Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 66

E Mena i Ierutarem Ibukin te Toa ae Umwanrianna

E Mena i Ierutarem Ibukin te Toa ae Umwanrianna

IOANE 7:11-32

  • E ANGAREIREI IESU N TE TEMBORA

E a rangi ni kinaaki Iesu n ririki ake imwini bwabetitoana. A a tia I-Iutaia aika nga ma nga n nora ana kakai, ao e a butanako taekan ana mwakuri ni kabutaa te aba. A a bati ngkai aomata aika ukoukoria i Ierutarem n tain te Toa ae Umwanrianna.

A rangi ni bati iango aika kakaokoro ibukin Iesu. A taku tabeman: “Bon te aomata ae raoiroi.” Ma a taku tabemwaang: “E aki. E bureburea te aba.” (Ioane 7:12) A a riki maningongo aika bati ni boong ake e moanaki iai te toa. Ma akea ae ninikoria n taetae ibukin Iesu i mataia aomata ibukina bwa a maakuia mataniwin te Aro n Iutaia.

Ngke e a boo i nukana te toa ao e a kaoti Iesu n te tembora. A bati aomata ake a mimi n aron ana angareirei ae rangi n nakoraoi. E aki irira aia kuura rabi, ngaia are a mimi I-Iutaia ao a taku: “E kangaa n atai kanoan te Koroboki ae Tabu teuaei ngkai e aki reirei n ana kuura te Aro?”​—Ioane 7:15.

E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Te reirei ae I anga bon tiaki au bwai, ma bon ana bwai teuare kanakomaiai. Ngkana iai ae e kan ira nanon te Atua, ao e na ataa te reirei aei bwa mairoun te Atua ke tao I taetae i bon irou.” (Ioane 7:16, 17) A kaineti raoi ana angareirei Iesu ma ana Tua te Atua, ngaia are e riai n ataaki bwa e ukoukora neboan te Atua ao tiaki neboana.

E taku ngkanne Iesu: “E anganingkami te Tua Mote, tiaki ngaia? Ma akea temanna i buakomi ae ira nanon te Tua. E aera ngkai kam ukoukora kamateau?” Iai tabeman iruwa i buakoia te koraki ake a roko man taabo tabeua ake a aki atai baika riki. E taraa n ae a aki kona ni kakoauaa ae iai aika a iangoa kamatean te tia reirei ae ai aron Iesu. Ngaia are a iangoia bwa iai te bwai ae kairua iroun Iesu ngkai e iangoa aei ao a taku: “Iai te taimonio iroum. Antai ae ukoukora kamateam?”​—Ioane 7:19, 20.

Ni koauana, teuana ma te iterana te ririki n nako ao a kani kamatea Iesu mataniwin te Aro n Iutaia ngke e kamarurunga te mwaane n te bongi n Taabati. Ngaia are e a kamanena ngkai te maroro ae kammwakura te iango ao ni kaotaraea iai aia iango n nanobaba. E kaira aia iango nakon te koaua are e riai i aan te Tua korotobibian te teei ae te mwaane n ana kawanibong, e ngae naba ngkana n te bongi n Taabati. Imwina e a titiraki ni kangai: “Ngkana ngaia bwa e korotobibiaki te aomata n te bongi n taabati bwa e aonga n aki uruaki te Tua Rinanoni Mote, ao e aera ngkai kam rangi n un irou ngkai I kamarurunga te aomata n te bongi n taabati? Katoka te motikitaeka man taraakin tinanikun te bwai, ma motikitaeka n te eti.”​—Ioane 7:23, 24.

A taku kaain Ierutarem ake a atai baika riki: “Aio teuare a ukoukoria [taani kairiri] bwa a na kamatea, tiaki ngaia? Ao noria! e taetae i buakon te koraki ao akea te bwai ae a taekinna nakoina. Te koaua bwa a kona taani kairiri n taku bwa bon te Kristo ngaia?” Bukin tera ngkai a aki kakoauaa aomata bwa Iesu bon te Kristo? A taku: “Ti ataa te tabo ae e nako mai iai te aomata aei, ma ngkana e roko te Kristo, ao akea ae e na ataa te tabo ae nako mai iai.”​—Ioane 7:25-​27.

Ngke a mena n te tembora ao e a kaekaia Iesu ni kangai: “Kam ataai ao kam ataa ike I nako mai iai. Ao I aki nakomai i bon irou, ma e boni koaua Teuare kanakomaiai, ao kam aki ataia bwa antai. I ataa ngai teuarei, ibukina bwa I tei ibukina, ao boni Ngaia ae kanakomaiai.” (Ioane 7:28, 29) Ni kaekaan te taetae ae mataata raoi aei, ao iai ake a iangoa tauan Iesu bwa a na kamatawarikia ke a na kamatea. Ma a aki kona ibukina bwa e tuai n roko ana tai ni mate.

E ngae n anne, a a bati ake a onimakina Iesu n aron ae a bon riai ni karaoia. E a tia n nakonako i aon te ran, e katoka te angibuaka, e kaamwarakeia nga ma nga aomata n tabeua kariki ma iika n te aro ni kakai, e kamarurungia aoraki, e kanakonakoia mwauku, e kaurei mataia mataki, e kamarurungia rebera, ao e kautiia naba maate. Eng, iai bukina ae raoiroi ngkai a titiraki ni kangai: “Ngkana e roko te Kristo, e koaua bwa e na boni karaoi mwakuri aika kamimi aika bati riki nakon teuaei?”​—Ioane 7:31.

Ngke a ongo Baritaio bwa a taekini baikai te koraki, ao a kanakoia bureitiman Baritaio ma mataniwi n ibonga bwa a na katika Iesu.