Yeremia 21:1-14

21  Neno+ lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova, wakati Mfalme Sedekia+ alipotuma kwake Pashuri+ mwana wa Malkiya na Sefania+ mwana wa Maaseya, kuhani, na kusema:  “Tafadhali muulize Yehova+ kwa ajili yetu, kwa sababu Nebukadreza mfalme wa Babiloni anapiga vita juu yetu.+ Labda Yehova atatutendea kulingana na kazi zake zote za ajabu, hivi kwamba yeye aondoke kwetu.”+  Na Yeremia akawaambia: “Mwambieni Sedekia hivi,  ‘Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi: “Tazama, ninazigeuza nyuma silaha za vita zilizo mkononi mwenu, mnazotumia kupigana na mfalme wa Babiloni,+ na Wakaldayo+ wanaowazingira ninyi nje ya ukuta, nami nitazikusanya katikati ya jiji hili.+  Nami nitapigana nanyi+ kwa mkono ulionyooshwa na kwa mkono wenye nguvu na kwa hasira na kwa ghadhabu na kwa ukali mkubwa.+  Nami nitawapiga wakaaji wa jiji hili, mwanadamu na mnyama pia. Watakufa kwa tauni kubwa.”’+  “‘“Na baada ya hayo,” asema Yehova, “Nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda na watumishi wake na watu na wale wanaobaki katika jiji hili baada ya tauni ile, na upanga na njaa, katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babiloni, katika mkono wa adui zao na katika mkono wa wale wanaoitafuta nafsi yao, na hakika yeye atawapiga kwa ukali wa upanga na kuwaua.+ Hatawasikitikia, wala kuwahurumia wala kuwa na rehema yoyote.”’+  “Nawe utawaambia hivi watu hawa, ‘Yehova amesema: “Tazama, ninaweka mbele yenu njia ya uzima na njia ya kifo.+  Yeye anayeketi tuli katika jiji hili atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni;+ lakini yeye anayetoka nje na ambaye kwa kweli anajitia mkononi mwa Wakaldayo wanaowazingira ninyi ataendelea kuishi, na nafsi yake hakika itakuwa kama nyara kwake.”’+ 10  “‘“Kwa maana nimekaza uso wangu juu ya jiji hili kwa ajili ya msiba wala si kwa ajili ya mema,”+ asema Yehova. “Litatiwa mkononi mwa mfalme wa Babiloni,+ na hakika ataliteketeza kwa moto.”+ 11  “‘Na kwa habari ya nyumba ya mfalme wa Yuda, lisikieni neno la Yehova.+ 12  Enyi nyumba ya Daudi,+ Yehova amesema hivi: “Kila asubuhi+ toeni hukumu kwa haki,+ na kumkomboa kutoka mkononi mwa mpunjaji yeye anayenyang’anywa,+ ili ghadhabu yangu isitoke kama moto+ na kuteketeza na kusiwe na yeyote wa kuuzima kwa sababu ya ubaya wa matendo yenu.”’+ 13  “‘Tazama, mimi niko dhidi yako, Ee mwanamke mkaaji wa nchi tambarare ya chini,+ Ee mwamba wa nchi tambarare,’ asema Yehova. ‘Na kuhusu ninyi ambao mnasema: “Ni nani atakayeshuka kupigana nasi? Na ni nani atakayekuja ndani ya makao yetu?”+ 14  Mimi pia nitawatoza ninyi+ hesabu kulingana na matunda ya matendo yenu,’+ asema Yehova. ‘Nami nitawasha moto katika msitu wake,+ na hakika huo utateketeza vitu vyote vinavyomzunguka.’”+

Maelezo ya Chini