Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 123

E Tataro Ngke E Rangi n Rawawata

E Tataro Ngke E Rangi n Rawawata

MATAIO 26:30, 36-46 MAREKO 14:26, 32-42 RUKA 22:39-46 IOANE 18:1

  • IESU N TE ONNAROKA AE KETETEMANE

  • MAONONA KAANGA TIMTIM N RAARA

E a moti ana tataro Iesu ma ana abotoro aika kakaonimaki. Imwina “ngke a a tia n anene n nebonebo, ao a a nako n te Maunga ae Oriweta.” (Mareko 14:26) A kaineta mainiku nakon te onnaroka ae Ketetemane, ike e nanako iai Iesu.

Ao ngke a a roko n te tabo ae maiureirei aei i buakoni kaai aika oriwa, ao e a kitania iai ana abotoro aika kakaonimaki aika waniman Iesu. A bae n tiku i rarikini mataroan te onnaroka, bwa e tuangia ni kangai: “Tekateka ikai bwa N na nako ikekei n tataro.” E kairiia teniman ana abotoro aika Betero, Iakobo, ao Ioane, ma e rinnako riki n te onnaroka ni kararoaa. E a rangi n tabeaianga ao e a tuangia naake teniman ni kangai: “I a rangi n rawawata, kaanga ai aron ae I a kaani mate. Tiiku ikai ao teimatoa n tantani ma ngai.”​—Mataio 26:36-38.

E kararoaa riki teutana Iesu ma ngaiia, ao e a “bobaraaki i aontano ao e tataro.” Tera ae e tataroia nakon te Atua n te tai ae rangi ni kakawaki aei? E tataro ni kangai: “Tamau, a bane ni konaaki bwaai iroum, anaa te mwangko aei mairou. Ma e na aki iraki nanou ma e na iraki nanom.” (Mareko 14:35, 36) Tera ae e nanonna? E a kaaki taekani mwiokoana ae te tia Kamaiu? E aki!

E a kaman tia Iesu n nora mai karawa rawawataia aomata ae korakora ake a kamateaki irouia kaain Rom. Ngkai e a riki bwa te aomata ae iai ana namakin, ao ni kona n namakina te maraki, e bon aki ingainga Iesu nakon te bwai ae e nang riki nakoina. Ma e korakai n rawawata riki ngkai e ataia bwa ngkana e mate n aron te tia kamwarua, ao e kona ni kabuakakaaki iai aran Tamana. Tabeua riki te aoa ao e nang tauraki i aon te kai ni kammaraki bwa kaanga temanna ae e taetae ni kamatauningaa te Atua.

Imwin ana tataro ae e rangi ni maan, e a oki Iesu ao e noria bwa a matu abotoro ake teniman. E taku nakoni Betero: “Kam aki kona naba ni kamarurungingkami n tantani ma ngai teuana te aoa? Teimatoa n tantani ao n tatataro bwa kam aonga n aki bwaka n te kaririaki.” E ataia Iesu ae a karawawataaki naba abotoro bwa e a bwakanako te tai. E taku riki: “E bon ingainga te nano, ma e mamaara te rabwata.”​—Mataio 26:40, 41.

E nako ngkanne Iesu n te kauatai ao ni butiia te Atua bwa e na anaa “te mwangko aei” mairouna. Ngke e a oki, e a manga noriia naba ana abotoro ake teniman ni matu ngke a bon riai n tataro bwa a aonga n aki bwaka n te kaririaki. Ngke e taetae Iesu nakoia ao a “aikoa ataa aia kaeka nakoina.” (Mareko 14:40) Ngke e a manga nako Iesu n te katentai, e a manga katorobubua naba ni bobaraaki n tataro.

E korakora tabeaiangana ibukina bwa e maaka kabuakakaan aran Tamana ni matena are e taraa n riki iai bwa te tia kamwarua. E ongo Iehova n ana tataro Natina ao e kanakoa te anera bwa e na kakorakoraa. Ma e bon aki katoka ana tataro ni bubutii Iesu nakon Tamana, ma e teimatoa ni “kakorakoraa riki n tataro.” E korakai n rawawata nanon Iesu. Ai rawawatara te uota ae katokaaki i aon Iesu aei! E boboto iai oini maiuna ae akea tokina ma maiuia aomata nako. Bon ‘timtim n raraa maonona aika bwaka i aontano.’​—Ruka 22:44.

Ngke e a oki Iesu nakoia ana abotoro n te katentai, e a manga noriia naba ni matu. E taku: “N te aeka n tai aei ao ngaia kam matu ma ni motika iai rawami! Noria! E a kaan te aoa are e nang kamwaneaki iai Natin te aomata nako nanoni baia taani bure. Teirake, ti a nako. Noria! Ae e a kan roko te tia kamwaneai.”​—Mataio 26:45, 46.