Yeremia 2:1-37

  • Israeli wanamuacha Yehova na kufuata miungu mingine (1-37)

    • Israeli ni kama muzabibu wa kigeni (21)

    • Pindo za nguo zake ziko na alama za damu (34)

2  Neno la Yehova likakuja kwangu, na kusema:  “Uende na utangaze katika masikio ya Yerusalemu, ‘Yehova anasema hivi: “Ninakumbuka muzuri ushikamanifu* wa ujana wako,+Upendo wenye ulionyesha wakati ulichumbiwa ili kuolewa,+ Namna ulinifuata katika jangwa, Katika inchi yenye haipandwe mbegu.+   Israeli alikuwa mutakatifu kwa Yehova,+ matunda ya kwanza ya mavuno yake.”’ ‘Mutu yeyote mwenye alimumeza alikuwa na hatia. Musiba ulikuwa unakuja juu yao,’ ni vile Yehova anasema.”+   Musikie neno la Yehova, Ee nyumba ya Yakobo,Na ninyi wote familia za nyumba ya Israeli.   Yehova anasema hivi: “Mababu zenu walipata kosa gani ndani yangu,+Na hivyo wakaenda mbali sana na mimi,Na wakafuata sanamu zenye hazina mafaa yoyote+ na wao wenyewe wakakuwa wenye hawana mafaa yoyote?+   Hawakuuliza, ‘Yehova iko* wapi,Yeye mwenye alitutosha katika inchi ya Misri,+Mwenye alituongoza kupitia jangwa,Kupitia inchi yenye majangwa+ na mashimo,Kupitia inchi yenye ukame+ na yenye kivuli kizito,Kupitia inchi yenye hakuna mutu mwenye anasafiri ndaniNa yenye hakuna wanadamu wenye wanaishi ndani?’   Kisha nikawaleta ninyi katika inchi yenye mashamba ya matunda,Ili kula matunda yake na vitu vyake vya muzuri.+ Lakini mukaingia na kuchafua inchi yangu;Mukafanya uriti wangu kuwa kitu chenye kuchukiza.+   Makuhani hawakuuliza, ‘Yehova iko* wapi?’+ Wale wenye kushugulika na Sheria hawakunijua,Wachungaji waliniasi,+Manabii walitoa unabii kupitia Baali,+ Na wakafuata wale wenye hawangeleta faida yoyote.   ‘Basi nitashindana zaidi na ninyi,’+ ni vile Yehova anasema,‘Na nitashindana na wana wa wana wenu.’ 10  ‘Lakini muvuke mupaka kwenye inchi za pembeni ya bahari za* Kitimu+ na muone. Ndiyo, mutume watu Kedari+ na mufikirie kwa uangalifu;Muone ikiwa jambo kama hili limetendeka. 11  Je, taifa limekwisha kubadilisha miungu yake kwa ajili ya ile yenye haiko miungu? Lakini watu wangu mwenyewe wamebadilisha utukufu wangu kwa ajili ya kitu chenye hakina mafaa.+ 12  Muangalie jambo hili kwa mushangao, ninyi mbingu;Mutetemeke kwa woga mukubwa kabisa,’ ni vile Yehova anasema, 13  ‘Kwa sababu watu wangu wamefanya mambo mbili ya mubaya: Wameniacha mimi, chemchemi ya maji ya uzima,+Na wamejichimbia* matangi,Matangi yenye kuvunjika, yenye hayawezi kulinda maji.’ 14  ‘Je, Israeli ni mutumishi ao ni mutumwa mwenye alizaliwa nyumbani? Basi sababu gani ametolewa ili akuwe kitu cha kunyanganywa? 15  Wana-simba* wananguruma juu yake;+Wamepandisha sauti zao. Walifanya inchi yake kuwa kitu cha kuogopesha. Miji yake imewashwa moto, na hivyo hakuna mukaaji. 16  Watu wa Nofu*+ na Tahpanesi+ wanakula sehemu ya juu ya katikati ya kichwa chako. 17  Je, haukujiletea jambo hiloKwa kumuacha Yehova Mungu wako+Wakati alikuwa anakuongoza katika njia? 18  Sasa sababu gani unatamani njia ya kuenda Misri+Ili kunywa maji ya Shihori?* Sababu gani unatamani njia ya kuenda Ashuru+Ili kunywa maji ya ule Muto?* 19  Uovu wako unapaswa kukurekebisha,Na ukosefu wako mwenyewe wa uaminifu unapaswa kukukaripia. Jua na utambue namna ni jambo la mubaya na lenye uchungu+Kumuacha Yehova Mungu wako; Haukuniogopa,’+ ni vile Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi, Yehova wa majeshi anasema. 20  ‘Kwa maana zamani nilivunja-vunja nira yako+Na kukata pingu zako. Lakini ulisema: “Mimi sitatumikia,” Kwa maana juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila muti wenye majani mengi+Ulilala ukiwa umejinyoosha, ukifanya ukahaba.+ 21  Nilikupanda kama muzabibu muzuri sana mwekundu,+ wote ukiwa mbegu safi;Basi namna gani umebadilika na kuwa machipukizi yenye kuharibika ya muzabibu wa kigeni mbele yangu?’+ 22  ‘Hata kama unanawa kwa kutumia chumvi ya asili na unatumia sabuni nyingi,Hatia yako itabakia kuwa alama mbele yangu,’+ ni vile Bwana Mwenye Mamlaka Makubwa Zaidi Yehova anasema. 23  Namna gani unaweza kusema, ‘Sikujichafua. Sikufuata Mabaali’? Angalia njia yako katika bonde. Fikiria kile umefanya. Wewe ni kama ngamia-dike mudogo mwenye ni mwepesi,Mwenye anakimbia huku na huku bila kusudi katika njia zake, 24  Punda wa pori mwenye kuzoea jangwa,Mwenye kunusa upepo wakati wa tamaa yake kubwa ya kupandwa na dume.* Ni nani mwenye anaweza kumuzuia wakati anashikwa na hamu ya kupandwa na dume? Hakuna mutu yeyote kati ya wale wenye kumutafuta mwenye atajichokesha. Katika kipindi chake* watamupata. 25  Zuia muguu wako usitembee wazi,Na koo yako isikuwe na kiu. Lakini ulisema, ‘Hakuna tumaini!+ Hapana! Nimependa wageni,*+Na nitawafuata.’+ 26  Kama haya ya mwizi wakati anakamatwa, Ni vile nyumba ya Israeli ilipatishwa haya, Wao, wafalme wao na wakubwa wao, Makuhani wao na manabii wao.+ 27  Wanaambia muti, ‘Wewe ni baba yangu,’+ Na jiwe, ‘Wewe ulinizaa.’ Lakini mimi wananigeuzia mugongo wao, hapana uso wao.+ Na wakati wa musiba wao watasema,‘Simama na utuokoe!’+ 28  Sasa iko wapi miungu yako yenye ulijitengenezea?+ Isimame kama inaweza kukuokoa wakati wako wa musiba.Kwa maana miungu yako imekuwa mingi kama miji yako, Ee Yuda.+ 29  ‘Sababu gani munaendelea kushindana na mimi? Sababu gani ninyi wote mumeniasi?’+ ni vile Yehova anasema. 30  Nimepiga wana wenu bila matokeo.+ Hawakubali nizamu yoyote;+Upanga wenu wenyewe ulimeza manabii wenu,+Kama simba mwenye kushambulia. 31  Enyi kizazi, mufikirie wenyewe neno la Yehova. Je, nimekuwa kama jangwa kwa IsraeliAo inchi yenye giza lenye kukandamiza? Sababu gani hawa, watu wangu, wamesema, ‘Tunaenda huku na huku tukiwa huru. Hatutakuja kwako tena’?+ 32  Je, bikira anaweza kusahau mapambo yake,Na bibi-arusi nguo zake za kifua?* Na bado watu wangu mwenyewe wamenisahau mimi kwa siku zenye hazina hesabu.+ 33  Ee mwanamuke, namna unatayarisha njia yako kwa ufundi ili kutafuta upendo! Umejizoeza katika njia za uovu.+ 34  Hata pindo za nguo zako ziko na alama ya damu ya maskini wenye hawana* kosa,+Hata kama sikuwapata katika tendo la kuvunja na kuingia;Iko kwenye pindo zote za nguo zako.+ 35  Lakini unasema, ‘Sina kosa. Hakika kasirani yake imegeuka kutoka kwangu.’Sasa ninaleta hukumu juu yako Kwa sababu unasema, ‘Sikutenda zambi.’ 36  Sababu gani unaona njia yako yenye haiko imara kuwa jambo la kidogo? Utasikia haya kwa sababu ya Misri pia,+Kama vile ulisikia haya kwa sababu ya Ashuru.+ 37  Kwa sababu hiyo pia utaenda mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako,+Kwa maana Yehova amekataa wale wenye unategemea;Hawatakuletea mafanikio.”

Maelezo ya Chini

Ao “upendo mushikamanifu.”
Ao “eko.”
Ao “eko.”
Ao “visiwa vya.”
Ao “wamejichongea,” pengine kwenye mwamba.
Ao “Wana-simba wenye manyoya ya murefu kwenye shingo.”
Ao “Memfisi.”
Ni kusema, tawi la Muto Nile.
Ni kusema, Efrati.
Ao “wakati wa tamaa ya nafsi yake.”
Tnn., “mwezi wake.”
Ao “miungu ya kigeni.”
Ao “kitambaa chake cha arusi cha kujipamba?”
Ao “nafsi maskini zenye hazina.”