Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 124

E Kamwaneaki Kristo ao e Katikaki

E Kamwaneaki Kristo ao e Katikaki

MATAIO 26:47-56 MAREKO 14:43-52 RUKA 22:47-53 IOANE 18:2-12

  • E KAMWANEAKI IESU IROUN IUTA N TE ONNAROKA

  • E KOREA TANINGAN TE AOMATA BETERO

  • E KATIKAKI IESU

E a bwakanako te nukanibong ao a a tia ibonga ni kariaia bwa a na kabwakaa 30 te mwakoro n tirewa nakon Iuta ibukini kamwanean Iesu. Ngaia are e a airi Iuta ma mataniwi n ibonga aika bati ma Baritaio ni kakaaea Iesu. A iraki irouia tautian Rom aika taubobonga aia bwai ni buaka ao te mataniwi n te taanga ni buaka.

E teretere bwa ngke e kanakoaki Iuta iroun Iesu man te amwarake ibukin te Toa ae te Riao ao e nakoia mataniwi n ibonga. (Ioane 13:27) A ikotiia aia bureitiman ao tautia tabeman. E bae ni kairiia moa Iuta nakon te ruu are e bukamarua iai te Toa ae te Riao Iesu ma ana abotoro. Ma ngkai a a rinanon te Mwarua ae Kiteron te koraki n akiako ao ni kaineta te onnaroka. A uotii aia bwai ni buaka, ao a uotii naba taian taura ma taian oi ao a iangoia bwa e na reke irouia Iesu.

Ngke e kairiri Iuta n ararakea te Maunga ae Oriweta, ao e boni koaua raoi bwa e ataa te tabo are e na reke iai Iesu. N te wiki are mai mwaina ngke a ririanna Iesu ma abotoro n nako ao n oki i marenani Betania ma Ierutarem, ao a boni momoana te onnaroka ae Ketetemane ni motirawa iai. Ma e a bong ngkai ao e na bae ni mena Iesu n nuun aroka aika oriwa n te onnaroka. Ngaia are a na kangaa ni kina Iesu tautia ake a bon tuai n nonoria mai mwaina? E na katauraoa te kanikina Iuta ibukini buokaia. E taku: “Ane I kaboria ma ngaia, ao boni ngaia. Taua ni katikianako, ao taraia raoi bwa e na aki rabanako.”​—Mareko 14:44.

E kairiia te koraki Iuta nakon te onnaroka ao e a kaineta naba Iesu ngke e noria ma ana abotoro. E kaboria ma ngaia, ao e taku: “Te raoi iroum Rabi!” E kaeka Iesu ni kangai: “Nao, tera bukini kaotim ikai?” (Mataio 26:49, 50) E a manga boni kaekaa ana titiraki ngke e kangai: “Iuta, ko kamwanea Natin te aomata n te kaboria?” (Ruka 22:48) E a toki tabeakinan Iuta iroun Iesu!

E a keerake Iesu nakon ootan aia oi ma aia taura ao e titiraki ni kangai: “Antai ae kam kakaaea?” A kaeka taan akiako ni kangai: “Iesu ae te I-Natareta.” E ninikoria ni kaeka Iesu ni kangai: “Boni ngai.” (Ioane 18:4, 5) Ibukina bwa a aki kariaa te baere riki, a a bwaka mwaane aikai i aontano.

E aki karekea angana Iesu ni birinako ni karabaa, ma e a manga titiraki riki bwa antai ae a ukoukoria. Ngke a a manga kaeka bwa, “Iesu ae te I-Natareta,” e a karaurau n taetae riki ni kangai: “I a tia n tuangingkami bwa boni ngai. Ngaia are ngkana kam kakaaeai, ao kanakoia mwaane aikai.” N te tai ae karuanikai aei ao Iesu e a manga uringa ana taeka ngkoa are e na bon aki kabuaa temanna mai buakoia naakai. (Ioane 6:39; 17:12) E a tia Iesu n tararuaiia ana abotoro aika kakaonimaki ao bon akea temanna ae bua “bwa tii teuare e na kamaunaaki” ae Iuta. (Ioane 18:7-9) Ngaia are e a tuatua bwa a na kanakoaki taan rimwina.

Ngke a tei tautia ao ni keerakea Iesu ao a a tibwa ataa te bwai ae e a riki abotoro. A titiraki ni kangai: “Te Uea, ti a oro n te kabaang?” Imwain ae e kaeka Iesu, ao e a anaa naba te kabaang teuana Betero bwa a uotii kabaang aika uoua abotoro. E eweka Mariko ae ana toro te ibonga ae rie­tata, ao e kabwabua taningana are te atai.

E ringa Iesu taningan Mariko ni kamaoa ikoakina. E anga ngkanne te reirei ae kakawaki ao n tua nakoni Betero ni kangai: “Kaoka am kabaang nakoni nnena, bwa a na mauna nako n te kabaang aomata ni kabane ake a kabongana te kabaang.” E kukurei Iesu ni katikaki bwa e kabwarabwaraa ni kangai: “E na kangaa ngkanne ni kakoroaki bukin te Koroboki ae Tabu ae taekinaki iai bwa e riai n riki n aron aei?” (Mataio 26:52, 54) E taku riki: “Te koaua bwa N na bon aki moi ngkai n te mwangko are e anganai te Tama?” (Ioane 18:11) E butimwaea ana iango te Atua ibukina Iesu ni karokoa naba matena.

E titirakinia te koraki Iesu ni kangai: “Kam nakomai bwa kam na katikai ma kabaang ao kaai n oro, kaanga ai aron ruonakin te tia kamwarua? I katoabong n tekateka n te tembora n angareirei, ma kam aki tauai ni katikainako. Ma a bane n riki baikai ibukini kakoroani bukin aia koroboki burabeti.”​—Mataio 26:55, 56.

E a tauaki Iesu ni kabaeaki irouia tautia, te mataniwi n te taanga ni buaka, ao aia bureitiman I-Iutaia. Ngke a nora aei abotoro ao a a birinako. Ma iai “te rorobuaka n ataei temanna” ae tao te tia rimwin Iesu ae Mareko ae mena i buakoia te koraki bwa e na ririmwin Iesu. (Mareko 14:51) E kinaaki te rorobuaka aei ao a kataia naba te koraki n taua n te aro are e a tiku ana kunnikai ae te rinen ngke e birinako.