Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 92

A Kamarurungaki Rebera Aika Tengaun​—Tii Temanna ae Kakaitau

A Kamarurungaki Rebera Aika Tengaun​—Tii Temanna ae Kakaitau

RUKA 17:11-19

  • E KAMARURUNGIA REBERA AIKA TENGAUN IESU

E kamakeenakoa aia babaire kaain te Tanirim Iesu ngke e a mwananga nakon te kaawa ae Eberaim, ae mena i meangimainikun Ierutarem. E tiku iai ma taan rimwina ni kararoaia taani kairiribai nakoina. (Ioane 11:54) Ma e a uakaan te Toa ae te Riao are n 33 C.E., ai ngaia are e a manga mwananga naba Iesu. E rimeang rinanon Tamaria nako Kariraia, are ai boni kabanean naba rokona n te tabo aei imwaini matena.

Ngke e moani mwananga Iesu man te kaawa teuana nakon teuana, ao e a boo iai ma mwaane aika tengaun aika rebera. Iai aeka n rebera tabeua aika kona ni kanaanako bwain te rabwata, n aron te tabonibai, te taboniwae, ke te taninga. (Warekaia Iteraera 12:10-​12) N ana Tua te Atua ao e riai te rebera n takarua ni kangai, “I kamwara, I kamwara!” ao e na maeka ni kararoaa.​—Nakoaia Ibonga 13:45, 46.

Ngaia are a kararoaia rebera aika tengaun aikai mairoun Iesu. Ma a tatakarua ni kangai: “Iesu, te tia Reirei nanoangaira!” Ngke e noriia rebera aikai Iesu, ao e tuangia ni kangai: “Naako kaotingkami nakoia ibonga.” (Ruka 17:13, 14) E kaota iai karinean ana Tua te Atua Iesu, are e kaotaki iai bwa bon tabeia ibonga katanoataan ae a kaitiakaki rebera. Ao a kona iai ni manga maeka ma aomata aika marurung.​—Nakoaia Ibonga 13:9-​17.

A onimakina mwaakan Iesu ni karaoi kakai rebera aika tengaun aikai. Ao a nakoia ibonga imwain naba ae a itiaki. Ma a kakabwaiaaki i nanoni kawaia, bwa a onimakina Iesu. A a moanna n noria ao n namakinna ae a tabe ni marurung!

A boonako rebera ake ruaman ma are temanna e aki. Te aomata aei bon te I-Tamaria, are e oki n ukoukora Iesu. Bukin tera? E rangi ni kakaitau te mwaane aei ibukin te baere e riki. E “neboa te Atua ni bwanaana ae korakora” te rebera aei, ao e ataia ae bon te Atua ae kamarurungnga. (Ruka 17:15) Ngke e reke irouna Iesu ao e katorobubua ni bobaraaki i matana ma ni karabwaa.

E taku Iesu nakoia aomata ake i rarikina: “Tiaki a bane ni kaitiakaki ni katengaun? A nga ngkanne naake ruaman? Akea riki temanna ae oki n angan te Atua te neboaki bwa tii te ianena aei?” E taku ngkanne Iesu nakon te I-Tamaria arei: “Teirake ao touaanako kawaim, e kamarurungko am onimaki.”​—Ruka 17:17-​19.

Ni kamarurungaia rebera ake tengaun e a kaotia iai Iesu bwa e boni boutokaaki iroun Iehova ae te Atua. E aki tii kamarurungaki teuarei man ana mwakuri Iesu, ma ai aron ae e a toua te kawai nakon te maiu. Ti aki maiu n te tai are e kabongana iai Iesu te Atua ni karaoi mwakuri ni kamarurung akanne. Ma n onimakinan Iesu, ti a kona iai n toua te kawai nakon te maiu, ae te maiu are aki toki. Ti kaotia bwa ti kakaitau n aron teuare te I-Tamaria?