Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Iesu​—Te Kawai, te Koaua, ao te Maiu

 MWAKORO 108

E Totokoi Iesu Aia Anga ni Kamwanea

E Totokoi Iesu Aia Anga ni Kamwanea

MATAIO 22:15-​40 MAREKO 12:13-​34 RUKA 20:20-​40

  • ANGANI KAITARA AKANA ANA BWAI

  • TE MARE N TE MANGAUTI?

  • TUUA AIKA TAIANI KABANEA NI KAKANNATO

A un mataniwin te Aro ake taani kairiribai nakon Iesu. E a tibwa n tia n taekini kaikonaki aika kaota kairuaia. A a botaki ngkai Baritaio bwa a na kamwanea. A kataia ni kamwanea bwa e na taekina te bwai teuana ae e kona iai ni kateaki i matan te kowana n Rom, ao a a kabooia aia aomata tabeman bwa a na kamwanea.​—Ruka 6:7.

A taku naakai: “Te tia Reirei, ti ataiko bwa ko bwabwaina te eti n am taeka ao n am angareirei, ao ko aki inanonano, ma ko angareirei i aon ana kantaninga te Atua n te aro ae boraoi ma te koaua. E riai n te tua bwa ti na anga te roo n rabwata nakoni Kaitara ke e aki?” (Ruka 20:21, 22) E aki mwane Iesu n aia kababa bwa e aanaki n te mwamwanaa te aba ao n te kamwamwane. Ngkana e kangai: ‘Tiaki ngaia anne, e aki riai kabwakaan te roo n rabwata,’ ao e na bure ngkanne n taetae ni kaitaraa Rom. Ma ngkana e kangai: ‘Eng, kabwakaa te roo n rabwata,’ ao a kona n aki ota te koraki ake a ribaa tautaekanaia iroun Rom, ao a nang kaitaraa. Ngaia are tera ana kaeka?

E kaeka Iesu ni kangai: “E aera ngkai kam kataai, ngkami aika taani mwamwanaa te aba? Kaota nakoiu te mwane ane kabonganaaki ibukin te roo n rabwata.” A anganna te tenariati, ao e a manga titirakinia: “Antai taamneina ao arana aei?” A taku: “Kaitara.” E anga ngkanne te kairiri ma te mwaatai ni kangai: “Mangaia ae angani Kaitara akana ana bwai Kaitara, ma angan te Atua akana ana bwai te Atua.”​—Mataio 22:18-​21.

A mimi n ana taeka Iesu mwaane aikai. A aki kona ni kaekaa n aron rabakauna ni kaeka ao a a kitanna. Ma e tuai n toki kanoan te bong anne ao a tuai naba n toki taiani kakorakora ni kani kamwanea. Ngke e aki nakoraoi aia kamwane Baritaio, ao a a manga kawara Iesu taani kairiri man te koraki n Aro teuana.

A tabeka aia titiraki Tarukaio ae irekereke ma te mangauti ao te mare ma tarini buum. A taku naakai bwa akea te mangauti. A titiraki ni kangai: “Te tia Reirei, e taku Mote, ‘Ngkana e mate te mwaane n aki kariki, ao e riai ni mare tarin teuaei ma buun teuare mate, ni kariki ma ngaia ibukin tarina.’ Iai itiman taari mwaane i buakora ao e mare te karimoa ao e mate, ma e aki kariki, ao e tiku buuna iroun tarina. E buunaki neierei iroun are te kauoman, ao e a manga mate naba teuarei n aki kariki. Ai aron naba are te kateniman, ni karokoa baneia ni kaitiman. Imwia naakai, ao e a manga mate neierei. Mangaia are antai i buakoia naake itiman ae e na buuna neierei n te mangauti? Bwa a bane ni buunna.”​—Mataio 22:24-​28.

E kaeka Iesu ni kaineti ma ana koroboki Mote are a butimwaeia Tarukaio, ni kangai: “Tiaki ngaia aei bukina ae kam kairua iai, bwa kam aki ataa te Koroboki ae Tabu ke mwaakan te Atua? Bwa a aki mare mwaane ao a aki mare aine n te mangauti, bwa kaanga ai aroia anera i karawa. Ma ni kaineti ma kautakia maate, kam aki wareka ana boki Mote are rongorongon te aroka are urarake, are e kangai iai te Atua nakoina, ‘Ngai Atuan Aberaam ao Atuan Itaaka ao Atuan Iakoba’? Bon Atuaia aika maiu ao tiaki Atuaia aika mate. Kam rangi ni kairua.” (Mareko 12:24-​27; Te Otinako 3:1-6) A a manga mimi naba aomata aika uanao n ana kaeka.

E kaini wia Baritaio ao Tarukaio Iesu ao a a ikotiia ni kawaria ni kataia riki. E titiraki temanna te tia koroboki ni kangai: “Te tia Reirei, tera te tua ae te kabanea ni kakannato i buakon te Tua Rinanoni Mote?”​—Mataio 22:36.

E kaeka Iesu ni kangai: “E kangai te moan, ‘Ongora ngkami aika tibun Iteraera, Iehova ae Atuara bon Iehova ae tii temanna, ao ko riai n tangira Iehova ae Atuam ma nanom ni kabane, maium ni kabane, am iango ni kabane, ao korakoram ni kabane.’ Aio te kauoua, ‘Ko riai n tangira raom n aomata n aron tangiram i bon iroum.’ Akea te tua ae kakawaki riki nakon aikai.”​—Mareko 12:29-​31.

Ngke e ongo aei te tia koroboki ao e taku: “Te tia Reirei, e boraoi ane ko taekinna ma te koaua ae kangai, ‘Bon tii Temanna ngaia, ao akea riki i rarikina.’ Ao tangirana ma te nano ni kabane, ao ma te wanawana ni kabane ao ma te korakora ni kabane ao tangiran raom n aomata n aron tangiram i bon iroum, e rangi ni kakawaki riki nakon taiani karea aika kabuekaki aika bwanin ao taiani karea ni kabane.” Ngke e noria Iesu bwa e kaeka te tia koroboki ma te wanawana, ao e taku nakoina “Ko aki raroa ma ana Tautaeka n Uea te Atua.”​—Mareko 12:32-​34.

Tenibong (Nitian 9, 10, ao 11) ana bong n angareirei Iesu n te tembora. A kukurei tabeman n ongora irouna n aron te tia koroboki aei. Ma a aki kukurei mataniwin te Aro ake a aki “ninikoria ni kani manga titirakinna.”