Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 115

E a Kaan Ana Kabanea n Toa ae te Riao Iesu

E a Kaan Ana Kabanea n Toa ae te Riao Iesu

MATAIO 26:1-5, 14-19 MAREKO 14:1, 2, 10-16 RUKA 22:1-13

  • E KABOOAKI IUTA ITEKARIOTA BWA E NA KAMWANEA IESU

  • A KATAURAOI ABOTORO AIKA UOMAN IBUKIN TE TOA AE TE RIAO

E a roko n tokina ana angareirei Iesu nakoia ana abotoro i aon te Maunga ae Oriweta, ni kaekai aia titiraki ibukin okina ma tikuna n te tai ae e na roko, ao tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.

Ai batira te tabetabe n Nitian 11! Tao n te tai are a oki iai nako Betania bwa a na matu iai n te tairiki anne, ao e a tuangia ana abotoro Iesu ni kangai: “Kam ataia bwa uabong ma ngkai ao e nang roko te Toa ae te Riao, ao e na tauaki iai Natin te aomata bwa e na kamateaki i aon te kai ni kammaraki.”​—Mataio 26:2.

N taraana ao e kabanea te bong are imwina Iesu ae te Katenibong n tiku n tii ngaia ma ana abotoro. N te Kauabong ao e boaiia mataniwin te Aro ao ni kaotaraeia i mataia aomata, ao a a ukoukora kamateana. Ngaia are e aki roko n te kaotia n Nitian 12, bwa e aonga n aki uruanaki bukamaruan te Toa ae te Riao irouna ma ana abotoro imwini bungintaai n te tairiki are imwina, ngkana e a moanaki Nitian 14.

Ma a aki kakantaninga mataniwi n ibonga ma aia unimwaane aomata imwain te Toa ae te Riao. A ikotaki n ana katawanang te ibonga ae rietata ae Kaiaba. Bukin tera? A maraki nanoia ibukina bwa e kaotaraeia Iesu. Ngaia are a babaire “ni kakaaea aia anga ni kamwanea Iesu, bwa a na taua ni kamatea.” A na kangaa ni karaoia ao n ningai: A taku: “Tiaki n tain te toa, bwa a kaawa ni kiriwe aomata.” (Mataio 26:4, 5) A maaku ibukina bwa e boutokaaki Iesu irouia aomata aika bati.

N te tai anne ao e a roko aia iruwa mataniwin te Aro. A kubanako bwa bon temanna i buakoia ana abotoro Iesu ae Iuta Itekariota. E a tia Tatan ni karina irouna iangoani kamwanean ana Toka! E titirakinia Iuta ni kangai: “Tera ae kam na anganai ngkana I kamwanea nakoimi?” (Mataio 26:15) A rangi ni kimwareirei n aei, ao “a boraraoia bwa a na anganna te mwane ae te tirewa.” (Ruka 22:5) Mwaitira? A boniwia ma te kukurei bwa a na anganna 30 te mwakoro n tirewa. E kakawaki ataakin ae boon te toro bon 30 te tiekera. (Te Otinako 21:32) A kakeaa bongan Iesu mataniwin te Aro, ngaia are e uarereke boona. E a moanna ngkai Iuta n “ukoukora te tai ae angaraoi ibukini kamwaneana nakoia, ngkana akea te koraki.”​—Ruka 22:6.

E moanaki Nitian 13 ni bungintaai n te Katenibong, ae ai ana kaonoua n tairiki Iesu i Betania ao ai ana kabanea naba. N te bong are imwina ao e riai ni karaoaki te kabanea ni katauraoi ibukin te Toa ae te Riao. E riai ni karekeaki te tiibutetei bwa e aonga n tiringaki ao n umunaki ni kabwaninaki imwini moanakin Nitian 14. Te tai anne are e na tiringaki iai te tiibutetei ibukin te Toa ae te Riao, ao imwina e na kamwaaki ni kabwaninaki. A na amwarake ia, ao antai aika a na katauraoia? E aki kaotii taekan akanne Iesu. Ngaia are e aki kona Iuta ni kaongoia mataniwi n ibonga taekan anne.

Tao n tanimaeaontaain te Kaabong, ao Iesu e a kanakoia Betero ma Ioane mai Betania, ao e taku: “Naako katauraoa amwaraken te Toa ae te Riao bwa ti na kanna.” A kaeka ni kangai: “Te tabo raa ae ko tangiria bwa ti na katauraoia iai?” E kabwarabwaraa Iesu ni kangai: “Ngkana kam rin n te kaawa ao ane kam na boo ma te mwaane ae uouota te kaatibu n ran. Kam na iria nakon te auti ane e na rin iai. Ao kangai nakon teuare ana auti te auti, ‘E taku te tia Reirei nakoim: “E nga te ruu n iruwa ae N na kana iai amwaraken te Toa ae te Riao ma taan rimwiu?”’ Ao e na kaota nakoimi teuanne te ruu i eta ae bubura, ae a taubobonga bwaina. Katauraoia iai.”​—Ruka 22:8-12.

Akea te nanououa bwa teuare ana auti te auti bon te tia rimwin naba Iesu. Tao e a kamani kantaningaa butiiana iroun Iesu bwa e na kabongana ana auti ibukin te botaki aei. Ngke a roko abotoro ake uoman i Ierutarem, ao a nori bwaai nako ake e tuangia Iesu. Ngaia are a taraia raoi bwa e na tauraoi te tiibutetei ao a na nakoraoi babaire riki tabeua ibukin amwaraken te Toa ae te Riao, ake a kainnanoaki irouia aomata aika 13, bwa Iesu ma ana abotoro ake 12.