Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 118

Te Kauntaeka i Aon te Kakannato

Te Kauntaeka i Aon te Kakannato

MATAIO 26:31-35 MAREKO 14:27-31 RUKA 22:24-38 IOANE 13:31-38

  • E ANGA TE REIREI NI KAIRIRI IESU IBUKIN TE KANI KAKANNATO

  • E TAETAE NI BURABETINAKI KAKEAAN IESU IROUNI BETERO

  • A KANIKINAEAKI N TE TANGIRA TAAN RIMWINI KRISTO

N ana kabanea n tairiki Iesu ma ana abotoro, ao e a kaota te reirei ae tamaroa nakoia n te mwakuri n nanorinano ngke e teboki waeia. E aera bwa e riai anne? Ibukini mamaaraia are a kaotiotia. A tangira te Atua ma a teimatoa n tabeaianga bwa antai te kabanea ni kakannato riki i buakoia. (Mareko 9:33, 34; 10:35-37) E a manga oki naba mamaaraia anne n te tairiki aei.

A a “kauntaeka [abotoro] i marenaia i aon ae antai te kabanea ni kakannato i buakoia.” (Ruka 22:24) Ai nanokawakira Iesu ngkai e noriia ni manga kauntaeka! Tera ae e karaoia?

N oneani mwin are e na takuia abotoro ibukin aroia ao anuaia aio, e taotaona nanona Iesu ni maroro ma ngaiia ni kangai: “A tautaekanaki botannaomata irouia aia uea, ao akana tautaeka i aoia a atongaki bwa taan Akoi. Ma kam na tai bwaina te katei anne. . . . Bwa antai ae kakannato riki, ane e amwarake ke te tia bekutata?” Imwina e kauringia te katoto are e teimatoa ni karaoia ibukia ao e taku: “Ma I mena i buakomi bwa te tia bekutata.”​—Ruka 22:25-27.

E ngae ngke a aki kororaoi abotoro, ma a raona Iesu i buakoni karawawata aika bati. Ngaia are e taku: “I karaoa te berita ma ngkami ibukin te Tautaeka n Uea, n ai aron Tamau ni karaoa te berita ma ngai.” (Ruka 22:29) Mwaane aikai bon taan rimwin Iesu aika kakaonimaki. E karaui nanoia bwa rinanon te berita anne, a na mena ma ngaia n te Tautaeka n Uea ao ni kaai n uea ma ngaia.

E ngae ngke a anganaki abotoro te kantaninga ae kakukurei aei, ma a teimatoa n tiku i aon te aba ao n aki kororaoi naba. E tuangia Iesu ni kangai: “E tua Tatan bwa kam na bane n raumeaaki n ai aron te uita,” ae uamaenako ngkana e raumeaaki. (Ruka 22:31) E anga naba te kauring aei nakoia: “Kam na bane ni bwaka ibukiu n te tairiki aei, bwa e koreaki ae kangai, ‘N na orea te tia kawakintiibu, ao a na maenako tiibu ake n te nanai.’ ”​—Mataio 26:31; Tekaria 13:7.

E kaitaraa anne Betero ma te aki nanokokoraki ao e taku: “E ngae ngke a na bane ni bwaka naakai ibukim, ma I bon aki kona ni bwaka ngai!” (Mataio 26:33) E tuanga Betero Iesu bwa e na kakeaa imwain tangin te moa uoua te tai n te tairiki anne. Ma e reitia Iesu ni kangai: “I a tia ni kakorakoraai n tataro ni bubutii ibukim bwa e na aki bua am onimaki, ao ngkana ko a manga rairaki, ao ko na kakorakoraia tarim.” (Ruka 22:32) Ma e kamatoaa Betero ni kangai: “Ngkana arona bwa I mate ma ngkoe, ma N na bon aki kakeako.” (Mataio 26:35) A taekina naba anne abotoro ake tabeman.

E tuangia Iesu taan rimwina ni kangai: “Ai tii teutana riki au tai ni mena ma ngkami. Ane kam na kakaaeai, ma I a manga tuangingkami ngkai te bwai are I tuangia I-Iutaia ngkoa ae kangai, ‘Ike I nako iai, kam aki kona n roko iai.’ ” E reitia ni kangai: “I anganingkami te tua ae boou, bwa kam na itangitangiri i marenami, n arou ae I tangiringkami, ao kam na itangitangiri naba. Ao ane a na ataingkami aomata ni kabane bwa bon taan rimwiu ngkami, n aei: ngkana kam itangitangiri.”​—Ioane 13:33-35.

N ongoraean ana taeka Iesu are ai tii teutana riki ana tai ma ngaiia, e taku Betero: “Te Uea, ko na nakea?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ko aki kona n irai ngkai nakon te tabo are N na nako iai, ma ko na irai rimwi riki.” E aki ota Betero ao e taku: “Te Uea, e aera ngkai I aki kona n iriko ngkai? N na bon anga maiuu ibukim.”​—Ioane 13:36, 37.

E a taekina ngkai Iesu te tai are e kanakoia iai abotoro bwa a na uarongorongo i Kariraia, ao a aki uabwauti ni mwane ke te buua n amwarake. (Mataio 10:5, 9, 10) E titiraki ni kangai: “E kai nanomi n te bwai teuana ke e aki?” A kaeka ni kangai: “E aki!” Ma tera ae a riai ni karaoia ni boong ake imwina? E tua Iesu nakoia ni kangai: “Ane iai ana bwauti ni mwane ao ke e uotia, ao ai aron naba te buua n amwarake, ao ane akea ana kabaang ao ke e kaboonakoa ana kauaatao, ma ni kabooa iai. Bwa I tuangingkami bwa e riai ni kakororaoaki te baere koreaki ibukiu ae kangai, ‘E warekaki i buakoia taani bure.’ Bwa a a tabe ni kakoroaki bukini baike a koreaki ibukiu.”​—Ruka 22:35-37.

E taekina Iesu te tai are e na bobitiaki iai i aon te kai i rarikia taani kakaraoa ae buakaka ke taani bure. Imwin anne ao a nang kaaitara taan rimwina ma te bwainikirinaki ae korakora. A iangoia bwa a tauraoi ao a taku: “Te Uea, noria! iai kabaang aika uaai aikai.” E taku nakoia: “A bati n tau akanne.” (Ruka 22:38) E nang reke ana tai Iesu imwina teutana n angania te reirei riki teuana ae kakawaki, ngkai iai aia kabaang aika uaai.