Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 86

E a Oki te Nati ae Bua

E a Oki te Nati ae Bua

RUKA 15:11-32

  • TE KAIKONAKI AE TE NATI AE BUA

Tao n tikun Iesu i Berea i mainikun te Karaanga ae Ioretan, ao e a tibwa taekina ikanne te kaikonaki ae te tiibu ae bua ao te mwane ae te turakemwa ae bua. Te reirei mani kaikonaki akana uoua akanne, bwa ti riai ni kimwareirei ngkana e raira nanona te tia bure temanna ma n okira te Atua. A kabuakakaa ngkoa Iesu Baritaio ma taani koroboki ibukina bwa e butimwaeiia aeka n aomata akanne. Ma e reke reireiaia taani kabuakaka akanne man ana kaikonaki Iesu akana uoua? A ota n ana namakin Tamara are i karawa irouia taani bure aika rairi nanoia? E a taekina ngkai te kaikonaki ae ringa te nano Iesu, are e a manga katerea riki iai te reirei ane kakawaki anne.

Te kaikonaki aei bon taekan te karo ae iai natina mwaane aika uoman, ao e boboto riki te kaikonaki aei i aon are te karimwi. A riai ni karekei reireiaia Baritaio ma taani koroboki ao naake a ongora n ana kaikonaki Iesu ni kaineti ma te nati are te karimwi. Ma e na aki naba tarariaoaki te baere e taekinna Iesu ni kaineti ma te karo ao natina are te karimoa, bwa e rangi ni manena naba taekan aroaroia are a kaotiotia. Ngaia are iaiangoiia mwaane aika teniman aikai ngkana e a taekina te kaikonaki Iesu.

E a moana ana karaki Iesu ni kangai: “Iai temanna te aomata ae uoman natina mwaane. Ao e taku are te karimwi nakon tamana, ‘Tamau, ko na anganai tibwau man am bwai.’ Mangaia are e tibwai ana bwai nakoia.” (Ruka 15:11, 12) Uringnga bwa te karimwi aei e aki anai tibwana ibukina bwa e a mate tamana. E boni maiu tamana. Ma e ngae n anne, e a tangira ngkai tibwana bwa e aonga n inaomata ao ni kabongana n aron ae e tangiria. Ae tera?

E kabwarabwara ni kangai Iesu: “Tabebong imwina ao e a ikotii ana bwai ni kabane te nati are te karimwi ao e a mwananga nakon te aba ae raroanako, ao ikanne are e a bakataei iai ana bwai n te maiu ni kaibwabwaru.” (Ruka 15:13) E aki tiku te nati aei ni mwengana ae mano raoi iai, ma ana karo ae mutiakinia natina ao ni katauraoi bwaai ibukia, ma e boonako nakon te aba teuana. Ikanne are e a bakataei iai tibwana ni kabane n te maiu ae kammaira ni kakukureia iai nanona. Imwina ao e a boo ma te kangaanga, n aron ae e a manga karakinna Iesu ni kangai:

“Ngke a a bane ana bwai, ao e a roko te rongo ae korakora n te aba anne ni kabutaa, ao e a rotaki n te kainnano. N tokina, ao e a reke angana n nimta temanna kaain te aba anne, ao e kammwakuria n ana tawaana bwa e na tararuai ana nanai ni beeki. Ao e kani kakanuaia ni kanaia beeki, ao akea ae e anganganna kanana.”​—Ruka 15:14-16.

A kaokoroaki beeki i aan ana Tua te Atua bwa maan aika kamwara, ma te nati aei e a riki bwa te tia tararuaia beeki. E a rotakibuaka n te baki, ike e a rikirake iai ni mamaara ao ni bwarua kanaia maan, ake beeki ake e tararuai. Ribuakon rawawatan te nati aei ma korakaina ao “e a oki ana iango.” Tera ae e karaoia? E taku i bon irouna: “Ai batira ana tia mwakuri tamau aika kau amwarake, ao ngai I a kaani mate ikai n te rongo! N na teirake ao N na mwananga nakon tamau ao N na kangai nakoina: ‘Tamau, I bure nako karawa ao nakoim. I a aki tau n aranaki bwa natim. Karikai bwa temanna naba am tia mwakuri.’ ” E a teirake ngkanne ao e a nakon tamana.​—Ruka 15:17-20.

Tera aron ana karo arei? E na rairaki nakon natina ma n un ao ni bwauranna ibukin nanobabana ngke e kitana mwengana n te moantai? E na bitaki aron te karo aei ma n aki kani mwannanoa natina? Ngke arona bwa ngkoe te karo arei, tera ae ko na karaoia? Ao e na tera arom ngke arona bwa e riki anne nakon natim te mwaane ke te aine?

 E A MANGA REKE TE NATI ARE BUA

E kabwarabwaraa Iesu ana namakin te karo arei ao baike e karaoi, ni kangai: “Ngke e a ria [te nati], ao e a noria tamana ao e korakora nanoangaana, ao e biri n rabwatia, ao e kaboria ma ngaia.” (Ruka 15:20) E ngae ngke e a tia te karo arei n ongo taekani maiun natina ni bakatae, ma e boni butimwaeia naba. A na ota n ana namakin tamara are i karawa ibukia taani bure aika rairi nanoia, mataniwin te Aro n Iutaia ake a taku bwa a ataa Iehova ma n taromauria? A na ataia naba ae e kaotiota te aeka ni mwamwannano anne Iesu?

Te karo ae ataibwai e kona n ataia man rawawatan natina ao matana n nanokawaki, ae e a raira nanona. Ma aron te karo arei ni biririmoa ni butimwaea natina, e a kaira iai natina bwa e na kai kaotii riki ana bure. E karaki Iesu ni kangai: “E taku ngkanne te nati nakon tamana, ‘Tamau, I bure nako karawa ao nakoim. I a aki tau n aranaki bwa natim.’”​—Ruka 15:21.

E tua te karo arei nakoia ana toro ni kangai: “Kawaekoaingkami n uotaamai te kauaatao ae te kabanea n tamaroa, ao karinna i aona, ao karina te mwamwa i baina ao kaau i waena. Uotaamai naba te kao te teei ae kamarikaaki ao tiringnga, ao ti na amwarake ni bukamaru, bwa e a tia ni mate natiu aei ma e a manga maiu, e bua ao e a manga reke.” Ao akea bwa “e a boo atin te kukurei.”​—Ruka 15:22-24.

E mena n te tawaana n te tai aei teuare te karimoa. E taku Iesu ibukina: “Ngke e a oki ao e a uakaan ma te auti, ao e a ongo te katangitang ma te mwaie. Mangaia are e wetea temanna te toro ao e titirakinna bwa tera ae riki. E taku nakoina, ‘E a roko tarim, ao e tiringa te kao te teei ae kamarikaaki tamam, ibukina bwa e a okiria tarim ao e marurung.’ Ma e un ao e rawa n rin. Ai ngaia are e a otinako tamana ni bubutiia. E kaeka ma n taku nakon tamana, ‘Noria! I a tia n toro iroum i nanon ririki aika bati, ao akea te tai teuana ae I riaon iai baike ko tua, ma ko tuai man anganai te kooti ae ataei bwa N na kimwareirei iai ma raoraou. Ma e a tibwa manga roko natim aei ae e a tia ni bakataei am bwai irouia aine aika kakabooaki, ao ko tiringa te kao te teei ae kamarikaaki ibukina.’”​—Ruka 15:25-30.

Antai ae ai aron te nati are te karimoa, ake a kabuakakaa ana nanoanga ma ana mwamwannano Iesu nakoia aomata aika mangori ao aika taani bure? Bon taani koroboki ma Baritaio. Kabuakakaan Iesu irouia ngke e mwannanoiia taani bure, are e a ueke iai te kaikonaki aei. Ni koauana, ane e kabuakakaa aron te Atua ni kaotiota te nanoanga, e bon riai n iaiangoa te reirei aei.

E motika te kaikonaki aei Iesu ni karakinan ana bubutii te tama nakon natina are te karimoa, ae kangai: “Natiu, ko memena irou n taai nako, ao au bwai ni kabane bon am bwai. Ma ti riai ni bukamaru ao ni kimwareirei, bwa e a tia ni mate tarim aei ma e a manga maiu, e bua ao e a manga reke.”​—Ruka 15:31, 32.

E aki kaotia Iesu bwa tera ae karaoia te nati are te karimoa imwina riki. Ma imwini maten Iesu ao mangautina ao “a rangi ni mwaiti naba ibonga aika rairaki nakon te onimaki.” (Mwakuri 6:7) E bae n iai i buakoia nakanne tabeman mai buakoia naake a ongora iroun Iesu, ngke e taekina te kaikonaki ae rangi n anainano aei ae taekan te nati ae bua. Eng, e boni kona naba ni manga oki aia iango, a rairi nanoia, ao n okira te Atua.

Ni moa man te bong anne, a kona taan rimwin Iesu ni mutiakin reirei aika kakawaki aika kaotaki n te kaikonaki ae tamaroa aei, ao n riai naba ni kaaki i nanoia. Te moan reirei, ti boni wanawana ngkana ti tiku i buakoia ana aomata te Atua aika kamanoaki raoi, i aan ana tararua Tamara ae tangirira ma ni katauraoi bwaai ibukira, ao ti bia aki tiotionako n ukera kakukurein te rabwata n “te aba ae raroanako.”

Te reirei riki teuana, bwa ngkana iai i buakora ae kitana kawain te Atua, ti bia nanorinano ao n okira Tamara bwa ti aonga ni manga karekea akoara irouna.

Ma iai riki te reirei ae kona n reke man aroaron te karo n tatauraoi ni kabwarabure, ao aroaron te nati are te karimoa n un ao n aki mumutiakina te aba. E teretere bwa ana aomata te Atua a kani kabwarai buure ao ni mutiakina ane e raira nanona ma n okira ‘ana auti Tamana.’ Ti bia kimwareirei iroun tarira ‘are e a tia ni mate ma e a manga maiu’ ao are e ‘bua ao e a manga reke.’