Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 73

E Kakoauaaki Bwa te Rao ni Koaua Te I-Tamaria

E Kakoauaaki Bwa te Rao ni Koaua Te I-Tamaria

RUKA 10:25-37

  • ARONI KAREKEAN TE MAIU ARE AKI TOKI

  • TE RAO AE TE I-TAMARIA

Ngke e boni mena naba Iesu i rarikin Ierutarem ao a a kawaria I-Iutaia aika kakaokoro nako. A kan reireiaki tabeman irouna ao a kani kataia ake tabemwaang. E a titiraki temanna mai buakoia ae e rabakau n te Tua, ao e taku: “Te tia Reirei, tera ae I riai ni karaoia bwa e aonga n reke irou te maiu are aki toki?”​—Ruka 10:25.

E ataia Iesu bwa e aki tii titiraki teuaei bwa e kan ota. E bae ni kataia ni kaira Iesu bwa e na kaeka n te aro ae e na kaunia iai I-Iutaia. E ataia Iesu bwa e a kaman tauraoi te bae e na taekinna teuaei. Ngaia are e kaeka ma te iangoraoi Iesu n te aro are e a kaira teuaei bwa e na kaota are e iangoia.

E titiraki Iesu ni kangai: “Tera are koreaki n te Tua? Tera aron am wareware iai?” E a tia n reiakina ana Tua te Atua teuaei, ngaia are e a kabotoa ana kaeka iai. E taekina kanoan Te Tua-Kaua 6:5 ao Nakoaia Ibonga 19:18, ni kangai: “‘Ko riai n tangira Iehova ae Atuam ma nanom ni kabane, maium ni kabane, korakoram ni kabane, ao am iango ni kabane,’ ao ko riai n tangira ‘raom n aomata n aron tangiram i bon iroum.’” (Ruka 10:26, 27) E eti te kaeka anne?

E tuanga teuaei Iesu ni kangai: “E eti am kaeka, teimatoa ni karaoa aei ao e na reke iroum te maiu.” Ma e toki ikanne te maroro? E aki tii kani karekea te kaeka teuaei ma e bon ukera ‘kani karaoi­roana,’ bwa e na kakoauaaki bwa e eti ana iango ao ni kaotaki bwa e raoiroi aroarona nakoia aomata. Ngaia are e a titiraki ni kangai: “Antai raou ae I riai n tangiria?” (Ruka 10:28, 29) E taraa ni bebete te titiraki anne ma a bati mwina aika kona n riki. Ni kangaa?

A kakoauaa I-Iutaia bwa te taeka ae “raou” e kaineti tii nakoia naake a kawakini katei n Iutaia, ao e taraa n ae e aanaki anne n Nakoaia Ibonga 19:18. Ni koauana, a bae n iangoia I-Iutaia bwa e “aki riai” te iraorao ma ae tiaki te I-Iutaia. (Mwakuri 10:28) Ngaia are e taraia i bon irouna teuaei ao tao tabeman riki taan rimwin Iesu bwa a raoiroi ngkana a akoia raoia n I-Iutaia. Ma tao a aki kaota te akoi nakon ae tiaki te I-Iutaia ibukina bwa bon tiaki ‘raoia.’

E na kangaa Iesu ni kaeta te iango aio ao n aki kauna teuaei ao I-Iutaia ake tabeman? E karaoa anne ngke e taekina te karaki teuana ni kangai: “E bwatete te aomata temanna mai Ierutarem nako Ieriko ao e kamwaruaaki irouia taani kamwarua, ake a buuta ana kunnikai ma n anai ana bwai ni kabane mairouna ma n oreia, ao a kitanna ngke e a kaani mate. Akea bwa e a manennanti naba ni bwatete n te kawai anne te ibonga temanna, ma ngke e noria ao e boonako n iteran te kawai are teuana. N aron anne ngke e roko n te tabo anne tibun Rewi temanna ao e nora teuaei, ao e taonnako n iteran te kawai are teuana. Ma e toua te kawai anne te I-Tamaria temanna ao ngke e noria ao e korakora nanoangaana.”​—Ruka 10:30-33.

E ataia teuae e karaki Iesu nakoina aei bwa a bati ibonga ma tibun Rewi aika taan ibuobuoki n te tembora ake a maeka i Ieriko. A riai ni mwananga n te raroa ae 14 tabun te maire ngkana a oki man te tembora. E kona ni karuanikai te kawai anne bwa a bati taani kamwarua iai. E riai te ibonga ao tibun Rewi n aki buoka raona ae te I-Iutaia ngkana e noria n reke n te kangaanga? E taekinna Iesu n ana karaki bwa a aki buokia. Te aomata ae buokia bon te I-Tamaria man te natannaomata are a riribaaki irouia I-Iutaia.​—Ioane 8:48.

E kangaa te I-Tamaria ni buoka te I-Iutaia are ikoaki? E reitia Iesu ni kangai: “E nakoina ao e kabwaroa te bwaa ma te wain i aon ikoakina nako ao e bautii. Ao e katokaa i aon ana man, ao e uotia nakon te auti n iruwa ao e tararuaia. N te bong are imwina ao e anga uoua te tenariati nakon te tia kawakina te auti n iruwa, ao e taku: ‘Tararuaa teuaei, ao ngkana iai riki irarikin aei ae ko kabanea ibukina, ao N na kabooa mwina ngkana I oki.’”​—Ruka 10:34, 35.

Imwin taekinan te karaki, e a titirakina teuaei te Toka ao te tia Reirei ae Iesu te titiraki ni kammwa­kura te iango aei ae kangai: “Antai i buakoia naaka teniman aikai ae e karikia i bon irouna bwa raon teuare kamwaruaaki?” E bae ni maaku teuaei ngkana e taekinna bwa “te I-Tamaria,” ngaia are e kaeka ni kangai: “Teuare karaoa te mwakuri n nanoanga nakoina.” E katereterea raoi te reirei ae reke man ana karaki Iesu ngke e kaumakiia ni kangai: “Naako ao karaoa naba aekakin anne.”​—Ruka 10:36, 37.

Ai bon nakoraoira te aeka n angareirei anne! E na butimwaea anne teuaei ao I-Iutaia ake tabeman riki ake a ongora, ngkana e tuanga teuaei Iesu bwa raona bon aika tiaki I-Iutaia? A na bae n aki. Ma e taekina te karaki ae bebete te ota iai n taekini baika bati n te aro ae a na kona iai n ataa kaekaan te titiraki taan ongora ae kangai: “Antai raou ae I riai n tangiria?” Te aomata ae te rao ni koaua bon are e kaotiota te tangira ao te akoi are ti kaungaaki n te Baibara bwa ti na kaotiotii.