Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 39

Ai Kananoangara te Roro ae Rarawa!

Ai Kananoangara te Roro ae Rarawa!

MATAIO 11:16-30 RUKA 7:31-35

  • E KABUAKAKAI KAAWA AKE TABEUA IESU

  • E ANGA TE KARAUNANO AO TE KABEBETENANO

E rangi ni karineaki Ioane te tia Bwabetito iroun Iesu ma tera aroni karinean Ioane irouia angia aomata? E taekina “te roro aei” Iesu bwa “ai aroia ataei aika uarereke aika tekateka n taiani mwakete n tatakarua nakoia raoia n takaakaro ni kangai: ‘Ti katanga te kaibwabwaa ibukimi ma kam aki mwaie. Ti korakai n tang ma kam aki ororea bwanibwanimi n rawawata.’”​—Mataio 11:16, 17.

Tera ae e nanonna Iesu? E katereterea te iango ni kangai: “E roko Ioane n aki amwamwarake ao n aki momoi, ma a taku aomata, ‘E taniaki n te taimonio.’ E roko Natin te aomata n amwamwarake ao ni momoi, ma a taku aomata, ‘Noria! E buabeka teuaei ao te tia ninim wain ao e raoraonia taan rikoa te taekiti ma taani bure.’” (Mataio 11:18, 19) N te itera are teuana, e a tia Ioane ni kabebetea maiuna n aron te Natiraite are kararoaa ma te wain, ma a atongnga te roro aei bwa e taniaki n te taimonio. (Warekaia Iteraera 6:2, 3; Ruka 1:15) N te itera riki are teuana, e maiu Iesu n aroia aomata nako. E amwamwarake ao e momoi n te aro ae riai, ma e bukinaki bwa e buabeka. E taraa ni kangaanga kakukureiaia aomata.

E kabotaua te roro aei Iesu ma ataei ake n taiani mwakete, ake a rawa ni mwamwaie ngke a katanga te kaibwabwaa ataei ake tabeman, ke n nanokawaki ngke a tanginiwenei ake tabemwaang. E taku: “Ma e ngae n anne, e kakoauaaki wanawanan te aomata man ana mwakuri.” (Mataio 11:16, 19) Eng, a karaoi “mwakuri” Ioane ao Iesu are e kakoauaaki iai bwa e kairua kabuakakaaia aikai.

Imwini kabwarabwaraan te roro aei iroun Iesu bwa e rarawa, e a manga rinei kaawa ake e na kabuakakai aika Koratin, Betetaita, ao Kaberenaum, ike e a tia ni karaoi kakai iai. E taekinna Iesu bwa ngke arona bwa e karaoi kakai ni kaawani Boinike aika Turo ao Titon, a na bae n tia n rairi nanoia kaaia. E bon taekina naba Kaberenaum ae ana kaawa ae okiokiria n tabetai. Ma angiina iai a rarawa n ongora. E taekina te kaawa anne Iesu ni kangai: “E na bebete riki tuuaan te aba ae Totom n te Bong ni Motikitaeka nakon tuuaani Kaberenaum.”​—Mataio 11:24.

E a neboa ngkanne Tamana Iesu are e karabai koaua aika rangi ni kakawaki “mairouia aika wanawana ao aika rabakau,” ma e kaotii baikai nakoia aika mangori, ao aika ai aroia ataei. (Mataio 11:25) E karababaanako ana kakao ae anainano nakoia aeka n aomata aikai ni kangai: “Nakomai nakoiu ngkami akana kam korakai ma n rawawata, ao N na motiki rawami. Amoa amou i aomi ao reirei irou bwa I nimamannei ao I nanorinano, ao e na kabebeteaki nanomi iai. Bwa e kamaiu amou ao e bebete uotau.”​—Mataio 11:28-30.

E kangaa Iesu ni kabebetei nanoia aomata? A a tia mataniwin te Aro ni karawawataia aomata n tautoronia n aia katei, n aron aia kaetieti aika tuamatoa ni kaineti ma te bongi n Taabati. Ma e kabebetei nanoia Iesu n reireinia te koaua ibukin te Atua bwa a aonga ni kainaomataaki mani kabarekaaia ni katei akanne. E kaota naba nakoia aroni kabebeteaia naake a taonakinako ni korakoran aia kairiri taan tautaeka ao naake a taonakinako n rawawatan aia bure. Eng, e kaota te aro Iesu ae e na kabwaraaki iai aia bure ao aroia ni kona ni karekea te raoi i marenaia ma te Atua.

A kona te koraki ake a butimwaea amon Iesu ae kamaiu ni katabui maiuia nakon te Atua, ao ni beku iroun Tamara are i karawa ae nanoanga ma n atataiaomata. Tiaki te uota ae rawawata karaoan aei ibukina bwa a bon aki rawawata naba teutana ana kaetieti te Atua.​—1 Ioane 5:3.