Yeremia 25:1-38

  • Hukumu ya Yehova juu ya mataifa (1-38)

    • Mataifa yatatumikia Babiloni kwa miaka makumi saba (11)

    • Kikombe cha divai ya kasirani kali ya Mungu (15)

    • Musiba kutoka taifa moja mupaka taifa lingine (32)

    • Wale wenye waliuawa na Yehova (33)

25  Neno lenye lilikuja kwa Yeremia kuhusu watu wote wa Yuda katika mwaka wa ine (4) wa Yehoyakimu+ mwana wa Yosia, mufalme wa Yuda, wenye ulikuwa mwaka wa kwanza wa Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni.  Nabii Yeremia alisema hivi kuhusu* watu wote wa Yuda na wakaaji wote wa Yerusalemu:  “Tangu mwaka wa kumi na tatu (13) wa Yosia+ mwana wa Amoni, mufalme wa Yuda, mupaka leo, miaka hii makumi mbili na tatu (23), neno la Yehova limekuja kwangu, na nikaendelea kusema na ninyi tena na tena,* lakini hamukusikiliza.+  Na Yehova alituma kwenu watumishi wake wote manabii, akiwatuma tena na tena,* lakini hamukusikiliza wala kutega sikio lenu ili musikie.+  Walisema, ‘Tafazali, mugeuke, kila mumoja wenu kutoka katika njia zenu zenye uovu na matendo yenu maovu;+ kisha mutaendelea kukaa kwa wakati murefu wenye kuja katika inchi yenye Yehova aliwapatia ninyi na mababu zenu zamani.  Musifuate miungu mingine na kuitumikia na kuiinamia, mukinikasirisha kupitia kazi ya mikono yenu; tofauti na hilo nitaleta musiba juu yenu.’  “‘Lakini hamukunisikiliza,’ ni vile Yehova anasema. ‘Tofauti na hilo mulinikasirisha kupitia kazi ya mikono yenu, na kujiletea musiba.’+  “Kwa hiyo Yehova wa majeshi anasema hivi: ‘“Kwa sababu hamukutii maneno yangu,  ninaita familia zote za kaskazini,”+ ni vile Yehova anasema, “ninamuita Mufalme Nebukadneza* wa Babiloni, mutumishi wangu,+ na nitawaleta juu ya inchi hii+ na juu ya wakaaji wake na juu ya mataifa haya yote ya pembeni-pembeni.+ Nitawaharibu na kuwafanya kuwa kitu cha kuogopesha na kitu cha kupigiwa muluzi na mabomoko ya kudumu. 10  Nitamaliza sauti ya furaha na sauti ya shangwe kutoka kwao,+ sauti ya bwana-arusi na sauti ya bibi-arusi,+ sauti ya jiwe la kusagia la mukono na mwangaza wa taa. 11  Na inchi hii yote itakuwa mabomoko na itakuwa kitu cha kuogopesha, na mataifa haya yatamutumikia mufalme wa Babiloni miaka makumi saba (70).”’+ 12  “‘Lakini wakati miaka makumi saba (70) itatimia,+ nitaomba hesabu kwa* mufalme wa Babiloni na taifa hilo kwa sababu ya kosa lao,’+ ni vile Yehova anasema, ‘na nitafanya inchi ya Wakaldayo kuwa inchi yenye imeachwa ukiwa sikuzote.+ 13  Nitaleta juu ya inchi hiyo maneno yangu yote yenye nimesema juu yake, yote yenye kuandikwa katika kitabu hiki yenye Yeremia ametoa unabii juu ya mataifa yote. 14  Kwa maana mataifa mengi na wafalme wakubwa+ watawafanya kuwa watumwa,+ na nitawalipa kulingana na matendo yao na kazi ya mikono yao wenyewe.’”+ 15  Kwa maana Yehova Mungu wa Israeli ameniambia hivi: “Kamata kikombe hiki cha divai ya kasirani kali kutoka katika mukono wangu, na ufanye mataifa yote yenye ninakutuma kwao yakikunywe. 16  Na watakunywa na kuyumba-yumba na kutenda kama wenda-wazimu kwa sababu ya upanga wenye ninatuma kati yao.”+ 17  Basi nikakamata kile kikombe katika mukono wa Yehova na kufanya mataifa yote yenye Yehova alinituma kwao yakunywe:+ 18  kuanzia Yerusalemu na miji ya Yuda,+ wafalme wake na wakubwa wake, ili kuyafanya kuwa mabomoko, kitu cha kuogopesha, kitu cha kupigiwa muluzi na laana,+ kama vile hali iko leo; 19  kisha Farao mufalme wa Misri na watumishi wake, wakubwa wake, na watu wake wote,+ 20  na watu wote wa mataifa mbalimbali wenye kuchangamana nao; wafalme wote wa inchi ya Usi; wafalme wote wa inchi ya Wafilisti,+ Ashkeloni,+ Gaza, Ekroni, na wenye kubakia wa Ashdodi; 21  Edomu,+ Moabu,+ na Waamoni;+ 22  wafalme wote wa Tiro, wafalme wote wa Sidoni,+ na wafalme wa kisiwa chenye kuwa katika bahari; 23  Dedani,+ Tema, Buzi, na wale wote wenye kuwa na nywele zenye kukatwa kwenye vipaji vya nyuso;+ 24  wafalme wote wa Waarabu+ na wafalme wote wa watu wa mataifa mbalimbali wenye kuchangamana wenye wanakaa katika jangwa; 25  wafalme wote wa Zimri, wafalme wote wa Elamu,+ na wafalme wote wa Wamedi;+ 26  na wafalme wote wa kaskazini wenye kuwa karibu na wenye kuwa mbali, mumoja baada ya mwingine, na falme zingine zote za dunia zenye kuwa juu ya uso wa inchi; na mufalme wa Sheshaki*+ atakunywa kisha wao. 27  “Na unapaswa kuwaambia, ‘Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Mukunywe na mulewe na mutapike na kuanguka na hivyo musiweze kusimama+ kwa sababu ya upanga wenye ninatuma kati yenu.”’ 28  Na kama wanakataa kukamata kikombe kutoka katika mukono wako ili wakunywe, uwaambie, ‘Yehova wa majeshi anasema hivi: “Munapaswa kukikunywa! 29  Kwa maana muangalie! kama ninaleta musiba kwanza juu ya muji wenye kubeba jina langu,+ je, ninyi mutakosa kupewa azabu?”’+ “‘Hamutakosa kupewa azabu, kwa maana ninaita upanga juu ya wakaaji wote wa dunia,’ ni vile Yehova wa majeshi anasema. 30  “Na unapaswa kutoa unabii kwa maneno haya yote na kuwaambia,‘Yehova atanguruma kutoka juu,Na kutoka katika makao yake matakatifu atafanya sauti yake isikiwe. Atanguruma kwa sauti kubwa juu ya makao yake. Akifanya makelele kama wale wenye wanakanyanga kikamulio cha divai,Ataimba kwa ushindi juu ya wakaaji wote wa dunia.’ 31  ‘Makelele yatasikika mupaka kwenye miisho ya dunia,Kwa maana Yehova iko* na ubishi na mataifa. Yeye mwenyewe atahukumu wanadamu wote.*+ Na ataharibu waovu kwa upanga,’ ni vile Yehova anasema. 32  Yehova wa majeshi anasema hivi: ‘Angalia! Musiba unaenea kutoka taifa mupaka taifa,+Na zoruba kali itaachiliwa kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia.+ 33  “‘Na wale wenye waliuawa na Yehova katika siku hiyo watakuwa kutoka mwisho mumoja wa dunia mupaka mwisho mwingine wa dunia. Hawataombolezewa, na hawatakusanywa wala kuzikwa. Watakuwa kama mbolea juu ya uso wa inchi.’ 34  Muomboleze, ninyi wachungaji, na mulie kwa sauti kubwa! Mujizungushe-zungushe chini, ninyi watu wenye cheo wa kundi,Kwa sababu wakati wenu wa kuuawa na kutawanywa umefika,Na mutaanguka kama chombo chenye samani! 35  Wachungaji hawana mahali pa kukimbilia,Na watu wenye cheo wa kundi hawawezi kuponyoka. 36  Musikilize! Kilio cha wachungajiNa maombolezo ya watu wenye cheo wa kundi,Kwa maana Yehova anaharibu malisho yao. 37  Na makao yenye amani yamefanywa yasikuwe na uzimaKwa sababu ya kasirani ya Yehova yenye kuwaka. 38  Ametoka katika pango lake kama vile mwana-simba,*+Kwa maana inchi yao imekuwa kitu cha kuogopeshaKwa sababu ya upanga wenye kuua sana Na kwa sababu ya kasirani yake yenye kuwaka.”

Maelezo ya Chini

Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao “na.”
Tnn., “nikiamuka asubui sana na kusema.”
Tnn., “akiamuka asubui sana na kuwatuma.”
Tnn., “Nebukadreza,” njia ingine ya kuandika jina hili.
Ao “nitamupatia azabu.”
Inaonekana hili ni jina la siri la Babeli (Babiloni).
Ao “eko.”
Tnn., “kila mwili.”
Ao “mwana-simba mwenye manyoya ya murefu kwenye shingo.”