Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 125

E Kairaki Iesu Nakon Annati ao Imwina Nakoni Kaiaba

E Kairaki Iesu Nakon Annati ao Imwina Nakoni Kaiaba

MATAIO 26:57-68 MAREKO 14:53-65 RUKA 22:54, 63-65 IOANE 18:13, 14, 19-24

  • E KAIRAKI IESU NAKON ANNATI AE TE IBONGA AE RIETATA NGKOA

  • AIA BOOWI KAAIN TE TANIRIM AE AKI BOUTOKAAKI N TE TUA

Ngke e a kabaeaki Iesu bwa kaanga te tia kamwarua, ao e a kairaki nakon Annati, are te ibonga ae rietata ngke e kamimia ngkoa taan angareirei Iesu n te tembora ngke e uarereke. (Ruka 2:42, 47) A beku bwa ibonga aika rietata natin Annati tabeman imwina riki, ao ngkai e a taua te nakoa anne Kaiaba ae buun natina.

Ngke e mena Iesu ni mwengan Annati ao e a reke ana tai Kaiaba n ikotiia kaain te Tanirim, ae aia boowi ae rietata I-Iutaia ae 71 kaaina n ikotaki ma te ibonga ae rietata ao tabeman riki ake a a tia n taua te nakoa anne.

E titirakina Iesu Annati ibukia “taan rimwina ao ana angareirei.” E kaeka Iesu ni kangai: “I taetae nakon te botannaomata n aki karabaai. I aki toki n angareirei n te tinakoka ao n te tembora, ike a bane n ikotaki iai I-Iutaia, ao akea te bwai ae I taekinna n te aro ae raba. E aera ngkai ko titirakinai? Titirakinia te koraki ake a ongo te bwai are I taekinna nakoia.”​—Ioane 18:19-21.

E karetabaa Iesu temanna te bureitiman are tei i rarikina ao e taku: “Anne arom ni kaekaa te mataniwi n ibonga?” Ma e ataia Iesu bwa akea te kairua ae e karaoia, ngaia are e kaeka ni kangai: “Ngkana e bure te bwai ae I taekinna ao kaota burena, ma ngkana e eti ae I taekinna, ao e aera ngkai ko oreai?” (Ioane 18:22, 23) E a tua ngkanne Annati bwa e na kairakinako Iesu nakoni Kaiaba are buun natina.

N te tai aei ao a bane n ikotaki kaain te Tanirim, ae te ibonga ae rietata n te tai anne, aia unimwaane aomata, ao taani koroboki. A kaitiboo n ana auti Kaiaba. E teretere bwa e boni kaitaraa te tua te kaboowi ibukini motikan taekan temanna n tairikin te Toa ae te Riao, ma a aki mweuti iai ibukin aia iango ae buakaka.

A inanonano angia kaain te kurubu aei. Imwini kautan Rataro iroun Iesu, ao a baireia kaain te Tanirim bwa e riai ni mate Iesu. (Ioane 11:47-53) Tabebong n nako ao a baireia mataniwin te Aro bwa a na taua Iesu ao ni kamatea. (Mataio 26:3, 4) Eng, imwaini boowiana ao e a kamani motikaki taekana bwa e na mate!

Irarikin aia boowi ae aki boutokaaki n te tua, a kakorakoraia mataniwi n ibonga ao tabeman kaain te Tanirim ni kakaaeia taani kakoaua ake a na taekina te bukibuki ni kewe ni kaitaraa Iesu. A a reke taani kakoaua aika bati, ma a aki boraoi aia kaotioti te koraki aikai. N tokina ao a a keerake uoman aomata ao a taku: “Ti ongo bwa e kangai, ‘N na kabwakaa te tembora aei ae karaoaki ni bain te aomata, ao i nanon tenibong N na manga katea teuana ae aki karaoaki ni bain te aomata.’” (Mareko 14:58) E ngae n anne e boni bobuaka aia kaotioti mwaane aikai.

E titiraki ni kangai Kaiaba nakon Iesu: “Ko aki kaeka? Tera am taeka ibukin aia kaotioti naakai ae a bukiniko iai?” (Mareko 14:60) Ma e aki kakarongoa Iesu ni kaaitarai bukibuki ni kewe mairouia taani kakoaua ake a aki boraoi aia karaki. Mangaia are e a manga kataia ni kamwanea Iesu te Ibonga ae Rietata ae Kaiaba n ana anga ni kamwane ­teuana.

E ataia Kaiaba bwa a rangi n unun I-Iutaia ngkana iai ae e kan riki bwa Natin te Atua. N te moantai ngke e atongnga Iesu bwa Tamana te Atua, ao a kani kamatea I-Iutaia ibukina bwa a taekinna ae e “kaboraoia iai ma te Atua.” (Ioane 5:17, 18; 10:31-39) N ataakin iango aikai, e a kamwanea ngkai Iesu Kaiaba ni kairoroa ni kangai: “I tuangko bwa ko na taetae n tuea i matan te Atua ae maiu, n tuangira ngkana bon te Kristo ngkoe ae Natin te Atua!” (Mataio 26:63) E bon taekinna Iesu ae ngaia Natin te Atua. (Ioane 3:18; 5:25; 11:4) Ngkana e aki taekina anne ngkai, e kona ni kakoauaaki ae tiaki ngaia Natin te Atua ao te Kristo. Ngaia are e taku: “Boni ngai, ao ane kam na nora Natin te aomata n tekateka i angaatain Teuare Mwaaka, ao n nakomai n nangini karawa.”​—Mareko 14:62.

Ibukin aei ao e a raeuaa ana kunnikai Kaiaba ibukini korakoran nanona ao e taku: “E taetae ni bakannatua! Ti kainnanoia riki ngkanne taani kakoaua? Noria! Kam a ongo ngkai te taetae ni bakannatua aei. Tera ami iango?” A kanakoa aia moti ae aki eti kaain te Tanirim ni kangai: “E riai ni mate.”​—Mataio 26:65, 66.

A a bwainingarea ngkanne Iesu ao a oreia n aia timoi. A karetabaia tabeman ao a bawarea ubuna. Imwin rabunan ubuna ao karetabaana ao a a kaenaena ni kangai: “Ngkana te burabeti ngkoe, ao tuangira bwa antai ae oreiko?” (Ruka 22:64) Aei Natin te Atua ae e a bwainikirinaki n te aro ae riao n te tairiki are e kaboowiaki iai taekana ae aki boutokaaki i aan te tua!