IOANE 11:17-37

  • E A ROKO IESU IMWINI MATEN RATARO

  • “TE MANGAUTI AO TE MAIU”

E a kitana Berea Iesu ao e a roko i taboni Betania, ae te kaawa ae tao uoua te maire i mainikun Ierutarem. A tanginiwenei ngkai Maria ao Mareta ibukini mateni mwaaneia ae Rataro. A mwaiti ake a a roko ni kabebeteia.

Ao iai are e a tuanga Mareta ae e a roko Iesu, ngaia are e a kawaekoaa neiei ni butimwaeia. E kaota te baere e iaiangoia neiei ma tarina i nanon abong nakon Iesu ni kangai: “Te Uea, ngke arona bwa ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu.” Ma tiaki nanona bwa akea ana kantaninga Mareta. Ma e taku neiei: “I kakoauaa bwa bwaai nako ake ko butiia te Atua, ao e na bon anganiko te Atua.” (Ioane 11:21, 22) E ataia neiei bwa e bae n iai te bwai ae e na karaoia Iesu ibukini mwaanena.

E kaeka Iesu ni kangai: “E na mangauti mwaanem.” E iangoia Mareta bwa e taekina taekan te mangauti n te aonnaba n taai aika a na roko, ae te kantaninga ae e na reke iroun Aberaam ao tabemwaang riki. Ao e kaota ana onimaki neiei bwa e na bon riki anne ngke e kangai: “I ataia bwa e na kautaki n te mangauti n te kabanea ni bong.”​—Ioane 11:23, 24.

Ma e kona Iesu ni karekea te kabebetenano ngkekei naba? E kauringa Mareta are e a tia te Atua n anganna te mwaaka i aon te mate, ni kangai: “Ane e onimakinai, ao e ngae ngke e mate, ma e na manga maiu. Ao aomata nako ake a maiu ma n onimakinai, a na bon aki mate.”​—Ioane 11:25, 26.

E aki nanonna Iesu bwa a na aki mate taan rimwina ake a maiu n te tai arei. Ngaia naba, e na boni mate n aron are e tuangia ana abotoro. (Mataio 16:21; 17:22, 23) E kabwarabwaraa Iesu bwa onimakinana e kona ni kairiri nakon te maiu are aki toki. A bati aika iangoia bwa e kona n reke te maiu anne rinanon te mangauti. Ma iai aomata aika kakaonimaki aika maiu n tokin te waaki ae ngkai aika a na bon aki mate. Mangaia are akana onimakina Iesu, a kona ni kakoauaa bwa bon tiaki tokia te mate n aki toki.

Ma e kona Iesu are e a tibwa kangai “boni ngai te mangauti ao te maiu” ni buoka Rataro are e a tia ni mate i nanon tabebong? E titirakina Mareta Iesu ni kangai: “Ko kakoauaa aei?” E kaeka neiei ni kangai: “Eng te Uea, I kakoauaa bwa boni ngkoe te Kristo ae Natin te Atua, are teuare riai n roko i buakoia kaain te aonnaba.” E onimaki Mareta bwa e kona Iesu ni karaoa te bwai teuana n te bong naba arei, ngaia are e a ienikuri nakoni mwengana ao e karaba n tuanga tarina ni kangai: “E a roko te tia Reirei ao e kawaekoako.” (Ioane 11:25-28) E a kitana ngkanne te auti Maria ao n rimwiaki naba ngkekei irouia tabeman riki ake a taku bwa e na nakon ruanimaten Rataro.

Ma e nako Maria nakon Iesu ao e katorobubua ni bobaraaki i waena ma n tang, ao e kaoka ana taeka tarina ae kangai: “Te Uea, ngke arona bwa ko mena ikai, ao e na bon aki mate mwaaneu.” E rotaki Iesu ngke e nora Maria ma aomata bwa a tang, ngaia are e ngirangira ma n rawawata, ao e tiinako rannimatana. A rotaki n aei naake a noria. Ma a titiraki tabeman ni kangai: ‘Ngkana e kona Iesu ni kaurea matan teuare bungiaki ni mataki, tiaki e kona naba n totokoa maten teuaei?’​—Ioane 11:32, 37.