Yeremia 19:1-15

19  Yehova amesema hivi: “Nenda, uchukue chupa ya udongo ya mfinyanzi+ na baadhi ya wanaume wazee wa watu na baadhi ya wanaume wazee wa makuhani.  Nawe uende katika bonde la mwana wa Hinomu,+ lililo kwenye mwingilio wa Lango la Vigae. Na hapo utangaze maneno ambayo nitakuambia.+  Nawe useme, ‘Sikieni neno la Yehova, enyi wafalme wa Yuda nanyi wakaaji wa Yerusalemu.+ Yehova wa majeshi,+ Mungu wa Israeli, amesema hivi: “‘“Tazama, ninaleta msiba juu ya mahali hapa, ambao yeyote akisikia habari zake, masikio yake yatawasha;+  kwa sababu wameniacha+ mimi nao wamepafanya mahali hapa pasitambuliwe+ na kufukiza moshi wa dhabihu ndani yake kwa miungu mingine ambayo hawakuijua,+ wao pamoja na mababu zao na wafalme wa Yuda; nao wamepajaza mahali hapa damu ya wasio na hatia.+  Nao walijenga mahali pa juu pa Baali ili kuwateketeza wana wao motoni kama matoleo mazima ya kuteketezwa kwa Baali,+ jambo ambalo sikuliamuru wala kusema juu yake,+ na ambalo halikuingia moyoni mwangu.”’+  “‘“Kwa hiyo, tazama! kuna siku zinakuja,” asema Yehova, “wakati mahali hapa hapataitwa tena Tofethi+ na bonde la mwana wa Hinomu,+ bali bonde la uuaji.  Nami nitalivunja shauri la Yuda na la Yerusalemu mahali hapa,+ nami nitawaangusha kwa upanga mbele ya adui zao na kwa mkono wa wale wanaoitafuta nafsi yao.+ Na maiti zao nitazitoa ziwe chakula kwa viumbe vinavyoruka vya mbinguni na kwa wanyama wa dunia.+  Nami nitalifanya jiji hili kuwa kitu cha kushangaza na kitu cha kupigiwa mluzi.+ Kila aliye wa mwisho atakayepita kando yake atatazama kwa mshangao na kupiga mluzi kwa sababu ya mapigo yake yote.+  Nami nitawafanya wale nyama ya wana wao na nyama ya binti zao; nao watakula kila mmoja nyama ya mwenzake, kwa sababu ya kusongwa na kwa sababu ya mkazo ambao adui zao na wale wanaoitafuta nafsi yao watawabania.”’+ 10  “Na uivunje ile chupa mbele ya macho ya wanaume wanaoenda pamoja nawe. 11  Nawe uwaambie, ‘Yehova wa majeshi amesema hivi: “Ndivyo nitakavyowavunja watu hawa na jiji hili kama mtu anavyokivunja chombo cha mfinyanzi hivi kwamba hakiwezi kurekebishwa tena;+ nao watazika katika Tofethi+ mpaka pasiwe na mahali zaidi pa kuzikia.”’+ 12  “‘Hivyo ndivyo nitakavyopatendea mahali hapa,’ asema Yehova, ‘na wakaaji wake, kulifanya jiji hili kama Tofethi.+ 13  Na nyumba za Yerusalemu na nyumba za wafalme wa Yuda zitakuwa kama mahali pa Tofethi,+ zitakuwa najisi, yaani, zile nyumba zote ambazo juu ya paa zake walilifukizia moshi wa dhabihu jeshi lote la mbinguni+ na kuimiminia miungu mingine toleo la kinywaji.’”+ 14  Kisha Yeremia akatoka Tofethi,+ ambapo Yehova alikuwa amemtuma ili kutoa unabii, akasimama katika ua wa nyumba ya Yehova na kuwaambia watu wote:+ 15  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Tazama, ninaleta juu ya jiji hili na juu ya majiji yake yote msiba wote ambao nimesema juu yake, kwa sababu wamefanya shingo yao kuwa ngumu ili wasiyatii maneno yangu.’”+

Maelezo ya Chini