MATAIO 14:13-21 MAREKO 6:30-44 RUKA 9:10-17 IOANE 6:1-13

  • E KAAMWARAKEIA MWAANE AIKA 5,000 IESU

A rangi ni kimwareirei abotoro aika 12 aikai n aia uarongorongo i Kariraia, ao a karakini nakon Iesu “bwaai ni kabane ake a a tia ni karaoi ao ake a a tia n reireinia aomata iai.” A a boni kua ao e aki naba reke aia tai n amwarake ibukina bwa a rangi ni bati aomata aika roko ao n nako. Ngaia are e taku Iesu: “Kam na irai bwa ti na nako ni kaokoroira n te tabo ae raroa ao kam na motirawa iai teutana.”​—Mareko 6:30, 31.

A tokara aia booti tao i rarikini Kaberenaum ao a buti ni kaineta te tabo ae aki roroko te aba iai, i mainikun aonon te Karaanga ae Ioretan ae raroanako ma Betetaita. Ma a bati aomata aika noriia n nako ao iai naba ake a ataa te tabo are a na nako iai. A bane ni biri rimoaia n rimataniwin te aba, ao ngke e a roko te booti ao a a mena ikekei.

Ngke e aerake Iesu man te booti, ao e a noriia te koraki ae bati ao e nanoangaiia bwa ai aroia tiibu aika akea te tia kawakinia. Ngaia are “e a reireinia baika bati” ibukin te Tautaeka n Uea. (Mareko 6:34) E katoki naba aorakia “akana kainnanoa kamarurungaia.” (Ruka 9:11) Imwina riki ao a kangai taan rimwina nakoina: “E raroanako te tabo aei ao e a bwakanako te tai, mangaia ae ko na kanakoia te koraki bwa a na nako ni kabooi kanaia i nanoni kaawa.”​—Mataio 14:15.

E kaeka Iesu ni kangai: “A aki riai n nako, ma kam na angania kanaia.” (Mataio 14:16) E ngae ngke e ataa te bwai ae e na karaoia ma e kataa moa Biribo n titirakinna ni kangai: “Ti na kabooa ia te kariki bwa kanaia te koraki aei?” E titirakinaki Biribo ibukina bwa e maeka n uakaan ma Betetaita. Ma e na bon aki toki te kangaanga ni kabooan te kariki. Iai mwaane aika tao 5,000 ao e kona n taboro te mwaiti anne, ngkana a warekaki aine ma ataei! E kaeka ni kangai Biribo: “E na aki tau naba te kariki ae e na bane iai uabubua te tenariati, bwa ane a na amwarake n tatabemania nako n tii tatabeuta mai iai.”​—Ioane 6:5-7.

Tao e kani kaota kangaangani kaamwarakeaia aomata ni kabane Anterea ngke e taku: “Iai te teinimwaane aei ae iai irouna nimaua te kariki ae karaoaki man te baare ao uoman iika aika uarereke. Ma iai manenani baikai ibukia aomata aika rangi ni bati aikai?”​—Ioane 6:9.

Te tai anne bon tain te abue imwain raoi te Toa ae te Riao n 32 C.E, ao e a buta rabeen te tabuki n uteute aika kiriin. E tua Iesu nakoia taan rimwina bwa a na katekatekaia aomata i aon te uteute n ikotiia iai kaka 50 ke kaka 100. E anai kariki ake nimaua ao iika ake uoman ao e kaitaua te Atua. E bwenauai ngkanne kariki ao e tibwatibwai iika, ao e angania taan rimwina ao a a manga tibwatibwai nakoia aomata. E kamimi bwa a bane ni ngae iai te koraki!

Imwina riki ao e tuangia taan rimwina Iesu ni kangai: “Ikotii nikiran amwarake bwa a aonga n aki taonaba.” (Ioane 6:12) A a kaoni bwaene aika 12 n nikirani kanaia!