Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 30

Iesu Bon Natin te Atua

Iesu Bon Natin te Atua

IOANE 5:17-47

  • TE ATUA BON TAMAN IESU

  • E BERITANAKI TE MANGAUTI

Ngke a bukina Iesu I-Iutaia tabeman bwa e urua te bongi n Taabati ni kamarurungan te mwaane temanna, e a kaekaia Iesu ni kangai: “E teimatoa ni mwakuri Tamau ni karokoa ngkai, ao ngai naba I teimatoa ni mwakuri.”​—Ioane 5:17.

E bon aki katabuakaki n ana tua te Atua te baere e karaoia Iesu n te bongi n Taabati. Ana mwakuri n uarongorongo ao ni katoki aoraki, boni bannan ana mwakuri aika raraoi te Atua. Ngaia are e kakaraoa ae raoiroi Iesu ni katoabong. Ma a bon rangi n un riki ngkai n ana kaeka Iesu te koraki ake a bukinna, ao a ukoukora kamateana. Bukin tera ngkai e riki anne?

Irarikin aia iango ae kairua ngke a bukina Iesu bwa e urua te bongi n Taabati ni kamarurungia aoraki, a a bon rangi n un riki ngke e taekinna ae Natin te Atua ngaia. A iangoia bwa e bakannatua n taekinan ae Tamana te Atua, kaanga ai aron ae e taekinna bwa Iehova bon Tamana n te aro are e a kaboraoia iai ma te Atua. Ma e aki maaku Iesu ao e kaota nakoia kaanin ana itoman ae okoro ma te Atua ni kangai: “Bwa te Tama e tangira te Nati, ao e kaotii bwaai ni kabane nakoina ake e karaoi.”​—Ioane 5:20.

Bon te Tama te tia Anga te Maiu, ao e kaota aei ngkoa ngke e angania mwaane te mwaaka ni kautiia aomata. E reitia Iesu ni kangai: “Bwa n aron te Tama ae kautiia maate ma ni kamaiuia, ao ai aron naba te Nati bwa e na kamaiuia ake e kani kamaiuia.” (Ioane 5:21) Ai kakawakira te taeka aei ae karekea te kantaninga ibukin taai aika a na roko! Ngkai naba, e kautiia maate te Nati ni kaineti ma te onimaki. Ngaia are e taku Iesu: “Ane e ongo au taeka ma ni kakoauaa Teuare kanakomaiai, ao e a reke irouna te maiu are aki toki, ao e na aki kabuakakaaki ma e nako man te mate nakon te maiu.”​—Ioane 5:24.

Akea te rongorongo ae kaotaki iai bwa e a tia Iesu ni kauta temanna ae boni mate bwa e na maiu, ma e tuangia taani bukinna bwa a na bon riki aeka ni kautiuti aikai. E taku: “E na roko te tai are a na bane iai n ongo bwanaana aomata ake a mena i nanon taian ruanimate ao a na otinako.”​—Ioane 5:28, 29.

N aroni mwiokoana ae rangi ni kakawaki, e katereterea Iesu bwa e aki kakannato nakon te Atua ngke e kangai: “Akea te bwai teuana ae I kona ni karaoia i bon irou I aki ukoukora karaoan nanou, ma I ukoukora karaoan nanon teuare kanakomaiai.” (Ioane 5:30) Ma e a kabwarabwaraa ngkai mwiokoana ae kakawaki n ana kantaninga te Atua, are e tuai n tataekinna i mataia aomata. Ma e bati riki taekana irouia taani bukinna nakon oin ana kaotioti i aoni baikanne. E kauringia Iesu ni kangai: “Kam kanakoia aomata nakon Ioane [te tia Bwabetito], ao e kaotioti ibukin te koaua.”​—Ioane 5:33.

A a bae n tia n ongo taekan anne taani bukinna tao uoua te ririki n nako, ngke e tuangia mataniwin te Aro n Iutaia Ioane taekan Teuare e na roko imwina, are e taekinaki bwa “te Burabeti” ao “te Kristo.” (Ioane 1:20-25) E kauringia taani bukinna aroia ngkoa n rangi ni karinea Ioane are e a kabureaki ngkai ni kangai: “Kam kani kakimwareireingkami teutana te tai n ana oota.” (Ioane 5:35) Ma e bati riki ana kaotioti Iesu nakon Ioane te tia Bwabetito.

“Mwakuri ake I tabe ni karaoi ake e mwiokoai iai te Tama [n ikotaki naba ma te kakamaiu are e a tibwa tia ni karaoia] bwa N na katiai, a boni kaotiota ae e kanakomaiai te Tama.” Irarikin anne, e reitianako Iesu ni kangai: “E kaotioti naba ibukiu te Tama are kanakomaiai.” (Ioane 5:36, 37) N te katoto, e kaotioti te Atua ibukin Iesu ngke e bwabetitoaki.​—Mataio 3:17.

Bon akea riain ae a na rawa nakon Iesu taani bukinna. A a kaotiotaki taekan Iesu n te Baibara are aongkoa a ukeuke iai. E motikia ni kangai: “Ngkana kam kakoauaa Mote ao kam riai ni kakoauaai naba, bwa e boni korea taekau. Ma ngkana kam aki kakoauai ana koroboki teuaei, ao kam na kangaa ngkanne ni kakoauai au taeka?”​—Ioane 5:46, 47.