Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 26

“A a Kabwaraaki Am Bure”

“A a Kabwaraaki Am Bure”

MATAIO 9:1-8 MAREKO 2:1-12 RUKA 5:17-26

  • E KABWARAA ANA BURE TEUAE MATE RABWATANA IESU AO E KAMARURUNGNGA

A a ongo ngkai taekan Iesu aomata man taabo aika raroanako. A bati ake a mwananga ni kawaria n taabo naba ake e aki roroko te aba iai bwa a na ongora n ana reirei, ao n nori ana kakai. Ma imwin tabeua te bong, e a oki nako Kaberenaum ae te tabo are e kakaraoa iai ana mwakuri. E waekoa ni butanako taekan okina rinanon te kaawa aio i rarikin Namani Kariraia. N tokina ao a a bati ake a kawaria n te auti are e mena iai. Iai naba tabeman Baritaio ao taan reirei n te Tua ake a roko man aonon nako Kariraia ao Iutaia n ikotaki naba ma Ieru­tarem.

“Ao a bati aika ikotaki n te auti n te aro are e a kebotaua nanona ma matan naba te mataroa, ao e a taekina ana taeka te Atua nakoia.” (Mareko 2:2) E a angaraoi ngkai karaoan te bwai ae rangi ni kamimi. Ti buokaki man te baere riki bwa ti na ataia ae iai mwaakan Iesu ni katoki rawawataia aomata, ao ni manga kamarurungia ake e rineiia.

Ngke e tabe n angareirei Iesu n te auti ae kebotaua, ao a roko mwaane aika aman ao a uota te mwaane ae mate rabwatana i aon te nne ni wene. A tangira Iesu bwa e na kamarurunga raoraoia. Ma ibukina bwa e a ibetutu te koraki, a aikoa kona n “uotia nakon Iesu.” (Mareko 2:4) Iangoa aroni kabwarananon anne. A tamwarakea taubukin te auti ao a kabwangabwangaa, ao a nna rikaaki te nne ni wene are mena iai te mwaane are mate rabwatana nako nanon te auti.

E un Iesu ngke e uruanaki ana angareirei? E bon aki! Ni koauana e rangi n rotaki nanona n aia onimaki naakai ao e taku nakon teuare mate rabwatana: “A a kabwaraaki am bure.” (Mataio 9:2) Ma e boni kona ni kabwarai buure Iesu? A iango i nanoia taani koroboki ma Baritaio ao a kangai: “E aera ngkai e taetae n aron aei teuaei? E taetae ni bakannatua. Iai riki temanna i rarikin te Atua ae e kona ni kabwarai buure?”​—Mareko 2:7.

E atai aia iango Iesu ao e taku nakoia: “E aera ngkai kam iangoi baikai i nanomi? Bwa tera ae bebete riki taekinana nakon teuare mate rabwatana, ‘A a kabwaraaki am bure,’ ke ‘Teirake ao tabeka nnem ni wene ao nakonako’?” (Mareko 2:8, 9) Eng, e kona Iesu ni kabwarai ana bure teuarei ae boto i aon ana angakarea are e na anga imwina riki.

E kaotia ngkanne Iesu nakoia te koraki ma taani kabuakakaa bwa bon iai mwaakana ni kabwarai buure i aon te aba. E rairaki n taraa teuare mate rabwatana ao e tua ae kangai nakoina: “I tuangko, Teirake ao tabeka nnem ni wene ao naako nakoni mwengam.” E karaoa are e tuangaki ngkekei naba, e mwananga n otinako n uota nnena ni wene i mataia aomata ni kabane ake a roko. A rangi ni mimi aomata ao a neboa te Atua ni kangai: “Ti tuai man nora te aekaki aei”!​—Mareko 2:11, 12.

E kakaongora ngkai Iesu e kairekerekea te bure ma te aoraki, ao kabwaraani buure ma reken te marurung. Ti reiakinaki n te Baibara bwa e bure ara moani karo are Atam, ngaia are ti a bane iai n ituaki ni mwin te bure ae te aoraki, ao te mate. Ma i aan ana kairiri ana Tautaeka n Uea te Atua, ao Iesu e nang kabwarai aia bure aomata ni kabane ake a tangira te Atua mani beku irouna. Ao ngkanne e nang kamaunaaki te aoraki n aki toki.​—IRom 5:12, 18, 19.