MATAIO 20:29-​34 MAREKO 10:46-​52 RUKA 18:35–​19:10

  • E KANORAABAIA MWAANE AIKA MATAKI IESU I IERIKO

  • E RAIRA NANONA TAKAIO AE TE TIA RIKOA TE TAEKITI

A a roko i Ieriko Iesu ma raona ni mwananga ae tao tebongina iai te mwananga mai Ierutarem. Ieriko bon te kaawa ae uoua mwakorona, ae te kaawa rimoa ae tao teuana te maire raroana ma aia kaawa kaain Rom ae boou. Ngke a a otinako Iesu ma te koraki ae bati man te kaawa teuana mai buakoni kaawa aikai ao n nakon are teuana, ao a a ongo te kakarongoa mataki aika uoman aika taani bubutii. Aran temanna boni Batimea.

Ngke e ongo Batimea ma raona are e a rirarikia Iesu ao a a tatakarua ni kangai: “Ko na nanoangaira, te Uea ae Natin Tawita!” (Mataio 20:30) A kamatoaa bwanaaia tabeman i buakoia aomata aika bati n tuangia bwa a na aki karongoa, ma a a tatakarua riki. E tei Iesu ngke e ongo karongoaaia ao e tuangia naake raona bwa a na wetea ane e tatakarua. A kawariia taani bubutii ao a taku nakon temanna: “Kabebetea nanom! Teirake bwa e a weteiko.” (Mareko 10:49) E rangi ni kukurei teuare mataki ao e buuta kunnikaina are mai tinaniku ma ni kibarake ao n nakon Iesu.

E titiraki Iesu ni kangai: “Tera ae kam tangiria bwa N na karaoia nakoimi?” A kaai ni bubutii mataki aikai ni kangai: “Te Uea, kaurei matara.” (Mataio 20:32, 33) E nanoangaiia Iesu ao e a ringi mataia ao e taku nakon temanna: “Naako bwa e kamarurungko am onimaki.” (Mareko 10:52) A a noraaba mataki aika uoman aikai aika taani bubutii ao a a neboa te Atua. A karaoiroa naba te Atua aomata ngke a nora te bwai are riki. A a ririmwin Iesu ngkai naake a mataki ngkoa.

A rangi ni mwaitikurikuri aomata i rarikin Iesu ngke e a rinanon Ieriko. A a bane ni kan nora te aomata are e kanoraabaia mwaane ake a mataki. A a karibwaa Iesu aomata ni katobibia, ngaia are a aikoa kona n noria tabeman. Ao bon te koaua anne ibukin Takaio. Bon aia mataniwi taan rikoa te taekiti i Ieriko ni kabutaa. E aki kona n nori baika riki Takaio ibukini katuarerekena, ngaia are e a biri n rimoa ao e tamwarakea te kai ae te tukomorea (ke te biiku) n te kawai are e toua Iesu. E a bane n nori raoi baika riki Takaio mai eta. Ngke e a uakaan Iesu ao e nora Takaio i eta i aon te kai ao e taku: “Takaio, bareiko ruuo, bwa I riai n tiku n am auti n te bong aei.” (Ruka 19:5) E ruo Takaio ao e kawaekoaa n nakoni mwengana bwa e na butimwaea ana iruwa ae kakannato.

Ngke a a nora te baere e riki aomata, ao a a ngurengure. A iangoia bwa e aki eti are e a riki Iesu bwa ana iruwa te mwaane are a ataia bwa te tia bure. E boni kaubwai Takaio man ana babakanikawai n te mwane n ana tai rikoa te taekiti.

A ngurengure aomata ngke e a roko Iesu ni mwengan Takaio ni kangai: “E nako ni kairuwaeaki n ana auti te mwaane ae te tia bure.” Ma Iesu e nora aron Takaio n raira nanona, ao e bon aki un iai. E teirake Takaio ao e kangai nakoina: ­“Noria! Te Uea, N na angania akana maiu ni kainnano iteran au bwai nako, ao baika I a tia n anai mairouia aomata n te babakanikawai, ao N na kaokia ni kamwaitia riki aua te tai.”​—Ruka 19:7, 8.

Ai bon tamaroara te anga aei ibukin Takaio ni kaota ana rairannano ni koaua! E bae ni kona ni warebwaia mwin aia taekiti aomata bwa iraua ae e a tia ni karekea mairouia I-Iutaia aika kakaokoro, ao e berita bwa e na kaoka mwaitin aia bwai aua te tai rakana. E raka riki aei nakon ae tangiraki n ana tua te Atua. (Te Otinako 22:1; Nakoaia Ibonga 6:2-5) Irarikin anne, e berita Takaio bwa e na angania akana maiu ni kainnano iterani kaubwaina.

E kukurei Iesu ni kaotan ana rairannano Takaio aei ao e taku nakoina: “E a roko te kamaiuaki n te auti aei n te bong aei, ibukina bwa natin naba Aberaam teuaei. Bwa e roko Natin te aomata bwa e na ukoukora ae bua ma ni kamaiua.”​—Ruka 19:9, 10.

N taai aika tibwa nako, ao e boni kaatuua ana iango Iesu i aon ae e ‘bua’ n ana kaikonaki ibukin te nati ae bua. (Ruka 15:11-​24) Ao ngkai e a manga anga te katoto ibukini maiun temanna are e bua ma e a manga kuneaki. A kona mataniwin Aaro ao aia aomata ni ngurengure ibukin Iesu ao ni kabuakakaa ngkana e tabeakinia aomata aika ai aron Takaio. Ma e bon teimatoa naba Iesu n ukeriia natin Aberaam ake a bua ao ni manga kaokiia.