Yeremia 31:1-40

  • Wenye kubakia wa Israeli watakaa tena katika inchi (1-30)

    • Raheli anaombolezea watoto wake (15)

  • Agano jipya (31-40)

31  “Wakati huo,” ni vile Yehova anasema, “Nitakuwa Mungu kwa familia zote za Israeli, na watakuwa watu wangu.”+   Yehova anasema hivi: “Watu wenye waliokoka upanga walionyeshwa wema katika jangwa Wakati Israeli alikuwa anatembea kuenda mahali pake pa kupumuzikia.”   Kutoka mbali Yehova alinitokea na kusema: “Nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo sababu nimekuvuta kwangu kwa upendo mushikamanifu.*+   Bado nitakujenga upya na wewe utajengwa upya.+ Ee bikira wa Israeli, utachukua tena ngoma zako za kidogo*Na kuenda ukicheza dansi kwa furaha.*+   Utapanda tena mashamba ya mizabibu katika milima ya Samaria;+Wapandaji watapanda na kufurahia matunda yake.+   Kwa maana siku itakuja wakati walinzi katika milima ya Efraimu wataita: ‘Musimame, tupande kuenda Sayuni, kwa Yehova Mungu wetu.’”+   Kwa maana Yehova anasema hivi: “Mumufanyie Yakobo makelele ya furaha. Mupige vigelegele vya shangwe kwa sababu muko juu ya mataifa.+ Mutangaze jambo hilo; mutoe sifa na kusema,‘Ee Yehova, okoa watu wako, mabaki ya Israeli.’+   Ninawarudisha kutoka inchi ya kaskazini.+ Nitawakusanya pamoja kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia.+ Kati yao kutakuwa kipofu na kilema wa miguu,+Mwanamuke mwenye mimba na ule mwenye kuzaa, wote pamoja. Watarudia hapa wakiwa kutaniko kubwa.+   Watakuja wakilia.+ Nitawaongoza wakati watakuwa wanaomba waonyeshwe rehema. Nitawaongoza kwenye mito midogo* ya maji,+Kwenye njia tambarare yenye haitafanya wajikwae. Kwa maana mimi ni Baba ya Israeli, na Efraimu ni muzaliwa wangu wa kwanza.”+ 10  Musikie neno la Yehova, ninyi mataifa,Na mulitangaze kati ya visiwa vyenye kuwa mbali:+ “Ule mwenye alitawanya Israeli atamukusanya pamoja. Atamuangalia kama vile muchungaji anafanyia kundi lake.+ 11  Kwa maana Yehova atamukomboa Yakobo+Na kumuokoa* kutoka katika mukono wa ule mwenye kuwa na nguvu kuliko yeye.+ 12  Watakuja na kupiga vigelegele vya shangwe kwenye nafasi ya juu ya Sayuni+Na kungaa kwa sababu ya wema wa* Yehova,Kwa sababu ya nafaka na divai mupya+ na mafuta,Na kwa sababu ya watoto wa kundi na wa mifugo.+ Watakuwa* kama bustani yenye kunyweshwa maji muzuri,+ Na hawataregea tena hata siku moja.”+ 13  “Wakati huo bikira atacheza kwa furaha,Pia vijana na wanaume wazee wote pamoja.+ Nitageuza maombolezo yao kuwa furaha.+ Nitawafariji na kuwapatia furaha kuliko huzuni yao.+ 14  Nitashibisha makuhani* kwa vitu vingi,*Na watu wangu watashiba wema wangu,”+ ni vile Yehova anasema. 15  “Yehova anasema hivi: ‘Sauti inasikiwa katika Rama,+ maombolezo na kilio cha uchungu: Raheli analia wana* wake.+ Amekataa kufarijiwa juu ya wana wake,Kwa sababu hawako tena.’”+ 16  Yehova anasema hivi: “‘Zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoe machozi,Kwa maana kuko zawabu kwa ajili ya utendaji wako,’ ni vile Yehova anasema. ‘Watarudia kutoka katika inchi ya adui.’+ 17  ‘Na kuko tumaini kwa ajili ya wakati wako wenye kuja,’+ ni vile Yehova anasema. ‘Wana wako watarudia katika eneo lao wenyewe.’”+ 18  “Hakika nimesikia Efraimu akiomboleza,‘Umenirekebisha, na nimerekebishwa,Kama kitoto-dume cha ngombe chenye hakikuzoezwa. Unirudishe, na nitageuka bila kusita,Kwa maana wewe ni Yehova Mungu wangu. 19  Kwa maana kisha mimi kugeuka nilisikitika;+Kisha kusaidiwa kuelewa nilipiga paja langu kwa huzuni. Nilipata haya na kufezeheka,+Kwa maana nilibeba haya ya ujana wangu.’” 20  “Je, Efraimu haiko mwana mwenye samani kwangu, mutoto mupendwa?+ Kwa maana kila mara wakati ninasema kwa kumukemea, bado ninamukumbuka. Ndiyo sababu hisia zangu zimechochewa* kwa ajili yake.+ Na hakika nitamusikilia huruma,” ni vile Yehova anasema.+ 21  “Ujiwekee alama za barabara,Na usimamishe nguzo zenye alama ya kuonyesha njia.+ Kazia uangalifu njia kubwa, njia yenye utapita ndani.+ Rudia, Ee bikira wa Israeli, rudia kwenye miji yako hii. 22  Utaendelea kuyumba-yumba mupaka wakati gani, Ee binti mwenye kukosa uaminifu? Kwa maana Yehova ameumba jambo la mupya katika dunia: Mwanamuke atafuatilia mwanaume kwa bidii.” 23  Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, anasema hivi: “Watasema tena maneno haya katika inchi ya Yuda na katika miji yake wakati nitakusanya ili kurudisha watu wao wenye walikamatwa mateka: ‘Yehova akubariki, Ee makao ya haki,+ Ee mulima mutakatifu.’+ 24  Na ndani yake Yuda na miji yake yote watakaa wote pamoja, walimaji na wale wenye kuongoza makundi.+ 25  Kwa maana nitashibisha mwenye kuchoka* na kujaza kila mutu mwenye kuregea.”*+ 26  Halafu nikaamuka na kufungua macho yangu, na usingizi wangu ulikuwa mutamu kwangu. 27  “Angalia! Siku zinakuja,” ni vile Yehova anasema, “wakati nitapanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda kwa mbegu ya* mwanadamu na kwa mbegu ya mifugo.”+ 28  “Na kama vile niliwaangalia ili kungoa, kubomoa, kuangusha, kuharibu, na kuumiza,+ ni vile nitawaangalia ili kujenga na kupanda,”+ ni vile Yehova anasema. 29  “Katika siku hizo hawatasema tena, ‘Baba walikula zabibu chachu, lakini meno ya wana ndiyo yalitiwa ukakasi.’*+ 30  Lakini kila mutu atakufa kwa sababu ya kosa lake mwenyewe. Mutu yeyote mwenye atakula zabibu chachu, atatiwa ukakasi kwenye meno yake mwenyewe.” 31  “Angalia! Siku zinakuja,” ni vile Yehova anasema, “wakati nitafanya agano jipya pamoja na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda.+ 32  Halitakuwa kama lile agano lenye nilifanya pamoja na mababu zao siku yenye nilishika mukono wao ili kuwaongoza kutoka katika inchi ya Misri,+ ‘agano langu lenye walivunja,+ hata kama nilikuwa bwana wao* wa kweli,’ ni vile Yehova anasema.” 33  “Kwa maana hili ndilo agano lenye nitafanya pamoja na nyumba ya Israeli kisha siku hizo,” ni vile Yehova anasema. “Nitatia sheria yangu ndani yao,+ na nitaiandika katika moyo wao.+ Na nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.”+ 34  “Na hawatafundishana tena kila mutu na jirani yake na kila mutu na ndugu yake, kwa kusema, ‘Mumujue Yehova!’+ kwa maana wote watanijua, kuanzia mudogo zaidi mupaka mukubwa zaidi kati yao,”+ ni vile Yehova anasema. “Kwa maana nitasamehe kosa lao, na sitakumbuka tena zambi yao.”+ 35  Yehova anasema hivi:Yeye mwenye anatoa jua kwa ajili ya mwangaza muchana,Sheria za mwezi na nyota kwa ajili ya mwangaza usiku,Yeye mwenye anachafua bahari na kufanya mawimbi yake yakuwe na muchafuko,Yeye mwenye jina lake ni Yehova wa majeshi:+ 36  “‘Kama masharti haya yangeshindwa,’ ni vile Yehova anasema,‘Ni pale uzao wa Israeli ungeacha kuwa taifa mbele yangu sikuzote.’”+ 37  Yehova anasema hivi: “‘Kama mbingu zenye kuwa juu zingeweza kupimwa na misingi ya dunia yenye kuwa chini ichunguzwe, ni pale ningekataa uzao wote wa Israeli kwa sababu ya mambo yote yenye wamefanya,’ ni vile Yehova anasema.”+ 38  “Angalia! Siku zinakuja,” ni vile Yehova anasema, “wakati muji utajengwa+ kwa ajili ya Yehova kutoka Munara wa Hananeli+ mupaka Mulango Mukubwa wa Pembe.+ 39  Na kamba ya kupimia+ itaenda moja kwa moja mupaka kwenye kilima cha Garebu, na itazunguka kuelekea Goa. 40  Na bonde lote* la mizoga na la majivu* na matuta yote mupaka Bonde la Kidroni,+ mupaka kwenye pembe ya Mulango Mukubwa wa Farasi+ kuelekea mashariki, itakuwa kitu kitakatifu kwa Yehova.+ Haitangolewa tena hata kidogo wala kubomolewa.”

Maelezo ya Chini

Ao “nimeendelea kukuonyesha upendo mushikamanifu.”
Ao “matari yako.”
Ao “utaenda katika dansi ya wale wenye kucheka.”
Ao “mabonde.”
Ao “kumuomba.”
Ao “vitu vizuri kutoka kwa.”
Ao “Nafsi yao itakuwa.”
Ao “nafsi ya makuhani.”
Tnn., “mafuta.”
Ao “watoto.”
Tnn., “matumbotumbo yangu yamechochewa.”
Ao “nafsi yenye kuchoka.”
Ao “kila nafsi yenye kuregea.”
Ao “uzao wa.”
Tnn., “ganzi.”
Ao pengine, “bwana yao.”
Ao “eneo lote tambarare la chini.”
Ao “majivu yenye mafuta,” ni kusema, majivu yenye kujaa mafuta ya zabihu.