Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 136

I Mataniwin te Aba n Namani Kariraia

I Mataniwin te Aba n Namani Kariraia

IOANE 21:1-25

  • KAOTIN IESU N NAMANI KARIRAIA

  • A NA KAMWARAKEIA TIIBU BETERO MA RAONA AKE TABEMAN

N ana kabanea n tairiki Iesu ma abotoro, ao e a tuangia ni kangai: “Imwini kautakiu, ao N na rimoami nako Kariraia.” (Mataio 26:32; 28:7, 10) Ngaia are a bati taan rimwina ake a mwananga, ma tera ae a riai ni karaoia i Kariraia?

N te tai teuana ao e a taku Betero nakoia abotoro aika onoman: “N na nako n akawa.” A bane ni kaeka naake onoman ni kangai: “Ti na iri.” (Ioane 21:3) A akawa ni kangainaa ma a aki kona. Ma ngke e a aioota ao e a kaoti Iesu i aon te bike, ma a aki kinaa bwa antai. E weteia Iesu ao e taku: “Ataei, iai kanami ke akea?” A kaeka ni kangai: “Akea!” E tuangia Iesu ni kangai: “Kabwakaa te karaun i angaatain te booti, ao ane kam na kona iai.” (Ioane 21:5, 6) E a reke konaia iika aika rangi ni bati ao a aikoa kona n aeka aia karaun.

E taetae Ioane nakoni Betero ni kangai: “Bon te Uea!” (Ioane 21:7) E waekoa Betero ni karina ana kauaatao are e tuai ni karinna ngke e tabe n akawa. E kibanako nako taari ao e uaua tao 90 te mita nako eta. A karaurau n rimwina ake tabeman n te booti ao ni katikitika te karaun are e a onrake n te ika.

N rokoia i eta ao a nora “te ai ae e toka te ika i aoni mwaakarona, ao te kariki.” E taku Iesu: “Uotiimai konami iika tabeman.” E katika te karaun Betero are a reke iai iika aika bubura aika 153! E taku Iesu: “Nakomai kaingabong.” Akea temanna te tia rimwina ae ninikoria n titirakinna ni kangai: “Antai ngkoe?” ibukina bwa a bon ataia bwa Iesu. (Ioane 21:10-12) Aio ana katentai ni kaoti nakoia taan rimwina ngke a botaki.

E angania Iesu n tatabemania teutana te kariki ao te ika bwa a na kanna. Imwina, e tabe n taratarai konaia iika, ao e a titiraki ni kangai: “Timon ae natin Ioane, ko tangirai riki nakoni baikai?” E koaua bwa e tabe riki Betero ma te karikirake n te akawa nakon te mwakuri are e tangiria Iesu bwa e na karaoia? E kaeka Betero ni kangai: “Eng, te Uea, ko ataia bwa I tatangiriko.” Ngaia are e a kaumakia Iesu ni kangai: “Kaamwarakeia au tiibu aika ataei.”​​—Ioane 21:15.

E a manga titiraki riki Iesu ni kangai: “Timon ae natin Ioane, ko tangirai?” E bae ni minotaki ana iango Betero ao e a manga kaeka riki ni kangai: “Eng te Uea, ko ataia bwa I tatangiriko.” E a manga kaeka naba Iesu n aron anne ni kangai: “Kawakinia au tiibu aika uarereke.”​​—Ioane 21:16.

E a manga titiraki Iesu n te katentai ni kangai: “Timon ae natin Ioane, ko tatangirai?” E bae n iango Betero ngkai bwa tao e nanououa Iesu ni kakaonimakina, ngaia are e a taku: “Te Uea, ko atai bwaai ni kabane, ko bon ataia bwa I tatangiriko.” E a manga katuruturua riki Iesu te bae e riai ni karaoia Betero ni kangai: “Kaamwarakeia au tiibu aika uarereke.” (Ioane 21:17) Eng, a riai te koraki aika kairiri ni buokiia tabemwaang ni karinia n ana oo n tiibu te Atua.

E kabaeaki Iesu ao n tiringaki ibukina bwa e karaoa te mwakuri are e mwiokoia te Atua bwa e na karaoia. E a kaotia ngkai Iesu bwa anne ae e na riki naba nakoni Betero. E taku Iesu: “Ngke ko ataei ao ko kakabaea nukam i bon iroum ao ko nanako ike ko kan nako iai. Ma ngkana ko a kara, ao ane ko na arora baim ao e na kunnikaiko temanna ma ni kairiko nako ike ko aki kan nako iai.” Ma e kaumakia Iesu ni kangai: “Teimatoa n rimwiu.”​—Ioane 21:18, 19.

E titiraki Betero ni kangai ngke e nora te abotoro Ioane: “Te Uea, ao tera aron teuanne?” Eng, tera ae e na riki n taai aika a na roko nakon te abotoro are e rangi n tatangiria Iesu? E kaeka Iesu ni kangai: “Ngkana I tangiria bwa e na tiku ni karokoa rokou, ao tera am bwai iai?” (Ioane 21:21-23) E riai Betero n irira Iesu n aki raraomaeakina ae a na karaoia tabemwaang. E boni kaotia Iesu ae e na abwabwaki maiun Ioane nakoia abotoro ake tabeman, ao e na anganaki te miitara ni kaineti ma rokon Iesu ni mwaakan ana Tautaeka n Uea.

Ni koauana a bati riki baike e karaoi Iesu nakon ake a kona ni koreaki n nira ni boki aika bati.