MATAIO 21:28-​46 MAREKO 12:1-​12 RUKA 20:9-​19

  • TE KAIKONAKI AE TAEKAIA NAATI MWAANE AIKA UOMAN

  • TE KAIKONAKI AE TAEKAIA TAAN RIBANAA TE NNE NI KUREEBE

N te tembora ao e a tibwa tia Iesu ni kaminoi aia iango mataniwi n ibonga ma aia unimwaane aomata, ake a kaitaraa n titirakinna bwa te mwioko raa are e karaoi iai baikekei. E aki reke aia taeka n ana kaeka Iesu. E a taekina ngkanne te kaikonaki ae kaotiia bwa aeka n aomata raa ngaiia.

E taku Iesu: “Iai ngkoa te mwaane ae uoman natina. E kawara are te moan teuaei ao e taku, ‘Natiu, naako mwakuri n te bong aei n te nne ni kureebe.’ E kaeka natina aei ao e taku, ‘I aki,’ ma imwina riki e bita nanona ao e nako. E kawara are te kauoman ao e taekina naba arei. E kaeka natina aei ao e taku, ‘Ngaia tamau,’ ma e aki nako. Antai irouia naake uoman ae karaoa nanon tamana?” (Mataio 21:28-​31) E oti raoi te kaeka bwa bon are te moan, are e a nako imwina riki ni karaoa nanon tamana.

Ngaia are e taku Iesu nakoia taani kakaitaraa: “I tuangingkami te koaua bwa a rimoami n rin n ana Tautaeka n Uea te Atua taan rikoa te taekiti ao aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.” A rawa n te moantai n toro iroun te Atua taan rikoa te taekiti ma aika kakabooaki ibukin te wene ni bure. Ma n aron te nati are te karimoa, a rairi nanoia imwina riki ao a a toro irouna ngkai. Ni kaitaraan anne, a riki mataniwin te Aro bwa kaanga te kauoman ake a taku bwa a toro iroun te Atua, ma a bon aki. E taku Iesu: “E roko Ioane [te tia Bwabetito] bwa e na kaota te raoiroi nakoimi, ma kam aki kakoauaa. Ma a kakoauaa taan rikoa te taekiti ma aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure, ao e ngae ngke kam nora aei, ma kam aki bita nanomi imwina ni kakoauaa.”​—Mataio 21:31, 32.

E taorimwin te kaikonaki anne Iesu n te kaikonaki riki teuana. N te tai aei ao e a kaota raoi kabwakaia mataniwin te Aro Iesu bwa e riao riki nakon te rawa ni beku iroun te Atua. A boni buakaka. E taku Iesu: “E uniki kureebe n ana nne ni kureebe te mwaane temanna, ao e karaoa oona, ao e ekea te nne ni kamanti kureebe ma ni katea te taua. Ao e angania taan ribana bwa a na riitinna, ao e mwananga nakon te aba teuana. Ngke e a roko tain taiakin te kureebe, ao e kanakoa te toro nakoia taan ribana bwa e na anaa tibwangana man uaan te nne ni kureebe mairouia taan ribana. Ma a taua ao a batiboia, ao a kanakoa n akea uotana. E a manga kanakoa naba te toro temanna nakoia, ma a orea atuna ao a kabwainrangnga. Ao e a manga kanakoa riki temanna, ao a tiringnga, ao aroia naba anne nakoia aika bati riki, bwa a batiboiia tabeman ao a kamateia tabeman.”​—Mareko 12:1-5.

A ota n nanon te kaikonaki naake a ongora iroun Iesu? Tao a bae n uring ana taeka ni kabuakaka Itaia aikai: “Ana nne ni kureebe Iehova ae Atuaia taanga ni buaka bon tibun Iteraera, ao mwaane aika tibun Iuta bon aroka aika e tatangiri. E kakantaningaa te kaetitaeka ae riai, ma noria! bon te ribuaka.” (Itaia 5:7) Bon titeboo ma ana kaikonaki Iesu. Te tia ababa bon Iehova, ao te nne ni kureebe bon te natannaomata ae Iteraera, ae ooaki ao ni kamanoaki n ana Tua te Atua. E kanakoia ana burabeti Iehova bwa a na reireinia ana aomata ao ni buokiia bwa a na karikii uaa aika raraoi.

Ma a iowawa “taan ribana” aikai nakoia ‘tooro’ ake a kanakoaki nakoia ao a tiringia. E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Iai riki temanna [ana aomata te tia bwaibwai n te nne ni kureebe] bwa bon natina te mwaane ae e rangi n tangiria. N tokina ao e a kanakoa nakoia ao e taku: ‘A na bae ni karinea natiu.’ Ma a taku i marenaia taan ribana aikai, ‘Aei are e na bwaibwai n te nne ni kureebe, nakomai bwa ti na tiringnga ao e na riki ana bwai bwa ara bwai!’ Mangaia are a taua ao a tiringnga.”​—Mareko 12:6-8.

E a titiraki ngkai Iesu ni kangai: “Tera ae e na karaoia te tia bwaibwai n te nne ni kureebe?” (Mareko 12:9) A kaeka mataniwin te Aro ni kangai: “Ibukina bwa a buakaka, e na kamaunaia naba n te aro ae kakaiaki ao e na anga te nne ni kureebe nakoia taan ribana tabemwaang bwa a na riitinna, ake a na anganganna uaanikai ngkana a a tai.”​—Mataio 21:41.

Mangaia are a aki ataia ae a a bon taekina motikan taekaia, bwa a mena i buakoia ‘taan ribanaa’ ana “nne ni kureebe” Iehova ae taekan te natannaomata ae Iteraera. Te uaa ae e bon riai naba ni kariaa Iehova mairouia taan ribana aikai bon onimakinan Natina, ae te Mesia. E karekei taraaia mataniwin te Aro aikai Iesu ao e taku: “Kam aki wareka kibun te Koroboki ae Tabu ae kangai taekana: ‘Te atibu are a kaakia taani kateitei, e a riki bwa atibun te maninganinga ae kakannato riki. E riki aei mairoun Iehova, ao e kamimi i matara’?” (Mareko 12:10, 11) E a kamataataa ngkanne te bae e nanonna Iesu ni kangai: “Aei bukina ae I kangai iai nakoimi, e na anaaki mairoumi ana Tautaeka n Uea te Atua, ao e na anganaki te natannaomata are e karikii uaana.”​—Mataio 21:43.

A ataia ngkai taani koroboki ma mataniwi n ibonga “bwa e taekinia n te kaikonaki aei” Iesu. (Ruka 20:19) Ngaia are a a rangi ni kan tiringnga riki, ngkai boni ngaia “te tia bwaibwai.” Ma a aikoa kataia n tiringa Iesu n te tai anne ibukina bwa a maakuia aomata aika bati ake a iangoa Iesu bwa te burabeti.