Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 97

Te Kaikonaki Ibukia Taani Mwakuri n te Nne ni Kureebe

Te Kaikonaki Ibukia Taani Mwakuri n te Nne ni Kureebe

MATAIO 20:1-​16

  • A A MANGA “RIMOA” TAANI MWAKURI N TE NNE NI KUREEBE AKE A “RIMWI”

E a tibwa tia Iesu n tuangia naake a ongora irouna i Berea bwa a “bati akana rimoa aika a na rimwi, ao akana rimwi a na rimoa.” (Mataio 19:30) E boni katuruturua kakawakin ana taeka ma te kaikonaki ibukia taani mwakuri n te nne ni kureebe ni kangai:

“Te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa kaanga ai aron te toka n te auti teuana, are e kautinako n te karangaina ni karekeia taani mwakuri n ana nne ni kureebe. Ngke e a tia ni boraraoia ma taani mwakuri bwa a na karekea teuana te tenariati n tebongina, ao e a kanakoia nakon ana nne ni kureebe. Ngke e a manga mwananga tao n te katenua n aoa, ao e noriia tabemwaang n teitei n te mwakete n aoaoriia, ao e taku nakoia, ‘Naako naba ngkami nakon te nne ni kureebe, ao N na anganingkami boomi ae riai.’ Mangaia are a a nako. E a manga nako tao n te kao­noua ao n te karuaiwa n aoa, ao e karaoa naba aekakin anne. N te kabanea ae tao te ka-11 n aoa, ao e nako ao e kuneia tabemwaang n teitei, ao e taku nakoia, ‘E aera ngkai kam a teitei ikai n ao­ao­ri­ngka­mi ni kabongnga?’ A kaeka ni kangai, ‘Ibukina bwa akea ae kammwakurira.’ E taku nakoia, ‘Naako naba ngkami nakon te nne ni kureebe.’ ”​—Mataio 20:1-7.

A bae n iangoa Iehova ae te Atua naake a ongora iroun Iesu ngke a ongo mwanewean te “Tautaeka n Uea ae bwaini karawa” ao “te toka n te auti teuana.” E taekinaki n te Baibara bwa Iehova bon te tia bwaibwai n te tawaana ni kureebe ae taekaia te na­tan­nao­ma­ta ae Iteraera. (Taian Areru 80:8, 9; Itaia 5:3, 4) A kabotauaki taani mwakuri n te nne ni kureebe bwa kaain te berita n Tua. Ma e bon aki kaikonaki Iesu ibukin taai aika nako. E boni kabwarabwaraa te bwai ae riki n ana tai.

A iangoaki mataniwin te Aro ma Baritaio ake a a tibwa tia ni kataa Iesu ni kaineti ma te buuraure bwa a teimatoa ni mwakuri korakora n ana mwakuri te Atua. Titeboo ngaiia ma taani mwakuri aika kabwanina aia tai ake a kantaningaa booia bwa e na bwanin, ae te boo ae teuana te tenariati n tebongina.

A iangoaki I-Iutaia aika mangori irouia ibonga ao tabemwaang n te kurubu aei, bwa e karako aia beku ibukin te Atua n aroia taani mwakuri ake a itera n tai n ana nne ni kureebe te Atua. N ana kaikonaki Iesu, ao mwaane aikai bon naake a kammwakuraki “tao n te katenua n aoa” (9:00 a.m.) ke rimwi riki n te bong ni mwakuri, ae te kaonoua, te karuaiwa ao te kabane ae te katebwi ma teuana n aoa (5:00 p.m.).

A iangoaki mwaane ma aine ake a kakairi iroun Iesu bwa ‘te koraki aika maraia.’ (Ioane 7:49) A kabanei angiini maiuia n akawa ke ni mwakuri riki tabeua. N raabanen 29 C.E., e kanakoaki Iesu iroun “te tia bwaibwai n te nne ni kureebe” bwa e na weteiia taan rimwina aika mangori aikai bwa a na mwakuri ibukin te Atua n aroia taan rimwini Kristo. Bon naakai ake a “rimwi” ake e mwaneweiia Iesu, ae taani mwakuri n te nne ni kureebe n te ka-11 n aoa.

Ni banen ana kaikonaki Iesu, ao e a kabwarabwaraa iai te bwai ae riki n raabanen te bong ni mwakuri anne ni kangai: “N te moantairiki, ao e taku te tia bwaibwai n te nne ni kureebe nakon teuare mwiokoia bwa te mataniwi, ‘Weteiia taani mwakuri ao angania booia, ni moa mairouia ake a kabanea n roko ao imwina ake a moan roko.’ Ngke a a roko mwaane ake a roko n te ka-11 n aoa, ao a anganaki kaka teuana te tenariati. Ngaia are ngke a a roko naake a moan roko, ao a kantaningaia bwa a na karekea ae bati riki, ma a kabooaki naba n te mwaiti ae teuana te tenariati. Ngke a anganaki booia, ao a a ngurengure nakon teuare tokan te auti ao a taku, ‘A mwakuri tii teuana te aoa naaka a kabanea n roko aikai, ma ko boni katitebooia naba ma ngaira aika ti a bora ni mwakuri korakora i aan te riringa ni kabongnga!’ Ma e kaekaa temanna irouia ao e taku, ‘Raou, I aki karaoa ae bure nakoim. Tiaki ko boraraoi ma ngai ibukin teuana te tenariati? Anaa am bwai ao naako. I kan angania aika rimwi aikai ae boraoi ma ane I anganiko. Tiaki I inaomata ni karaoa ae I kani karaoia nakon oin au bwai? Ke e bakantang matam ibukina bwa I raoiroi?’ N te aro aei, a na rimoa ake a rimwi, ao a na rimwi ake a rimoa.”​—Mataio 20:8-​16.

A bae ni mimi taan rimwin Iesu n ana kabanea n taeka n ana kaikonaki. Tera aroia mataniwin te Aro n Iutaia ake a iangoiia bwa a “rimoa” ngkana a a manga “rimwi”? Ao a na kangaa ni manga “rimoa” taan rimwin Iesu?

A na manga “rimoa” ao ni bwanin booia taan rimwin Iesu ake a iangoaki bwa a “rimwi” irouia Baritaio ao tabeman riki. Ni maten Iesu, ao e na kamaunaaki Ierutarem ae i aon te aba, ike e nang rinea iai te Atua te natannaomata ae boou ae “ana Iteraera te Atua.” (I-Karatia 6:16; Mataio 23:38) E kamataataa Ioane te tia Bwabetito taekaia aeka n aomata aikai ngke e taekina te bwabetito n te taamnei ae raoiroi ae e a kaan roko. A na moani bwabetitoaki n te taamnei te koraki ake a “rimwi” ao ni karekea te mwioko ae taani kakoaua ibukin Iesu “nakon taabo ake taiani kabanea n raroa n te aonnaba.” (Mwakuri 1:5, 8; Mataio 3:11) N aron raababan otaia taan rimwina n te bitaki ae kamimi are e kamataataa Iesu, a a bae ni kaman ataia are a na kaaitara ma te bwainikirinaki ae korakora irouia mataniwin te Aro ake a “rimwi.”