IOANE 5:1-16

  • E UARONGORONGO IESU I IUTAIA

  • E KAMARURUNGA TEUAE AORAKI I ETAN TE NEI

E a tia Iesu ni kakororaoa ae bati n ana mwakuri ni minita ae abwabwaki i Kariraia. Ma e iangoi taabo riki tabeua i rarikini Kariraia mangaia are e taku: “I riai naba n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana Tautaeka n Uea te Atua nakoni kaawa ake tabeua.” Mangaia are e “nako n uarongorongo n taian tinakoka i Iutaia.” (Ruka 4:43, 44) E riai aei ibukina bwa ai tain te abue ngkai ao e a uakaan te toa are kakaraoaki i Ierutarem.

Ni kabotauan ae ti warekia n ana mwakuri ni minita Iesu i Kariraia ao ti warekia n taian euangkerio bwa e uarereke taekan are e karaoia i Iutaia. E ngae naba ngkana a aki bwerengaki I-Iutaia, ma e aki kariaia Iesu bwa e na katoka ana uarongorongo ao karaoani mwakuri aika raraoi n taabo ake e roko iai.

E mwananga naba ngkekei Iesu nako Ierutarem ae te kaawa ae moan te kakannato i Iutaia ibukin te Toa ae te Riao n 31 C.E. I rarikin Aia Mataroa Tiibu are a aki toki n roroko iai aomata aika bati ao e mena iai te nei ae bubura are arana Beteteta. A bati aoraki, mataki, ao mwauku ake a nanako n te nei aei. Bukin tera? Ibukina bwa e taabangaki kakoauaana are a kona ni marurung aomata ake a tebo iai ngkana e kakibeaki ranna.

Bon te bongi n Taabati ngkai ngke e noraki iroun Iesu te mwaane ae mena i etan te nei are ai 38 ana ririki n aoraki. E titirakinna ni kangai: “Ko kani marurung?” E kaeka teuaei ni kangai: “Nao, kai akea te aomata ae e na karuoai n te nei ngkana e a koburake ranna, ma ngkana N nang roko iai ao e a rimoau naba n ruo temanna.”​—Ioane 5:6, 7.

E bae ni kubanako teuaei ao tabeman riki ake a ongo ana taeka Iesu ae kangai: “Teirake! Tabeka kiem ao nakonako.” (Ioane 5:8) Bon anne te bwai ae e karaoia. E marurung ngkekei naba, e tabeka kiena ao e a nakonako!

N oneani mwin are a na kimwareirei I-Iutaia ni baika kamimi ake a riki, a taraa teuaei ao a kabuakakaa ni kangai: “Bon te bongi n Taabati aei, ao e tabuaki n te tua bwa ko na uouota kiem.” E kaeka teuaei ni kangai: “E kangai nakoiu teuare kamarurungai, ‘Tabeka kiem ao nakonako.’” (Ioane 5:10, 11) E kabuakakaaki te aomata ae katoki aoraki n te bongi n Taabati irouia I-Iutaia.

A kan ataia ngaia are a titiraki ni kangai: “Antai teuane tuangko ni kangai, ‘Tabekia ao nakonako?” E aera ngkai a titirakinna? Ibukina bwa “e a rabanako naba Iesu ribuakoia te koraki aika bati” ao e aki ataa aran Iesu teuae kamarurungaki. (Ioane 5:12, 13) Imwina riki a kaitiboo naakai n te tembora ao e a kinaa Iesu teuaei bwa ngaia are e kamarurungnga i etan te nei.

E a kaitiboo ma I-Iutaia teuaei ake a a titirakinna ibukini kamarurungana. E a tuangia bwa bon Iesu. Ngke a ongo aei I-Iutaia ao a kawara Iesu. E koaua bwa a nakon Iesu ibukini kan ataakin ae e kangaa ni karaoi baika kamimi? A bon aki. Ma a boni kani kabuakakaa ibukini karaoani baika raraoi n te bongi n Taabati. Ao a a moana naba bwainikirinana!