabeua mai buakon akanne Noa ma Rota ao aia utu. Ma aomata ake tabeman, a boni karaoi mwakuri aikai n akea tabeakinan nanon te Atua ao a kakeaa bongan te tai are a maiu iai. Ngaia are e kaumakiia taan rimwina Iesu bwa a na mutiakina nanon te Atua ao ni maiuakinna naba. Ai ngaia are e a kaota iai te aro ae a na kamanoaki iai, ae aroia are a na teimatoa ni maiu iai ngkana e a roko te Atua ni kamaunaia aomata n te tai ae e na roko.

A riai taan rimwina n rarawa ni katikakinako ni bwain te aonnaba aika otabwaninia ae, ‘baike a tiku imwia.’ E taku Iesu: “N te bong anne ao ane e mena i taubukin te auti, ao ana bwai i nanon te auti, e na aki ruo n anai, ao ai aron naba ane e mena n te tawaana, e aki riai n okiri ana bwai ake a tiku imwina. Kam na uringa buun Rota.” (Ruka 17:31, 32) E bon riki bwa te boua ae te taoro.

N reitani kabwarabwaraan te bwai ae e na riki n rokon Natin te aomata bwa te Uea, e a tuangia taan rimwina Iesu ni kangai: “N te tairiki anne ao a na mena uoman aomata n te nne ni wene ae tii teuana, ao e na uotakinako temanna ma e na kitanaki are temanna.” (Ruka 17:34) A na kamaiuaki tabeman ao tabemwaang a na katukaki bwa a na mate.

A titiraki taan rimwina ni kangai: “E na riki ia aei, te Uea?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ike e mena iai rabwatan te mate, ao a na ikotaki naba iai ikare.” (Ruka 17:37) Eng, a na riki tabeman bwa ai aroia ikare aika matairiki. A na ikotaki nakon te Kristo ni koaua, ae Natin te aomata. N te tai ae e na roko, e na angania Iesu taan rimwina te koaua ae kakamaiu ibukia aika onimaki.