Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 27

E Kaoaki Mataio

E Kaoaki Mataio

MATAIO 9:9-13 MAREKO 2:13-17 RUKA 5:27-32

  • E KAOAKI IROUN IESU MATAIO AE TE TIA RIKOA TE TAEKITI

  • E RAONIA IESU TAANI BURE BWA E NA BUOKIIA

E teimatoa n tiku Iesu n aononi Kaberenaum irarikin Namani Kariraia, tabeua te tai imwini kamarurungan teuare mate rabwatana. A a manga kawaria naba te koraki ao e a reireinia. Ngke e tabe n nakonako ao e a nora Mataio are arana naba Rewi, n tekateka n aobitin te taekiti. E a taekina nakoina te kakao ae moanibaan te raoiroi ae kangai: “Ko na riki bwa te tia rimwiu.”​—Mataio 9:9.

E bae n taneiai Mataio ma ana reirei Iesu ake e tataekin ao mwakuri ake e karaoi n te aono arei, n aroia naba Betero, Anterea, Iakobo, ao Ioane. E kariaia naba ngkekei kaoana Mataio n aroia nakanne. E kabwarabwaraa anne Mataio n ana euangkerio ni kangai: “Ao e teirake [Mataio] ao e iria.” (Mataio 9:9) E teirake ni kitana tabena ae te tia rikoa te taekiti, ao n riki bwa te tia rimwin Iesu.

Imwina riki ao tao ibukini bukamaruani kaoana ae kakawaki aei iroun Iesu, e a tewea te baka n amwarake ae bubura Mataio n ana auti. Antai riki ake a kaoaki i rarikin Iesu ma taan rimwina? Bon raoraoni ngkoa Mataio ao taan rikoa te taekiti ake tabeman riki. A ririkoi taekiti ibukia kaain te tautaeka n Rom ake a riribaaki, n ikotaki ma taian taekiti ni kaibuke ake a rooroo n te matabaiawa, taian taekiti ibukia te koraki aika bobotaki ni mwamwananga ni kawai aika abwabwaki, ao tiute i aoni kaako aika kaoaki man aaba tabeua. Tera aroia I-Iutaia ni kaineti ma taan rikoi taekiti aikai? A riribaaki irouia aomata ibukina bwa a aki toki ni babakanikawaiia aomata ni karakai aia angabwai nakoni mwaitin te taekiti are a bon riai ni kabwakaaki. Iai naba ‘taani bure’ n te botaki anne, ake aomata ake a kakaraoa ae bure.​—Ruka 7:37-39.

N norakin Iesu n te baka n amwarake ma aeka n aomata aikai, ao Baritaio ake a baka n raoiroi ake a roko naba, a titirakinia taan rimwina ni kangai: “E aera ngkai e amwarake ami tia reirei ma taan rikoa te taekiti ao taani bure?” (Mataio 9:11) E ongo aia taeka Iesu ao e taku: “A aki kainnanoa te taokita aomata aika marurung, ma a kainnanoia akana aoraki. Naako moa reiakina ae nanonaki n ae kangai: ‘I tangira te nanoanga ao tiaki te angakarea,’ bwa I roko bwa N na weteiia taani bure ao tiaki akana raoiroi.” (Mataio 9:12, 13; Otea 6:6) E ngae ngke a atonga Iesu bwa te “tia reirei” Baritaio, ma a aki kakoauaa ae te tia reirei, ngaia are a aki kan reirei mairoun Iesu e ngae ngke e kona n reireinia te bwai ae eti.

E bae ni kaoia taan rikoa te taekiti Mataio ao taani bure nakoni mwengana bwa a aonga n ongora iroun Iesu, ao ni kakorakoraaki aia onimaki “bwa a mwaiti mai buakoia ake a a riki bwa taan rimwina.” (Mareko 2:15) E kani buokiia Iesu ni kanakoraoa aia iraorao ma te Atua. E aki ribaiia aeka n aomata aikai Iesu, tiaki n aroia Baritaio ake a baka n raoiroi. E a riki bwa te tia bwainnaorakia aia onimaki aomata nako ake a mamaara n te onimaki bwa e atataiaomata ao e nanoanga.

E kaotiota te nanoanga Iesu nakoia taan rikoa te taekiti ao taani bure, ma e aki kauarerekea rawawatan aia bure ma e kaota ana nanoanga n aron naba are e kaotiotia nakoia aoraki. N te katoto, uringa arona ngke e arora baina ma te nanoanga n ringa te rebera ao e kangai: “I kani karaoia! Ko na itiaki.” (Mataio 8:3) Ti aki riai ngkanne ni karikirakea te nanoanga ao ni buokiia ake a kani buokaki, riki n aia onimaki?