Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 1

Rongorongo Aika Uoua Mairoun te Atua

Rongorongo Aika Uoua Mairoun te Atua

RUKA 1:5-33

  •   E A KAMAN TAEKINA BUNGIAKIN IOANE TE TIA BWABETITO TE ANERA AE KABIRIERA

  • E TUANGAKI MARIA IROUNI KABIRIERA BWA E NA BUNGIA IESU

Ti kona n iangoa te Baibara bwa bon te rongorongo mairoun te Atua. E a tia Tamara are i karawa ni katauraoia ibukin reireiara. Iangoi rongorongo aika uoua aika okoro ake a karokoaki 2,000 tabun te ririki n nako. A karokoaki iroun te anera ae arana Kabiriera are “tei i matan te Atua.” (Ruka 1:19) Baikara baika riki ni kaineti ma kanakoan rongorongo aika kakawaki iroun te anera?

Tao 3 B.C.E. te tai anne. E karokoa ia te moan rongorongo Kabiriera? N te tabo are e maeka iai ana ibonga Iehova ae Tekaria, ae te tabo ae tabukibuki i Iutaia, ae bae n aki raroa ma Ierutarem. E a boni kara ma buuna ae Eritabeta ao bon akea natiia. Bon ana tai Tekaria ni karaoa tabena n ibonga n ana tembora te Atua i Ierutarem. Ngke e mena n te tembora Tekaria ao akea bwa e a karina naba ni kaoti Kabiriera i rarikini baonikareani baika boiarara.

E bon rangi ni maaku iai Tekaria. Ma e karaua nanona te anera ni kangai: “Tai maaku Tekaria, bwa e ongo te Atua ngke ko kakorakorako n tataro ni bubutii, ao ane e na bungia natim te mwaane buum are Eritabeta, ao ko na aranna bwa Ioane.” E reitia riki n taekina taekan Ioane “bwa e na kakannato i matan Iehova” ao e na ‘katauraoia aomata imwain Iehova.’​—Ruka 1:13-17.

E taraa ni kangaanga kakoauaan anne iroun Tekaria. Bukin tera? Ibukina bwa a a kara. Ngaia are e a tuangnga Kabiriera ni kangai: “Ane ko na kainabwabu ao ko na aki kona n taetae ni karokoa te bong are a na riki iai baikai, ibukina bwa ko aki kakoauai au taeka.”​—Ruka 1:20.

N te tai anne, a a mimi aomata ake i tinanikun te tembora ngkai e tuai man otinako Tekaria. N tokina ao e a otinako ma e a aki kona n taetae. E a tii kona ni kateitea kain ana taeka ni baina. E a kakoauaaki iai bwa e nora te kakai n te tembora.

Imwini banen taben Tekaria n te tembora ao e a okira mwengana. E aki maan imwina ao e a bikoukou Eritabeta! E tiku ni mwengana Eritabeta i nanon nimaua namwakaina ni kararoaa ma aomata, n taningaa bungina.

Imwina ao e a manga kaoti riki Kabiriera te kauatai. Nakon antai? Nakon te ateiaine ae akea buuna ae arana Maria are maeka i meangin te aono ae arana Kariraia ni kaawana ae Natareta. Tera are e tuangnga te anera? E taku: “Ko akoaki iroun te Atua.” E reitia riki ni kangai: “Noria! ane ko na bikoukou ao ko na bungia te nati te mwaane, ao ko na aranna bwa Iesu.” E a manga taku riki Kabiriera: “E na kakannato ao e na aranaki bwa Natin Teuare Moan te Rietata, . . . ao e na tautaeka bwa te Uea i aon te utu are Iakoba n aki toki, ao e na akea tokin ana Tautaeka n Uea.”​—Ruka 1:30-33.

Ko kona ni kakoauaa bwa e namakina te kakabwaia Kabiriera ngke e karokoi rongorongo aika uoua aikai. Ngkana ti wareka riki taekan Ioane ao Iesu, e na mataata riki bukini kakawakin rongorongo aika roko mai karawa aikai.