Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 42

E Boaiia Baritaio Iesu

E Boaiia Baritaio Iesu

MATAIO 12:33-50 MAREKO 3:31-35 RUKA 8:19-21

  • E TAEKINA IESU “TII ANA KANIKINA IONA”

  • E KAAN RIKI MA TAAN RIMWINA NAKOIA ANA UTU

A a ruanikai taani koroboki ma Baritaio n taetae ni kamatauningaa te taamnei ae raoiroi ngke a kakewea Iesu ae e kanakoia taimonio ni mwaakan te Atua. Ngaia are a na tei n te itera raa, ana itera te Atua ke Tatan? E taku Iesu: “Ngkana kainnamwarake aika raraoi ngkami ao a na raraoi uaami, ma ngkana kaai ngkami aika kam buakaka ao a na bubuaka uaami, bwa a kinaaki kaai nako n uaaia.”​—Mataio 12:33.

E aki raoiroi iangoan ae e kanakoia taimonio Iesu ni mwaakan Tatan ibukina bwa e toro iroun Tatan. E katereterea aei Iesu n ana Kabwarabwara i aon te Maunga bwa ngkana e raoiroi uaan te kai ao e aki kona ni buakaka te kai. Ngaia are tera ae kakoauaaki n aia kabuakaka ni kewe Baritaio ni kaitaraa Iesu? A boni buakaka. E taku Iesu nakoia: “Ngkami boni bunia naeta aika baiba, ao kam na kangaa n taekini baika raraoi ngkai kam buakaka? Bwa e taetae te wi man onraken te nano.”​—Mataio 7:16, 17; 12:34.

Eng, a kaotiotaki nanora n ara taeka ao e kona ni boboto bairean taekara ni baike ti taekin. Ngaia are e taku Iesu: “I tuangingkami bwa a na motikaki taekaia aomata n te Bong ni Motikitaeka ibukini baike a aki manena ni kabane ake a taekin, bwa e na motikaki taekami bwa kam raoiroi ke kam buakaka, man ami taeka.”​—Mataio 12:36, 37.

E ngae ngke e a tia Iesu ni karaoi kakai, ma a tua ae bati riki taani koroboki ma Baritaio ni kangai: “Te tia Reirei, ti kan nora te kanikina mairoum.” E ngae ngke a a tia n noria ni karaoi kakai ke a tuai, ma a mwaiti taani kakoauaa te baere e karaoia. Mangaia are e kaekaia ni kangai: “A teimatoa ni bubutii te kanikina te roro ae buakaka ae aki kakaonimaki iroun te Atua, ma akea te kanikina ae a na anganaki ma tii ana kanikina Iona ae te burabeti.”​—Mataio 12:38, 39.

E aki katikuia Iesu bwa a na iaiangoa te baere e nanonna ngke e kangai: “N aron Iona are e mena i nanoni biroton te ika ae totoa i nanon tenua te ngaina ao tenua te bong, ao e na mena naba i aantano Natin te aomata, tenua te ngaina ao tenua te bong.” E ongaki Iona iroun te ika ae totoa ma ai aron ae e a mangauti ngke e a otinako. Ngaia are e a kaman taekina matena Iesu ao mangautina n te katenua ni bong. Imwina ngke e a riki anne, ao a rawa mataniwin te Aro n Iutaia ni kakoauaa “ana kanikina Iona,” are e oti iai bwa a bon rawa naba n rairi nanoia ao ni bitii aroaroni maiuia. (Mataio 27:63-66; 28:12-15) Ni kaitaraan anne, a bon rairi nanoia “mwaanen Ninewe” imwin ana uarongorongo Iona nakoia. Ngaia are a kabuakakaaki te roro aei irouia. E taku naba Iesu bwa a na kabuakakaaki naba man ana katoto ueannainen Tieba. E kan ongora ao ni miroaroa neiei ni wanawanan Toromon. Ma e taku Iesu bwa e a mena “ikai temanna ae kakannato riki nakon Toromon.”​—Mataio 12:40-42.

E kabotaua Iesu te roro ae buakaka aei ma te mwaane are e otinako mairouna te taimonio. (Mataio 12:45) Ibukina bwa e aki kaona nanona te mwaane aei ni baika raraoi, e a manga okiria te taimonio ma itiman riki taimonio aika rangi ni buakaka riki nakoina, ao e taniaki irouia. N te kabotau aei, a a tia ni kaitiakaki ao n rinanon te kaboouaki te natannaomata ae Iteraera n aron te mwaane are e otinako mairouna te taimonio. Ma a rawa te natannaomata aei ni butimwaeia ana burabeti te Atua, ma e a korakora riki kaitaraan Iesu irouia are e ataaki raoi bwa iai irouna taamnein te Atua. E a teretere n aei bwa a a buakaka riki ngkai te natannaomata aei nakon are mai mwaina.

Ngke e tabe n taetae Iesu, ao a a roko tinana ma tarina n tei i rarikia te koraki. A taku nakoina ake a tekateka i rarikina: “A tei i tinaniku tinam ma naake tarim, bwa a kani kawariko.” E a kaota kaanin reitakina ma taan rimwina, ake kaanga oin tarina ao mwaanena ao tinana. E arora baina nakoia taan rimwina ao e kangai: “Tinau ao tariu bon te koraki aikai, aika ongo ana taeka te Atua, ma n toua mwina.” (Ruka 8:20, 21) E kaotia ngkanne bwa e ngae ngke e rangi ni kakawaki te reitaki are e kabaeaki iai ma ana utu, ma e rangi ni kakawaki riki reitakina ma taan rimwina. Ai kakukureira ngkana e a reke iroura te aeka n reitaki anne ma tarira n te onimaki, riki ngkana a nanououa iroura tabeman ke a kabuakakaira ao ni kabuakakai naba ara mwakuri!