Yeremia 33:1-26

33  Na neno la Yehova likamjia Yeremia mara ya pili, alipokuwa bado amefungiwa katika Ua wa Walinzi,+ likisema:  “Yehova, Mtengenezaji+ wa dunia, amesema hivi, Yehova Mfanyizaji+ wake ili kuifanya imara,+ Yehova ndilo jina lake,+  ‘Niite, nami nitakujibu na kukuambia kwa utayari+ mambo makubwa na yasiyoweza kueleweka, usiyoyajua.’”+  “Kwa maana Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi kuhusu nyumba za jiji hili na kuhusu nyumba za wafalme wa Yuda ambazo zimebomolewa kwa sababu ya maboma ya kuzingira na kwa sababu ya upanga;+  kuhusu wale wanaokuja kupiga vita juu ya Wakaldayo na kujaza mahali pengi kwa mizoga ya watu ambao nimewapiga na kuwaua katika hasira yangu na katika ghadhabu yangu,+ na kwa sababu ya wote ambao kutokana na ubaya wao nimeficha uso wangu kutoka kwenye jiji hili,+  ‘Tazama, ninamletea yeye nguvu na afya;+ nami nitawaponya na kuwafunulia wingi wa amani na kweli.+  Nami nitawarudisha mateka wa Yuda na mateka wa Israeli,+ nami nitawajenga kama pale mwanzoni.+  Nami nitawatakasa kutoka katika kosa lao lote ambalo kupitia hilo wamenitendea dhambi,+ nami nitayasamehe makosa yao yote ambayo kupitia hayo wamenitendea dhambi na ambayo kupitia hayo wamenikosea.+  Na hakika yeye atakuwa kwangu jina la furaha,+ sifa na uzuri kuelekea mataifa yote ya dunia ambayo yatasikia ule wema wote ambao ninawapa.+ Na hakika wao watakuwa na hofu+ na kufadhaika+ kwa sababu ya ule wema wote na kwa sababu ya ile amani yote ambayo ninampa.’”+ 10  “Yehova amesema hivi, ‘Katika mahali hapa ambapo ninyi mtakuwa mkisema ni ukiwa usio na mwanadamu wala mnyama wa kufugwa, katika majiji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu ambazo ziko ukiwa+ pasipo na mwanadamu wala mkaaji wala mnyama wa kufugwa, bado itasikiwa+ 11  sauti ya furaha na sauti ya shangwe,+ sauti ya bwana-arusi na sauti ya bibi-arusi, sauti ya wale wanaosema: “Msifuni Yehova wa majeshi, kwa maana Yehova ni mwema;+ kwa maana fadhili zake zenye upendo ni za mpaka wakati usio na kipimo!”’+ “‘Watakuwa wakileta toleo la shukrani katika nyumba ya Yehova,+ kwa maana nitawarudisha mateka wa nchi kama pale mwanzoni,’+ Yehova amesema.” 12  “Yehova wa majeshi amesema hivi, ‘Katika mahali hapa palipo ukiwa bila mwanadamu na hata mnyama wa kufugwa+ na katika majiji yake yote bado patakuwa na uwanja wa malisho wa wachungaji wanaolilaza kundi.’+ 13  “‘Katika majiji ya eneo lenye milima, katika majiji ya nchi ya chini,+ na katika majiji ya kusini,+ na katika nchi ya Benyamini,+ na katika mazingira ya Yerusalemu,+ na katika majiji ya Yuda,+ bado makundi yatapita chini ya mikono ya mtu anayehesabu,’+ Yehova amesema.” 14  “‘Tazama! Siku zinakuja,’+ asema Yehova, ‘na hakika mimi nitalitimiza neno jema ambalo nimesema,+ kuihusu nyumba ya Israeli+ na kuihusu nyumba ya Yuda. 15  Katika siku hizo na katika wakati huo nitamchipushia Daudi chipukizi la uadilifu,+ na hakika yeye atatenda haki na uadilifu katika nchi.+ 16  Katika siku hizo Yuda ataokolewa+ na Yerusalemu litakaa katika usalama.+ Naye ataitwa hivi, Yehova Ni Uadilifu Wetu.’”+ 17  “Kwa maana Yehova amesema hivi, ‘Hatakatiliwa mbali, kuhusu Daudi, mwanamume wa kuketi juu ya kiti cha ufalme cha nyumba ya Israeli.+ 18  Nao makuhani Walawi, hatakatiliwa mbali mwanamume kutoka mbele zangu wa kutoa toleo zima la kuteketezwa na kufukiza moshi pamoja na toleo la nafaka na kutoa dhabihu sikuzote.’”+ 19  Na neno la Yehova likaendelea kumjia Yeremia, na kusema: 20  “Yehova amesema hivi, ‘Ikiwa ninyi mnaweza kulivunja agano langu la mchana na agano langu la usiku, ili mchana na usiku usije kwa wakati wake,+ 21  vivyo hivyo agano langu linaweza kuvunjwa pamoja na Daudi mtumishi wangu+ ili asiwe na mwana anayetawala akiwa mfalme juu ya kiti chake cha ufalme;+ pia pamoja na makuhani, Walawi, wahudumu wangu.+ 22  Kama jeshi la mbinguni lisivyoweza kuhesabiwa, wala mchanga wa bahari kupimwa,+ ndivyo nitakavyouzidisha uzao wa Daudi mtumishi wangu na Walawi wanaonihudumia.’”+ 23  Na neno la Yehova likaendelea kumjia Yeremia, na kusema: 24  “Je, hujaona yale ambayo watu wa kikundi hiki wamesema, ‘Zile familia mbili ambazo Yehova amechagua,+ yeye pia atazikataa’? Nao wanaendelea kuwavunjia watu wangu heshima,+ hivi kwamba lisiendelee tena kuwa taifa mbele yao. 25  “Yehova amesema hivi, ‘Kama haingekuwa kweli kwamba nilikuwa nimeliweka agano langu la mchana na usiku,+ sheria za mbingu na dunia,+ 26  vivyo hivyo pia ningeukataa uzao wa Yakobo na wa Daudi mtumishi wangu,+ ili nisichukue kutoka kwa uzao wake watawala kuwa juu ya uzao wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kwa maana nitawakusanya mateka+ wao nami nitawahurumia.’”+

Maelezo ya Chini