Yeremia 41:1-18

41  Kwa hiyo ikawa kwamba katika mwezi wa saba, Ishmaeli+ mwana wa Nethania mwana wa Elishama+ wa uzao wa kifalme+ na aliye wa wakuu wa mfalme na watu wengine kumi pamoja naye+ wakamjia Gedalia mwana wa Ahikamu kule Mispa.+ Nao hapo wakaanza kula mkate pamoja kule Mispa.+  Ndipo Ishmaeli mwana wa Nethania na wale watu kumi waliokuwa pamoja naye wakasimama, wakampiga kwa upanga Gedalia mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani.+ Kwa hiyo akamuua mtu ambaye mfalme wa Babiloni alikuwa amemweka juu ya nchi.+  Na Wayahudi wote waliokuwa pamoja naye, yaani, pamoja na Gedalia, kule Mispa, na Wakaldayo waliokuwa hapo, yaani, watu wa vita, Ishmaeli akawapiga na kuwaua.  Na ikawa kwamba katika siku ya pili baada ya kuuawa kwa Gedalia, wakati hakuna mtu yeyote aliyejua habari hiyo,+  wakaja watu kutoka Shekemu,+ kutoka Shilo+ na kutoka Samaria,+ watu 80 huku ndevu zao zikiwa zimenyolewa+ na mavazi yao yakiwa yameraruliwa nao wakiwa wamejitia mikato,+ na mkononi mwao walikuwa na toleo la nafaka na ubani+ ili wavilete katika nyumba ya Yehova.  Basi Ishmaeli mwana wa Nethania akatoka Mispa ili kuwapokea, akilia huku akitembea.+ Na ikawa kwamba mara tu alipokutana nao, akawaambia: “Njooni kwa Gedalia mwana wa Ahikamu.”  Lakini ikatukia kwamba mara tu walipokuja katikati ya jiji, Ishmaeli mwana wa Nethania akawaua na kuwatupa ndani ya tangi la maji, yeye na wale watu waliokuwa pamoja naye.+  Lakini palikuwa na watu kumi kati yao ambao walimwambia Ishmaeli mara moja: “Usituue, kwa maana sisi tuna hazina zilizofichwa shambani, ngano na shayiri na mafuta na asali.”+ Kwa hiyo akajiepusha, naye hakuwaua katikati ya ndugu zao.  Sasa lile tangi la maji ambamo Ishmaeli+ aliitupa mizoga yote ya wale watu ambao aliwaua lilikuwa tangi kubwa, ambalo Mfalme Asa alitengeneza kwa sababu ya Baasha mfalme wa Israeli.+ Hilo ndilo Ishmaeli mwana wa Nethania alilijaza wale waliouawa. 10  Kisha Ishmaeli akawachukua mateka mabaki yote ya watu waliokuwa kule Mispa,+ binti za mfalme+ na watu wote waliokuwa wamebaki Mispa,+ ambao Nebuzaradani mkuu wa walinzi alikuwa ameweka chini ya ulinzi wa Gedalia mwana wa Ahikamu.+ Kwa hiyo Ishmaeli mwana wa Nethania akawachukua mateka akaenda ili avuke kwenda kwa wana wa Amoni.+ 11  Baadaye Yohanani+ mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi+ waliokuwa pamoja naye wakasikia ubaya wote ambao Ishmaeli mwana wa Nethania alikuwa ametenda. 12  Basi wakawachukua watu wote na kwenda kupiga vita juu ya Ishmaeli mwana wa Nethania, wakampata kando ya yale maji mengi yaliyokuwa katika Gibeoni.+ 13  Kisha ikawa kwamba mara tu watu wote waliokuwa pamoja na Ishmaeli walipomwona Yohanani mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye, wakaanza kushangilia. 14  Na watu wote ambao Ishmaeli alikuwa amewachukua mateka kutoka Mispa+ wakageuka, wakarudi na kumwendea Yohanani mwana wa Karea. 15  Naye Ishmaeli mwana wa Nethania akakimbia+ pamoja na watu wanane kutoka mbele ya Yohanani, ili aende kwa wana wa Amoni. 16  Sasa Yohanani+ mwana wa Karea na wale wakuu wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye wakachukua yale mabaki yote ya watu ambao walikuwa wamewarudisha kutoka kwa Ishmaeli mwana wa Nethania, kutoka Mispa, baada ya yeye kumpiga na kumuua Gedalia+ mwana wa Ahikamu, watu hodari, wanaume wa vita, na wake na watoto wadogo na maofisa wa makao ya mfalme, ambao alirudisha kutoka Gibeoni. 17  Basi wakaenda na kuanza kufanya makao katika mahali pa kukaa pa Kimhamu palipokuwa kando ya Bethlehemu,+ ili wazidi kwenda na kuingia Misri,+ 18  kwa sababu ya Wakaldayo;+ kwa maana walikuwa wameogopa kwa sababu yao,+ kwa kuwa Ishmaeli mwana wa Nethania alikuwa amempiga na kumuua Gedalia mwana wa Ahikamu,+ ambaye mfalme wa Babiloni alikuwa amemweka juu ya nchi.+

Maelezo ya Chini