Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 49

Te Uarongorongo i Kariraia ao Kataneiaakia Abotoro

Te Uarongorongo i Kariraia ao Kataneiaakia Abotoro

MATAIO 9:35–10:15 MAREKO 6:6-11 RUKA 9:1-5

  • E A MANGA MWANANGA IESU I KARIRAIA

  • E KANAKOIA ABOTORO BWA A NA UARONGORONGO

E a tia Iesu ni kakorakoraa n uarongorongo i nanon uoua tabun te ririki. E koaua bwa e a boo ana tai ni motirawa man ana mwakuri? Ni kaitaraan anne, e a karababaa riki ana mwakuri n uarongorongo “ni kawari kaawa ni kabane aika bubura ma aika uarereke [i Kariraia], n angareirei n aia tinakoka ao n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te Tautaeka n Uea, ma ni katoki aeka n aoraki ma mamaara ni kabane.” (Mataio 9:35) Mani baike e nori, e a kakoauaa iai bwa e riai ni karababaaki riki te mwakuri n uarongorongo. Ma e na kangaa ni kakororaoa aei?

Ni mwamwanangana nakon taabo ake e kawari ao e noriia aomata ake a kainnanoa kamarurungan aia onimaki ao kabebeteaia. A a riki n aroia tiibu aika akea aia tia kawakintiibu, aika karawawataaki ma ni kananoanga. E nanoangaiia naakai ao e tuangia taan rimwina ni kangai: “A a rangi ni bati uaa aika riai n taiaki ngkai, ma a karako taani mwakuri. Mangaia ae butiia Mataniwin te tai bwa e na kanakoia taani mwakuri nakon taiakin ana uaa.”​—Mataio 9:37, 38.

E ataa Iesu te bwai ae kona n ibuobuoki. E wetei­ia ana abotoro ake 12, e katoaiia ni kakauomania ao e a reke iai onoua te tiim n uarongorongo. E a angania ngkanne kaetieti aika mataata ni kangai: “Tai nako ni kawariia akana tiaki I-Iutaia, ao tai kawari aia kaawa I-Tamaria, ma tii kakawariia tiibu aika bua aika tibun Iteraera. Kam na nako ao kam na uarongorongo ni kangai: ‘E a kaan te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.’”​—Mataio 10:​5-7.

Te Tautaeka n Uea are a na tataekinna bon are e reireinia Iesu bwa a na tataroia n te tataro ni katoto. E nanonaki n ae ‘e a kaan roko te Tautaeka n Uea,’ bwa e a kaoti te Uea ae Iesu Kristo are rineaki iroun te Atua. Tera ngkanne te bwai ae e na kakoauaaki iai bwa bon taan rimwina aika tei ibukin te Tautaeka n Uea? E angania taan rimwina te mwaaka ni kamarurungia aoraki, ao ni kautiia naba maate n akea boona. Ma a na kangaa ngkanne ana abotoro n tabeakini baike a kainnanoi, n aroni kanaia ni katoabong?

E tuangia taan rimwina bwa a na aki katauraoa uotaia ngkana a mwananga n uarongorongo. A na aki karekea te koora, te tirewa, ke te buraati, n uotii i nanon aia bwauti ni mwane. A na aki naba uota te buua n amwarake ibukin te mwananga, ke ni kauouai aia kunnikai, ke aia kau. Bukin tera bwa a na aki karaoa anne? E karaui nanoia Iesu ni kangai: “E riai bwa e na anganaki te tia mwakuri kanana.” (Mataio 10:10) A na ibuobuoki aomata ake a butimwaea te rongorongo ni baike a kainnanoi taan rimwina. E taku Iesu: “Ngkana kam rin n te auti teuana, ao maeka iai ni karokoa nakomi man te kaawa anne.”​—Mareko 6:10.

E angania naba kaetieti n aroia n uarongorongoa te Tautaeka n Uea nakoia kaain te auti ni kangai: “Ngkana kam rin n te auti, kamauriia kaaina ni kangai, ‘Te raoi iroumi,’ ao ngkana a tau ni kawaraki kaaina, e na mena te raoi i aoia ma ngkana a aki tau, e na okiringkami ami raoi. Ma ngkana e aki kani butimwaeingkami temanna ke n ongo ami taeka, kam na ioi tanoni waemi ngkana kam otinako man te auti ke te kaawa anne.”​—Mataio 10:12-14.

E kona naba n aki butimwaeaki aia rongorongo ni kabutaa te kaawa ae bubura ke ae uarereke. Tera nanon anne ibukin te tabo anne? E kaotia Iesu bwa iai te motikitaeka ae matoatoa ae e na riki. E kabwarabwaraa ni kangai: “I tuangingkami te koaua, bwa e na bebete riki tuuaan te aba ae Totom ma Komora n te Bong ni Motikitaeka nakon tuuaan te kaawa anne.”​—Mataio 10:15.