Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 37

E Kauta Natin te Aine ae e a Tia ni Mate Buuna Iesu

E Kauta Natin te Aine ae e a Tia ni Mate Buuna Iesu

RUKA 7:11-17

  • TE KAUTIUTI I NAIN

Imwini kautan naba ngkekei ana toro te mataniwi n tautia, ao e a kitana Kaberenaum Iesu nako Nain ae te kaawa ae raka i aon 20 te maire raroana nako maiakimaeao. Tiaki tii ngaia ni mwananga. E mwananga ma taan rimwina ao aomata aika uanao. Tao e a kaani bong ngke a a roko i tabon Nain, ao a a kaitiboo iai ma taan taunimate aika bon tau mwaitiia. E uouotaki rabwatan te roronga temanna bwa e na taunaki i tinanikun te kaawa.

Te aomata ae rangi n taonaki n te rawawata i buakoia bon tinan te teuanne. Neiei bon te aine ae e a tia ni mate buuna ao ngkai e a manga mate natina ae ana rikitemanna. Ngke e mate buuna ngkoa ao bon iai natina te mwaane ae tangiraki irouna ae tiku ma ngaia. Iangoa aron reitakina ae rangi ni kaan ma natina bwa a boto ana kantaninga ma mweraoina ibukin taai aika a na roko i nanoni bain natina aei. Ma ngkai e a manga mate natina, antai ngkanne ae e na raonna ao ni boutokaia?

Ngke e nora te aine aei Iesu, ao e rotaki nanona n rawawatan neiei ae korakora ao n nanokawakina n te baere e riki nakoina. E katuruturua ana taeka ae karaunano ma n akoi ae kangai: “Tai tang.” Ma e bati riki ae e karaoia. E kaania ao n ringa te kai n tabetabe are e uotaki iai te mate. (Ruka 7:13, 14) A a rina n tei taan tanginiwenei n aron Iesu aei ao n ana mwakuri. A bae ni bati ake a iangoa aei, ‘tera ae e nanonna ao tera ae e nang karaoia?’

Ao tera aroia te koraki ake a mwananga ma Iesu ake a a tia n noria ni karaoi kakai ao ni kamarurungia aoraki aika bati? Tao a tuai n noria ni kauta te mate. E ngae ngke iai kautiuti aika karaoaki n taai aika bwakanako, ma e kona Iesu ni karaoa aei? (1 Uea 17:17-23; 2 Uea 4:32-37) E tua ni kangai: “Te roronga, I tuangko, Teirake!” (Ruka 7:14) Ao anne te bwai ae riki. E a teirake n tekateka teuarei, ao e a taetae! E anga teuarei Iesu nakon tinana are e kubanrou ma e a rangi ni kimwareirei. E a aikoa tiku n tii ngaia neiei.

Ngke a noria aomata bwa e a boni maiu te roronga aei, ao a karaoiroa Iehova are te tia Anga te Maiu ni kangai: “E a kaoti te burabeti ae kakannato i buakora.” Iai tabeman riki ake a ataia bwa a rangi ni kakawaki ao ni kamimi baike e karaoi Iesu ao a taku: “E a nanoangaiia ana aomata te Atua.” (Ruka 7:16) E waekoa ni butinako rongorongon te bwai ae kamimi aei n taabo ake a uakaan ao tao n ana kaawa Iesu ae Natareta ae onoua tabun te maire raroana. E rokoroko naba te rongorongo aei i maiaki nako Iutaia.

E boni mena naba Ioane te tia Bwabetito n te karabuuti, ao e a rangi ni kan atai mwakuri ake e karaoi Iesu. A karakini kakai aikai nakoina taan ­rimwina. Tera ana kaeka?