Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

Wareki n te boki aei taekan nako baike a riki ni maiun Iesu ae koreaki n te Baibara.

TE MOANTAEKA

Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

A kona ni bita maium ana reirei Iesu ao ana mwakuri, aika kuneaki n te Euangkerio.

MWAKORO 1

Rongorongo Aika Uoua Mairoun te Atua

E karokoi rongorongo te anera ae Kabiriera ake e kangaanga kakoauaaia.

MWAKORO 2

E Karineaki Iesu Imwaini Bungiakina

E kangaa Eritabeta ao natina are tuai bungia ni karinea Iesu?

MWAKORO 3

E a Bungiaki te Tia Katauraoa te Kawai

N te tai are e okira iai arona Tekaria ni kona n taetae n te aro ni kakai, e a taekina te taetae ni burabeti ae kakawaki.

MWAKORO 4

E Bikoukou Maria ma Akea Buuna

E kakoauaa Ioteba ngke e taekinna Maria bwa e aki bikoukou iroun te mwaane temanna, ma rinanon te taamnei ae raoiroi?

MWAKORO 5

E Bungiaki Iesu Ia ao n Ningai?

Ti kangaa n ataia bwa e aki bungiaki Iesu n Ritembwa 25?

MWAKORO 6

Te Teei Are Beritanaki

A taetae ni burabetiia taekan Iesu n te tai ae e na roko uoman kaara aika I-Iteraera n uotakin Iesu nakon te tembora iroun Ioteba ao Maria.

MWAKORO 7

A Kawara Iesu Taani Kaiwan Itoi

Bukin tera ngke e aki moani kairiia te itoi are a noria i Mainiku nakon Iesu, ma e kairiia nakon te Uea ae Erote are te tia tiritiri?

MWAKORO 8

A Birinako Mairoun te tia Kairiri ae Buakaka

A kakoroaki bukin taetae ni burabeti aika tenua n te Baibara ibukin te Mesia ni maiun Iesu ngke e uarereke.

MWAKORO 9

Ikawairakena i Natareta

Iraman tarin ao mwaanen Iesu?

MWAKORO 10

A Mwananga Ana Utu Iesu Nako Ierutarem

E bwara nanon Ioteba ao Maria ngke e a aki kona n reke Iesu, ma e mimi irouia ngke a aki waekoa n ataa te tabo ae e na mena iai.

MWAKORO 11

E Katauraoa te Kawai Ioane te tia Bwabetito

Ngke e kawaraki Ioane irouia Baritaio ao Tarukaio ao e boni kabuakakaia. Bukin tera?

MWAKORO 12

E Bwabetitoaki Iesu

Bukin tera ngkai e bwabetitoaki Iesu ao akea ana bure?

MWAKORO 13

Reireiara Mairoun Iesu ni Kaaitarai Kataakina

A kakoauaaki ni kataakin Iesu baika uoua aika koaua ibukin te Riaboro.

MWAKORO 14

E a Karekeia Taan Rimwina Iesu

Tera are a kakoauaa iai taani moan rimwin Iesu ake onoman bwa e a tia n reke irouia te Mesia?

MWAKORO 15

Karaoan Ana Moani Kakai

E kaotia Iesu nakon tinana ae e a kairaki ngkai iroun Tamana are i karawa ma tiaki iroun neiei

MWAKORO 16

E Kaota Ingaingana Iesu Ibukin te Taromauri ae Koaua

A kariaiakaki aomata n ana Tua te Atua bwa a na kabooi maan i Ierutarem ibukin te angakarea, ma e aera ngkai e aki kukurei Iesu irouia taani boobwai n te tembora?

MWAKORO 17

E Reireina Nikotemo n te Bong

Tera ae nanonaki n te “manga bungiaki”?

MWAKORO 18

Ririkiraken Iesu ao Kekerikaakin Ioane

A bakantang taan rimwin Ioane te tia Bwabetito e ngae ngke e aki bakantang Ioane.

MWAKORO 19

Reireinan Ainen Tamaria

E tuangaki neiei iroun Iesu te bwai ae e tuai n tuanga temanna.

MWAKORO 20

Te Kauoua ni Kakai i Kana

E kamarurunga Iesu te ataei man te raroa ae 16 tabun te maire (26 te kiromita).

MWAKORO 21

N te Tinakoka i Natareta

Tera ae e taekinna Iesu are a kan tiringnga iai kaain ana kaawa?

MWAKORO 22

A na Riki Aman Bwa Taan Akawa Aika Konaia Aomata

E kaoia Iesu bwa a na kitana akawaia are a kakaraoia ao ni moana te akawa teuana.

MWAKORO 23

E Karaoi Mwakuri Aika Kamimi Iesu i Kaberenaum

Ngke e kanakoia taimonio Iesu, ao e katokiia taimonio bwa a na aki tuangia aomata ae ngaia Natin te Atua. Bukin tera?

MWAKORO 24

E Karababaa Ana Mwakuri ni Minita i Kariraia

A kawara Iesu aomata ibukini kamarurungaia, ma e kabwarabwaraa Iesu bwa e bati riki ae kantaningaaki n ana mwakuri ni minita.

MWAKORO 25

E Nanoangaa Teuae Rebera ao e Kamarurungnga

E anga te kakoaua Iesu bwa e bon tabeakinia te koraki ake e kamarurungia man ana taeka ae bebete ma e rangi ni mwaaka.

MWAKORO 26

“A a Kabwaraaki Am Bure”

Tera ae e kaotia Iesu ae irekereke iai te bure ao te aoraki?

MWAKORO 27

E Kaoaki Mataio

E aera ngkai e rangi ni kukurei Iesu n amwarake ma aika ataaki bwa taani bure?

MWAKORO 28

E Aera A AkiKakaraoa te Aki Mamatam Taan Rimwin Iesu?

E katauraoa te kaeka Iesu ni kamanena te kaikonaki ibukini nneni wain.

MWAKORO 29

Iai ae E Kona ni Karaoi Mwakuri Aika Raraoi n te Bongi n Taabati?

E aera ngke a bwainikirina Iesu I-Iutaia ngke e kamarurunga teuae aoraki i nanon 38 te ririki?

MWAKORO 30

Iesu Bon Natin te Atua

A iangoia I-Iutaia ae e kaboraoia Iesu ma te Atua, ma e kamataataa Iesu bwa e kakannato riki te Atua nakoina

MWAKORO 31

Kinikani Uita n te Bongi n Taabati

Bukin tera ngke e atongnga Iesu bwa boni ngaia “Uean te bongi n Taabati”?

MWAKORO 32

Tera ae Kariaiakaki n te Tua n te Bongi n Taabati?

A kairiribai Tarukaio ao Baritaio, ma a boonnano ibukin aia iango teuana.

MWAKORO 33

Kakoroani Bukin Ana Taetae ni Burabeti Itaia

E Aera Iesu ngke e tua nakoia naake e kamarurungia bwa a na aki kaokaotia bwa antai ngaia ke te bae karaoia?

MWAKORO 34

E Rineiia Ana Abotoro Aika Tengauni ma Uoman Iesu

Tera kaokoron te abotoro ao te tia rimwin Iesu?

MWAKORO 35

Te Kabwarabwara i aon te Maunga ae Rangi n Ataaki

Karekea kabwarabwaraan reirei aika kakawaki man ana kabwarabwara Iesu.

MWAKORO 36

E Kaotiota Korakoran Ana Onimaki Mataniwia Tautia

Tera ae e karaoia te mataniwi n tautia aei ae e mimi iai Iesu?

MWAKORO 37

E Kauta Natin te Aine ae e a Tia ni Mate Buuna Iesu

Naake a nora te kakai aio, a ataa kakawakina ni koaua.

MWAKORO 38

E Kan Ongora Ioane Iroun Iesu

E aera ngkai e titiraki Ioane te tia Bwabetito bwa Iesu bon te Mesia ke tiaki? E nanououa Ioane?

MWAKORO 39

Ai Kananoangara te Roro ae Rarawa!

E taku Iesu bwa e na bebete riki tuuaan te aba ae Totom n te Bong ni Motikitaeka nakon tuaani Kaberenaum, ae ana kaawa ae okiokiria.

MWAKORO 40

Reireiara ni Kaineti ma te Kabwarabure

N tuangan te aine are tao e kakabooaki ibukin te wene ni bure bwa a kabwaraaki ana bure, e iangoia iai Iesu bwa e uki uruakan ana tua te Atua?

MWAKORO 41

E Karaoi Kakai ni Mwaakan Antai?

A kakoauaa tarina bwa e a mino.

MWAKORO 42

E Boaiia Baritaio Iesu

Tera “ana kanikina Iona ae te burabeti”?

MWAKORO 43

Kaikonaki Ibukin te Tautaeka n Uea

E taekini kaikonaki aika wanua Iesu bwa e na kabwarabwaraa iai iteran te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa.

MWAKORO 44

E Katoka te Angibuaka n te Nama Iesu

E anga te reirei Iesu ibukin aron te maiu i aan ana kairiri n te Tautaeka n Uea ngke e katoka te ang ao te nao.

MWAKORO 45

E Mwaaka Iesu i Aoia Taimonio Aika Bati

E kona te aomata n taniaki irouia taimonio aika bati?

MWAKORO 46

E Marurung Man Ringan Ana Kunnikai Iesu

E kaota mwaakana Iesu ao te atataiaomata n te bwai ae riki ae kakukurei aei.

MWAKORO 47

E a Manga Maiu te Teinnaine!

A ngareakina Iesu aomata ngke e taku bwa e bon tii matu te teinnaine are mate. Tera ae e ataia ae a aki ataia?

MWAKORO 48

E Karaoi Kakai ao e Aki Kakoauaaki Naba i Natareta

A aki kakoauaa Iesu kaain Natareta, tiaki ibukin ana reirei ke ana kakai, ma iai bukina riki teuana.

MWAKORO 49

Te Uarongorongo i Kariraia ao Kataneiaakia Abotoro

Tera ae nanonaki raoi n te kibuntaeka ae ‘e a kaan te Tautaeka n Uea’?

MWAKORO 50

A Tauraoi n Uarongorongo n Aki Ongea te Bwainikirinaki

E aera ngkai e tuangia Iesu bwa a na birinako ngkana a bwainikirinaki ngkana a na aki maaka te mate?

MWAKORO 51

Te Tiritiri n Tain te Botaki n Rekenibong

E rangi ni bwaka nanon Erote n ana mwaie Tarome ngaia are e a berita bwa e na anganna ae e tangiria neiei n aki ongeia bwa tera. Tera ana bubutii ae rangi ni buakaka?

MWAKORO 52

E Kaamwarakeia Nga ma Nga ni Kariki Tabeua ma Iika

E rangi ni kakawaki ana kakai Iesu ngaia are a a koreaki n Euangkerio ni kabane ake aua.

MWAKORO 53

Te Tia Tautaeka ae Mwaaka i Aon te Ang ao te Nama

Tera reireiaia abotoro ngke e nakonako Iesu i aon te ran ao ni katoka te angibuaka?

MWAKORO 54

“Te Amwarake ni Kamaiu” Iesu

E aera Iesu ngke e un nakoia aomata e ngae ngke a kakorakoraia ni kawaria?

MWAKORO 55

A Bati Aika Matauninga n Ana Taeka Iesu

E rangi ni kakubanako ana reirei Iesu n te aro are a bati taan rimwina aika kitanna.

MWAKORO 56

Tera Raoi ae e Kamwaraea te Aomata?

Te baere e karinna i nanoni wina, ke are e otinako mai wina?

MWAKORO 57

E Kamarurunga Te Teinnaine Ao Teuae Bonotaninga Iesu

E aera ngke e aki un te aine aei ngke e kabotaua Iesu te natannaomata are nako mai iai, ma kamea aika uarereke?

MWAKORO 58

E Kabatiai Kariki Ao E Anga Te Kauring Ibukin Te Iiti

E a tibwa reke otaia taan rimwina n te baere e taekinna ibukin te iiti.

MWAKORO 59

Antai Natin te Aomata?

Baikara taiani kiing ibukin te Tautaeka n Uea? Antai ake e kamanenai ao n te aro raa?

MWAKORO 60

Onikakin Iesu​—Boni Miitaraeani Mimitongini Kristo

Tera te onikaki? Tera ae e nanonaki iai?

MWAKORO 61

E Kamarurunga te Teinimwaane ae Taniaki n te Taimonio Iesu

E taku Iesu bwa e riki n aki nako te taimonio ibukina bwa e karako te onimaki, ma n ana itera antai? Te teinimwaane, tamana, ke taan rimwin Iesu?

MWAKORO 62

Te Reirei ae Kakawaki i Aon te Nanorinano

E reke reireiaia ae kakawaki mwaane aika ikawai mairoun te ataei.

MWAKORO 63

E Angania Abotoro te Reirei ni Kairiri ae Kakawaki Riki Iesu

E taekin aanga aika tenua ibukini kanakoraoani kangaanga i marenaia taari.

MWAKORO 64

Kainnanoan te Kabwarabure

Ni kamanenaan te kaikonaki ibukin te toro ae aki nanoanga, e kaota iai Iesu aron te Atua n tarai raoi nanora ni kani kabwarai aia bure tabemwaang.

MWAKORO 65

E Angareirei Ngke E Mwananga Nako Ierutarem

E katerei aroaro aika kona n totokoa te aomata bwa e na iria, n ana maroro aika tenua aika kimototo.

MWAKORO 66

E Mena i Ierutarem Ibukin te Toa ae Umwanrianna

Tera ae a kona ni kakoauaa iai te koraki ake a ongora iroun Iesu bwa e bon taniaki n te taimonio?

MWAKORO 67

“Akea te Aomata ae e a Tia n Taetae n Aron Teuaei”

E teretere bwa a bane ni kaitaraa Iesu kaain aia boowi ae rietata I-Iutaia, ma e ninikoria temanna kaain te boowi n taetae ibukina.

MWAKORO 68

‘Te Oota Ibukia Kaain te Aonnaba’ Natin te Atua

E taku Iesu bwa e na “kainaomataingkami te koaua.” Te inaomata man tera?

MWAKORO 69

Tamaia Aberaam ke te Riaboro?

E maroroakina aroni kinaakia natin Aberaam Iesu ao antai raoi Tamana.

MWAKORO 70

E Kamarurunga Teuae Bungiaki ni Mataki Iesu

A titiraki taan rimwina bwa e aera ngkai e bungiaki ni mataki teuaei. E karaoa te bure? A bure ana karo? A kakaokoro aia iango aomata ngke e kamarurunga teuaei Iesu.

MWAKORO 71

A Titirakina Teuae Mataki Baritaio

A rangi n un Baritaio n ana taeka ae ota raoi teuae mataki ngkoa. E kabaneaki teuaei man te tinakoka irouia Baritaio n aron are a A kamani maakua ana karo.

MWAKORO 72

E Kanakoia Taan Rimwina Aika 70 Bwa A na Uarongorongo

E kanakoia taan rimwina ake 70 ao e tuangia bwa a na uarongorongoa taekan te Tautaeka n Uea i Iutaia. A na uarongorongo ia taan rimwina, n taian tinakoka ke ni mwengaia aomata?

MWAKORO 73

E Kakoauaaki Bwa te Rao ni Koaua Te I-Tamaria

E kangaa Iesu ni kamanena te kaikonaki ae taekan te I-Tamaria ae te rao ke te “I-Tamaria ae raoiroi,” ni karekea iai te reirei ae ringa te nano?

MWAKORO 74

Reireiara i Aon Akoaia Iruwa ao te Tataro

A kawaraki Maria ao Mareta iroun Iesu ni mwengaia. Tera ae e reireinia ibukin akoaia iruwa? Ao e kangaa n reireinia taan rimwina imwina riki te bae a na tataroakina?

MWAKORO 75

E Kaota Iesu Nibwan te Kukurei

E kaekaia taani kabuakaka Iesu n tuangia taekan “tabonibain te Atua” ao rokon te Tautaeka n Uea i buakoia. E kaota naba aroni karekean te kukurei irouia aomata.

MWAKORO 76

E Amwarake ma te Baritaio

E kaotaraei Iesu aia mwamwanaa te aba n te Aro Baritaio ao taani koroboki. Baikara uota aika rawawata ake a angania aomata bwa a na uotii?

MWAKORO 77

E Anga Iesu te Reirei ni Kairiri Ibukin te Kaubwai

E anga Iesu te kaikonaki ae taekan te aomata ae kaubwai are e katei auti ni kaikobwai aika bubura. Tera te reirei ni kairiri are e kaokiokia ibukin te kangaanga n ukeran te kaubwai?

MWAKORO 78

Te Toro ae Kakaonimaki, Tauraoi!

E kaota tabeakinani marurungin aia onimaki taan rimwina Iesu. Tera taben te toro ni kaineti ma marurungin te onimaki? E aera ngkai e rangi ni kakawaki te reirei ni kairiri ibukin te tauraoi?

MWAKORO 79

Bukini Kamaunaakia I-Iutaia Aika Aki Onimaki

E taekinna Iesu bwa te koraki ake e kataia ni buokiia, a a bon tau ni kamaunanakoaki ngkana a aki rairi nanoia. A na reiakina te reirei ae kakawaki are e kataia n reireinia Iesu ibukin reitakia ma te Atua?

MWAKORO 80

Te Tia Kawakintiibu ae Raoiroi ao Taiani Nne n Tiibu

E kaotaki raoi ana namakin Iesu ibukia taan rimwina man aron reitakin te tia kawakintiibu ma ana tiibu. A na atai ana reirei ao ni kakairi n ana kairiri?

MWAKORO 81

Tii Teuana Ngaia ma te Tama, ma Tiaki Ngaia te Atua

A bukina Iesu tabeman taan tiribure bwa e kani kaboraoia ma te Atua. E kangaa ni mwaatai ni kaitaraa aia bukibuki ni kewe?

MWAKORO 82

Ana Mwakuri ni Minita Iesu i Berea

E kabwarabwaraa Iesu nakoia ake a ongora irouna te bwai ae kainnanoaki ibukini karekean te kamaiuaki. E kakawaki ana taeka n reirei ni boong ake rimoa. Ma tera aroni boong aikai?

MWAKORO 83

Te Kakao Nakon te Amwarake​—Antai Aika Kaoaki Iroun te Atua?

Ngke e amwarake Iesu n ana auti te Baritaio, ao e taekina te kaikonaki ae te baka ibukin te katairiki. Iai ana reirei ae kakawaki ibukia ana aomata ni kabane te Atua. Ae tera?

MWAKORO 84

Taben te Tia Rimwini Kristo ae Kakawaki

Bon te mwioko ae kakawaki te riki bwa te tia rimwini Kristo. E kamataatai Iesu baika irekereke iai. A kubanako tabeman ake a na riki bwa taan rimwina n te bwai are e taekinna.

MWAKORO 85

Te Kimwareirei Ibukin te Tia Bure ae Raira Nanona

A kabuakakaa Iesu Baritaio ao taani koroboki ngke e tabeakinia aika mangori. Ni kaekaan anne, e kabonganai kaikonaki Iesu ni kaota aron te Atua n iangoiia taani bure.

MWAKORO 86

E a Oki te Nati ae Bua

Baikara reireiara man ana kaikonaki Iesu ae te nati ae bakatae?

MWAKORO 87

Kamani Babaire ao Bwaina te Wanawana

E kabongana Iesu te kaikonaki ae te babaire ao manatian te auti ae aki raoiroi, n reirei iai taekan te koaua ae kamimi.

MWAKORO 88

Bitakin Teuare Kaubwai ao Rataro

Ko kona n ota n ana kaikonaki Iesu ngkana ko ataia bwa a tei ibukia antai aomata aika uoman aikai.

MWAKORO 89

Te Angareirei i Berea i Aoni Kawaia Nako Iutaia

E kamataataa te aroaro ae kona ni buokira ni kabwarai aia bure naake a okioki ni bure nakoira.

MWAKORO 90

“Te Mangauti ao te Maiu”

Tera ae nanonna Iesu ngke e taku bwa a na “bon aki mate” akana onimakinna?

MWAKORO 91

E Kautaki Rataro

Uoua baika kakawaki are e a kangaanga iai kakewean te kakai irouia taani kakaitaraa Iesu.

MWAOKORO 92

A Kamarurungaki Rebera Aika Tengaun​—Tii Temanna ae Kakaitau

E kakaitau teuare kamarurungaki tiaki tii nakon Iesu ma nakon temanna riki.

MWAKORO 93

E na Kaotaki Natin te Aomata

E na kangaa n riki bwa kaanga te itirua okini Kristo ma tikuna?

MWAKORO 94

Uoua Baika Rangi ni Kainnanoaki​—te Tataro ao te Nanorinano

N ana kaikonaki ae te tia moti ae buakaka ao te aine ae mate buuna, e a kabwarabwaraa iai Iesu kakawakin te aroaro teuana.

MWAKORO 95

Te Angareirei i Aon te Buuraure ao Tangiraia Ataei

E kaokoro ana iango Iesu ibukia ataei ma aia iango taan rimwina. Bukin tera?

MWAKORO 96

Kaekaan te Rorobuaka ae te tia Kairiri ae Kaubwai Iroun Iesu

Tera are e kaira Iesu bwa e na taekina ae e bebete riki iroun te kamero bwa e na rin i nanoni bwangabwangan te neiran n itutu, nakon rinin te aomata ae kaubwai n ana Tautaeka n Uea te Atua?

MWAKORO 97

Te Kaikonaki Ibukia Taani Mwakuri n te Nne ni Kureebe

A kangaa akana rimoa ni manga rimwi ao akana rimwi n rimoa?

MWAKORO 98

Manga Ukoukoran te Kani Kakannato Irouia Abotoro

A bubutii Iakobo ma Ioane nakoaia ae okoro n te Tautaeka n Uea, ma tiaki tii ngaiia.

MWAKORO 99

E Kanoraabaia Mwaane Aika Mataki Iesu ao E Buoka Takaio

A na kangaa ni kaboraoaki karaki man te Baibara aika a taraa ni kauntaba ibukin Iesu ngke e kanorabaa te mwaane ae mataki i rarikin Ieriko?

MWAKORO 100

Ana Kaikonaki ae Mina Aika Tebwina

Tera ae e nanonna Iesu ngke e kangai: “Bwa ane iai irouna ao e na anganaki riki, ma ane akea irouna ao e na anaaki are irouna”?

MWAKORO 101

Te Amwarake n Ana Auti Timon i Betania

E kauekea te kauntaeka Maria are mwaanen Rataro, ma e irantangaa neiei Iesu.

MWAKORO 102

E a Rin te Uea i Ierutarem i Aon te Taongki te Teei

E kakoroa bukin te taetae ni burabeti ae ai nimabubua ririkina.

MWAKORO 103

Kaitiakan Riki te Tembora

A taraa ni karaoa te bitineti ae riai taani kaboonakoi bwaai i Ierutarem, ma e aera Iesu ngke e arania bwa taani kamwarua?

MWAKORO 104

A Ongo Bwanaan te Atua I-Iutaia​—A na Kaotiota te Onimaki?

Iai te kaokoro i marenan onimakinan Iesu ao mwakurian te onimaki anne?

MWAKORO 105

Kabonganaan te aroka ae te biiku n reiakinan te onimaki

E reireinia taan rimwina Iesu korakoran te onimaki ao e kabwarabwaraa bukin ribaakin te natannaomata ae Iteraera iroun te Atua.

MWAKORO 106

Kaikonaki Aika Uoua Aika Taekani Nne ni Kureebe

Kakaaei nanoni kaikonaki ae taekan te mwaane ae tuangia natina bwa a na mwakuri n ana nne ni kureebe ao ae taekan te mwaane ae anga ana nne ni kureebe bwa a na riitinna taan ribana aika buakaka.

MWAKORO 107

E Weteiia Naake A Kaoaki Nakon te Baka ni Mare te Uea

Ana kaikonaki Iesu bon te taetae ni burabeti.

MWAKORO 108

E Totokoi Iesu Aia Anga ni Kamwanea

E kaini moa wia Baritaio, ao imwina Tarukaio, ao n tokina taani kakaitaraa ake a a ikotaki.

MWAKORO 109

Kabuakakaaia Taani Kaitaraa Man te Aro

E aera Iesu ngkai e aki butimwaei kakaokoron Aaro?

MWAKORO 110

Ana Kabanea ni Bong Iesu n te Tembora

E kabongana ana katoto te aine ae e a tia ni mate buuna n anga iai te reirei ae rangi ni manena.

MWAKORO 111

A Titiraki Abotoro Ibukin te Kanikina

E kakoroaki bukin ana moan taetae ni burabeti n te moan tienture. Iai naba kakoroani bukina ae raababanako rimwi riki?

MWAKORO 112

Reireiara Ibukin te Tantani​—Aine Aika Tuai ni Boo ma Mwaane

E koaua bwa e reirei Iesu bwa iterani mwaitiia taan rimwina a nanobaba ao iteraia a wanawana?

MWAKORO 113

Reireiara Ibukin te Taningamarau​—te Tarena

E kabwarabwaraaki ana taeka Iesu n ana kaikonaki aei: “Ane iai irouna ao e na anganaki riki.”

MWAKORO 114

E na Motiki Taekaia Tiibu ma Kooti Kristo n Rokona

E kabongana te kaikonaki ae kakaongora Iesu ni kabwarabwaraa te bwai ae boto iai te motikitaeka n aki toki.

MWAKORO 115

E a Kaan Ana Kabanea n Toa ae te Riao Iesu

E aera ngkai e kakawaki ataakin ae mataniwin te Aro a boraraoia bwa a na angan Iuta 30 raoi te mwakoro n tirewa ibukini kamwanean Iesu?

MWAKORO 116

E Angareirei i Aon te Nanorinano n te Kabanea n Toa ae te Riao

E kamimia abotoro n arona ni karaoa ana mwakuri te toro.

MWAKORO 117

Ana Katairiki te Uea

E karaoa Iesu te kauring are a riai taan rimwina ni karaoia ni katoa ririki n Nitian 14.

MWAKORO 118

Te Kauntaeka i Aon te Kakannato

A a manga mwaninga naba abotoro ana reirei Iesu are e a tibwa tia n anga n te tairiki anne.

MWAKORO 119

Iesu bon te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

E reirei Iesu te koaua ae kakawaki ibukini kawaran te Atua.

MWAKORO 120

A Karikiuaa n Aron Taiani Mwaanga ao Bon Raoraon Iesu

N te aro raa ae a “karikiuaa” iai taan rimwin Iesu?

MWAKORO 121

“Kaninikoriaingkami! I a Tia n Tokanikai i Aoia Kaain te Aonnaba”

E kangaa Iesu n tokanikai i aoia kaain te aonnaba ao e kamateaki irouia kaain te aonnaba?

MWAKORO 122

Kabanean Ana Tataro Iesu n te Ruu are i Eta

E kamataataa bwa e a tia ni kakororaoa te bwai ae kakawaki riki nakoni kamaiuaia aomata.

MWAKORO 123

E Tataro Ngke E Rangi n Rawawata

Bukin tera ngke e tataro Iesu bwa e na ‘anaaki te mwangko mairouna’? E koaua bwa e a kaaki taekani mwiokoana ae e na mate bwa te karea ni kaboomwi?

MWAKORO 124

E Kamwaneaki Kristo ao e Katikaki

E bon reke Iesu iroun Iuta e ngae ngke e a nukanibong.

MWAKORO 125

E Kairaki Iesu Nakon Annati ao Imwina Nakoni Kaiaba

E kamangaoaki te kaetitaeka ae riai ni motikan taekan Iesu.

MWAKORO 126

Kakeaana n Ana Auti Kaiaba

E kangaa ni waekoa n tannako mairoun Iesu, Betero ae te mwaane ae iai ana onimaki ao ana tangira?

MWAKORO 127

Kaboowiana n te Tanirim ao Kairana Nakoni Birato

A kaota raoi nanoia mataniwin te Aro.

MWAKORO 128

A Kunea Birato ma Erote Bwa E Aki Bure

Bukin tera bwa e kanakoaki Iesu irouni Birato nakon Erote bwa e na motika taekana? Akea mwaakani Birato ni motika taekan Iesu?

MWAKORO 129

E taku Birato: “Noria! Ao Aio Teuaei!”

E kakoauai naba Birato aroaron Iesu ake e kaotiotii.

MWAKORO 130

E Tauaki Iesu ao e Kairakinako Bwa E na Kamateaki

E aera Iesu ngke e tuangia aine ake a nanokawaki bwa a na tang ibukia ao ibukia natiia, ma a na aki tang ibukina?

MWAKORO 131

E Kammarakaki i Aon te Kai te Uea ae Akea Ana Bure

E karaoa ana berita ae rangi ni kakawaki nakon temanna te tia kamwarua are e na kamateaki ma ngaia.

MWAKORO 132

“Bon te Koaua Bwa Natin te Atua Teuaei”

Te rotongitong n te aro ni kakai are e riki n te ngaina, te mwaeiei, ao raeuaakini keetenin te tembora, a bane ni kaota te bwai ae tii teuana.

MWAKORO 133

E Katauraoaki Rabwatan Iesu ao e Kaiiaki

Bukin tera bwa e kaumakaki kaiiakin Iesu imwaini bungin taai?

MWAKORO 134

Akea Kaain te Ruanimate Bwa E a Maiu Iesu!

Imwini kautakin Iesu, e kaoti moa nakon te aine ae te tia rimwina n oneani mwin are e na kaoti nakoia ana abotoro.

MWAKORO 135

E Kaoti Nakoia Aika Bati Iesu Are Kautaki Man te Mate

E kangaa Iesu ni kaota ae e a mangauti man te mate?

MWAKORO 136

I Mataniwin te Aba n Namani Kariraia

E kauringaki Betero tentai ibukini kakoauaan tangiran Iesu irouna.

MWAKORO 137

A Noria Bubua ma Bubua Imwaini Bentekota

N te tai are i marenani mangautin Iesu ao waerakena nako karawa, e okioki ni katerea nakoia taan rimwina te baere e na reke irouia ao aroia ni kabongana.

MWAKORO 138

Kristo i Angaatain te Atua

Tera are e karaoia Iesu ngke e tataningaa te tai are e nang kaaitaraia iai akana kairiribai nakoina?

MWAKORO 139

E Karokoa te Bwaretaiti Iesu ao E Katiaa Mwiokoana

E teimatoa ni bati te bwai ae e na karaoia imwain ae e anga te Tautaeka n Uea nakon Atuana ao Tamana.

Ngkana Ko na Kakairi Iroun Iesu, Ko na . . .

E okioki Iesu ni kaotiotii aroaro aika wanua i nanoni maiuna.

Karinanin Kiibu

Kabongana karinanin kiibu aei ni kakaaea n te boki aei kibun te Euangkerio teuana ma teuana ae rinanoaki.

Karinanin Taiani Kaikonaki (Taiani Kabotau)

Nora te mwakoro n te boki aei ake a maroroakinaki ana kaikonaki Iesu n tatabeua nako.

Taetae ni Burabeti Tabeua Ibukin te Mesia

Kaboraoi baika riki ni maiun Iesu ma taetae ni burabeti aika n te Baibara ni kaota koauan ae boni ngaia te Mesia ao mwakoro n te boki aei ike a rinanoaki iai.

Aono Ake E Maeka Iai Iesu ao E Angareirei

E oti n te mwabe aei aono ake e karaoa iai mwakuri ni minita Iesu.